Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zbrodnia katyńska

Najtragiczniejsza stacja polskiej Golgoty

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Œwiat miał się nigdy nie dowiedzieć o Katyniu. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła œlady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać jš z ludzkiej pamięci
[b]Szanowni Przedstawiciele Rodzin Katyńskich! Szanowni Państwo! [/b] W kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień NKWD zostało zamordowanych. Tej zbrodni ludobójstwa dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Zwišzku Sowieckiego. Sojusz III Rzeszy i ZSRR, pakt Ribbentrop-Mołotow i agresja na Polskę 17 wrzeœnia 1939 roku znalazły swojš wstrzšsajšcš kulminację w zbrodni katyńskiej. Nie tylko w lasach Katynia, także w Twerze, Charkowie i w innych, znanych i jeszcze nieznanych miejscach straceń wymordowano obywateli II Rzeczypospolitej, ludzi tworzšcych podstawę naszej państwowoœci, nieugiętych w służbie ojczyzny. W tym samym czasie rodziny pomordowanych i tysišce mieszkańców przedwojennych Kresów były zsyłane w głšb Zwišzku Sowieckiego, gdzie ich niewypowiedziane cierpienia znaczyły drogę polskiej Golgoty Wschodu. [wyimek][b][link=http://www.rp.pl/artykul/463145.html]"Wolnoœć i Prawda" [/link][/b]- niewygłoszone przemówienie Prezydenta RP z 10 kwietnia[/wyimek]
Najbardziej tragicznš stacjš tej drogi był Katyń. Polskich oficerów, duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straży granicznej i służby więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego œwiata. Zdeptano ich godnoœć jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły œmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę o zbrodni. Œwiat miał się nigdy nie dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej żałoby, do opłakania i godnego upamiętnienia najbliższych. Ziemia przykryła œlady zbrodni, a kłamstwo miało wymazać jš z ludzkiej pamięci. Ukrywanie prawdy o Katyniu – efekt decyzji tych, którzy do zbrodni doprowadzili – stało się jednym z fundamentów polityki komunistów w powojennej Polsce: założycielskim kłamstwem PRL. Był to czas, kiedy za pamięć i prawdę o Katyniu płaciło się wysokš cenę. Jednak bliscy pomordowanych i inni, odważni ludzie trwali wiernie przy tej pamięci, bronili jej i przekazywali kolejnym pokoleniom Polaków. Przenieœli jš przez czas komunistycznych rzšdów i powierzyli rodakom wolnej, niepodległej Polsce. Dlatego im wszystkim, a zwłaszcza Rodzinom Katyńskim, jesteœmy winni szacunek i wdzięcznoœć. W imieniu Rzeczypospolitej składam najgłębsze podziękowanie za to, że bronišc pamięci o swoich bliskich, ocaliliœcie Państwo jakże ważny wymiar naszej polskiej œwiadomoœci i tożsamoœci. Katyń stał się bolesnš ranš polskiej historii, ale także na długie dziesięciolecia zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliŸnić. Jesteœmy już na tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tš drogš, która zbliża nasze narody, powinniœmy iœć dalej, nie zatrzymujšc się na niej ani nie cofajšc. Wszystkie okolicznoœci zbrodni katyńskiej muszš zostać do końca zbadane i wyjaœnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinnoœć ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczšce tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartoœci, które muszš tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sšsiednimi narodami w całej Europie. Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami. Chwała bohaterom! Czeœć Ich pamięci! [i]3 kwietnia, na podstawie kolejnej wersji założeń i tez przemówienia Prezydenta, które miał wygłosić na grobach Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przygotowano list do Rodzin Katyńskich (omyłkowo uznany przez media za ostatecznš wersję przemówienia). List ten, którego treœć publikujemy powyżej – po wydrukowaniu w kilkuset egzemplarzach – został przekazany 6 kwietnia organizatorom wyjazdu Rodzin Katyńskich na uroczystoœci rocznicowe[/i] [b][link=http://www.rp.pl/artykul/460202,461306.html]Przeczytaj list w języku angielskim[/link][/b] [b][link=http://www.rp.pl/artykul/463184.html]Przeczytaj list w języku niemieckim[/link][/b]
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL