Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dyplomacja

Ksišżę Karol na odsiecz ruinom

ROL
Brytyjski następca tronu chce ratować zabytkowe pałace na Dolnym Œlšsku. Poprosił ministra kultury o spotkanie w tej sprawie
We wtorek w Belwederze ksišżę Karol, który z Camillš Parker Bowles rozpoczšł w poniedziałek trzydniowš wizytę w Polsce, chce "wymienić doœwiadczenia dotyczšce ratowania obiektów zabytkowych". W spotkaniu wezmš udział m.in. minister kultury Bogdan Zdrojewski, konserwatorzy zabytków: generalny i dolnoœlšski, oraz Wojciech Wagner, współautor wydanego w Londynie raportu "Œlšsk. Kraina umierajšcych pałaców". To właœnie ta ksišżka, zrecenzowana w grudniu w dzienniku "The Times", jest praprzyczynš spotkania. – Do tego stopnia poruszyła księcia Karola, że postanowił zaangażować się w ratowanie dolnoœlšskich zabytków – cieszy się Wagner. Pracujšc w Londynie w organizacji Ratujmy Brytyjskie Dziedzictwo, nakłonił Marcusa Binneya i Kita Martina do opisania ponad 100 z ok. 2500 najbardziej zrujnowanych pałaców, dworów i folwarków wraz z pomysłami na ich wykorzystanie po restauracji. I nie chodzi o kolejne hotele czy centra konferencyjne, najprostszy sposób zagospodarowania obiektów. – Dwory i pałace na Dolnym Œlšsku znajdujš się nie na skraju, lecz w œrodku miejscowoœci. To gotowe centra integrujšce lokalnš społecznoœć – uważa Wagner.
– Można tu tworzyć centra handlowe, œwietlice, mediateki, punkty informacji turystycznej i inne, ważne społecznie, placówki. Takie centra małych ojczyzn – dodaje Elisabeth von Küster, Niemka, która w latach 90. kupiła zrujnowany pałac w Łomnicy pod Jeleniš Górš. Dziœ to jeden z najbardziej reprezentacyjnych hoteli w Dolinie Pałaców i Ogrodów. Ksišżę Karol zaprosił von Küster na spotkanie. Interesujš go doœwiadczenia osoby, która odrestaurowała pałac, tworzšc kilkadziesišt miejsc pracy. – Album przyniósł zaskakujšce konsekwencje. Zwrócenie uwagi na problem przez tak znamienitš osobę to już sukces – podkreœlajš zgodnie Wagner i von Küster. Spodziewajš się, że spotkanie skończy się konkretami. Jakimi? – Ksišżę Walii nie zamierza nabyć zrujnowanego pałacu w Bożkowie na letniš rezydencję, to nonsens – komentuje doniesienia polskich tabloidów Wagner. – Gdyby w jakimœ stopniu zaangażował się finansowo w odbudowę zabytków, to nie osobiœcie, ale przez swš fundację, i w projekty, które spełniałyby funkcje integrujšce lokalne społecznoœci. Konkretów nie mogę ujawnić. Fundacja księcia Walii wspomagała już finansowo projekty ratowania zabytkowych pałaców w Transylwanii. – Pienišdze nie sš tu najważniejsze, te sš w bankach – uważa Elisabeth von Küster, która narzeka na złe doœwiadczenia w urzędach na poziomie regionalnym. – Wojewódzki konserwator zabytków powinien być partnerem, a nie wyłšcznie srogim nadzorcš. Podkreœla, że sprzeczne decyzje co do uznania częœci obiektów za zabytki powodujš, że trudno ubiegać się o unijne dotacje. Wagner liczy na to, że podczas spotkania powstanie zarys strategii, jak powstrzymać popadanie zabytków w ruinę, jak je rewitalizować i co zrobić, by stały się ważne dla lokalnych społecznoœci. Według niego celowe byłyby ułatwienia dla inwestorów, np. sprzedawanie im za symbolicznš złotówkę ruin pod warunkiem odrestaurowania ich w okreœlonym czasie. Ksišżę Karol spotkał się w poniedziałek z prezydentem Lechem Kaczyńskim i premierem Donaldem Tuskiem. W planach ma jeszcze m.in. wizytę w Białowieży, spotkanie z mniejszoœciš Tatarów w Kruszynianach i okršgły stół z przedstawicielami polskiego biznesu poœwięcony ekologicznym Ÿródłom energii. Z kolei podczas spotkania w jednostce wojskowej w Wesołej ksišżę chce podziękować za polski wkład w misję w Afganistanie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL