Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Poradniki

Gdy administracja przysyła pismo z podwyżkš

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Najemca, któremu podniesiono czynsz, ma prawo się przed tym bronić. Jak to robić, żeby nie przegrać sprawy?
Nikt nie lubi podwyżek czynszu. Sš wprawdzie nieuniknione, przepisy nie pozwalajš jednak na dowolne ich stosowanie. [srodtytul]Najwyżej co pół roku [/srodtytul] Najemcy płacš czynsz na podstawie[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176767] ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego[/link] (DzU nr 71, poz. 733, z póŸn. zm.; dalej: ustawa).
Chodzi o tych, którzy mieszkajš w lokalach komunalnych, w budynkach prywatnych, spółdzielczych, a także Skarbu Państwa będšcych w zarzšdzie starostw (lub sejmików województwa), przedsiębiorstw państwowych, spółek z większoœciowym udziałem Skarbu Państwa, instytucji państwowych. Podwyżka będzie skuteczna, gdy lokator otrzyma pismo z wypowiedzeniem czynszu oraz z podwyżkš na piœmie. Wspomniana ustawa pozwala podnosić czynsz dwa razy w roku i nie częœciej niż co szeœć miesięcy. Podwyżki czynszu dzieli się na te wynoszšce w skali roku maksymalnie 3 proc. wartoœci odtworzeniowej lokalu i te, które tę wartoœci przekraczajš. W praktyce oznacza to, że trzeba ustalić, ile wynosi owo 3 proc. Od tego bowiem zależy, czy można się przed podwyżkš bronić czy nie. Podwyżka bowiem, która nie przekroczy w skali roku tej wartoœci, nie może być kwestionowana w sšdzie. Jeżeli będzie od niej wyższa, można jš zaskarżyć. W niektórych jednak wypadkach właœciciel ma prawo podnieœć czynsz więcej niż o 3 proc. [srodtytul]Tylko na piœmie [/srodtytul] Właœciciel lub zarzšdca musi też przestrzegać terminów. [b]Wypowiedzenie czynszu ma obowišzek wręczyć co najmniej trzy miesišce przed planowanš podwyżkš (składa się je na koniec miesišca poprzedzajšcego ten okres). [/b] Strony mogš jednak w umowie ustalić dłuższy termin wypowiedzenia (art. 8a ust. 2 ustawy). Lokator może żšdać podania na piœmie powodów wprowadzenia podwyżki, tylko gdy czynsz po podwyżce przekroczy 3 proc. wartoœci odtworzeniowej. Z kolei najemca ma dwa miesišce na podjęcie decyzji w sprawie podwyżki – liczy się je od dnia wypowiedzenia mu na piœmie czynszu w starej wysokoœci. Może podwyżkę zaakceptować albo odmówić jej przyjęcia. Jeœli odmówi, skutkuje to rozwišzaniem umowy. Lokator, który nie zgadza się na czynsz w nowej wysokoœci, może też kwestionować podwyżkę w sšdzie. [srodtytul]Kiedy do sšdu [/srodtytul] Podwyżkę można kwestionować w sšdzie, także gdy obejmie wydatki, których nie przewidujš ani umowa najmu, ani przepisy, lub też gdy np. właœciciel nie przestrzega terminów lub właœciwej formy. Jeżeli najemca wystšpi do sšdu, czynsz płaci w starej wysokoœci do uprawomocnienia się wyroku. Gdy sšd przyzna rację lokatorowi, ten będzie płacił czynsz na starych zasadach. Jeœli jednak wygra właœciciel – wejdš nowe stawki. Lokator powinien wtedy wyrównać różnicę. Ustawa dotyczy tylko wydatków mieszkaniowych œciœle zwišzanych z czynszem. Nie reguluje opłat niezależnych od właœciciela, czyli za media. [ramka] [b]Co to jest wartoœć odtworzeniowa [/b] [b]Wartoœć odtworzeniowa lokalu to iloczyn powierzchni użytkowej lokalu i wskaŸnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego[/b] (art. 9 ust. 8 ustawy). WskaŸniki ustalajš wojewodowie: osobno dla województwa, osobno dla miast będšcych siedzibš wojewody lub sejmiku województwa. Wartoœć odtworzeniowa jest często wyższa w miastach wojewódzkich niż na terenie województw, dlatego ustala się dwa wskaŸniki, a nie jeden. Najwyższa jest zawsze dla Warszawy. Czynsz poniżej tej wartoœci występuje najczęœciej w lokalach komunalnych oraz należšcych do Skarbu Państwa. Inaczej jest w mieszkaniach w prywatnych kamienicach. Tam potrafi poszybować wysoko w górę. [/ramka] [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki [mail=r.krupa@rp.pl]r.krupa@rp.pl[/mail][/i] [ramka][srodtytul]Czytaj też:[/srodtytul] [ul][li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473301_Co_wchodzi_w_sklad_czynszu.html]Co wchodzi w skład czynszu[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473302_Wyzsze_rachunki_za_wode.html]Wyższe rachunki za wodę[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473303_Jak_wyliczyc_wzrost_oplat.html]Jak wyliczyć wzrost opłat[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,473300_Kto_powinien_wymieniac_drzwi_i_okna.html]Kto powinien wymieniać drzwi i okna[/link][/li][/ul] [/ramka] [ramka] [srodtytul]Zobacz też poradniki:[/srodtytul] [ul][li][link=http://www.rp.pl/temat/8,397613.html]Jak wynajšć mieszkanie [/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/artykul/8,393443_Kto_ma_szanse_dostac__doplate_do_czynszu.html]Kto ma szansę dostać dopłatę do czynszu[/link][/li] [li][link=http://www.rp.pl/temat/8,397616.html]Podwyżki czynszów w prywatnych mieszkaniach[/link][/li] [/ul][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL