Import licencji a moment powstania obowiązku podatkowego

aktualizacja: 08.03.2010, 02:45
Foto: www.sxc.hu
[b]Mam pytanie dotyczące importu licencji na programy komputerowe. Czy można uznać, że usługa polegająca na jednorazowym udzieleniu licencji od razu na cały okres jej trwania i jednorazowo płatna po jej udzieleniu jest wykonana w całości już z chwilą udzielenia licencji, a nie z upływem okresu, na który jej udzielono? Czy w związku z tym obowiązek podatkowy w imporcie usług – powstający od 1 stycznia 2010 r. w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b, z chwilą wykonania usługi – powstanie w całości z chwilą udzielenia takiej licencji? Jak jest w przypadku udzielenia licencji na czas nieokreślony i jednorazowo płatnej po jej udzieleniu (jest to praktyka bardzo częsta w przypadku licencji na oprogramowanie komputerowe)?[/b]
Przy zakupie licencji na programy komputerowe przez przedsiębiorców (podatników VAT) nie ma zastosowania żadna szczególna regulacja dotycząca miejsca ich świadczenia.
Stosuje się zatem art. 28b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link]. W związku z tym, przy imporcie tych usług, obowiązek podatkowy powstaje według nowych przepisów.
Zgodnie z nimi momentem powstania obowiązku podatkowego będzie chwila wykonania usługi. Jeśli przed wykonaniem usługi zostanie wniesiona płatność, obowiązek podatkowy powstanie w tej części.
W przypadku usług ciągłych i wszelkich usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych obowiązek podatkowy powstaje w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, a jeśli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż rok, to w ostatnim dniu roku.
Przy licencji udzielonej na czas nieoznaczony można twierdzić, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą udzielenia licencji. Wtedy bowiem licencjodawca wykonuje w całości swoje świadczenie polegające na tym, że uprawnia licencjobiorcę do określonego korzystania z przedmiotu praw autorskich (tu programu komputerowego).
Z chwilą udzielenia licencji świadczenie jest wykonane, czyli dochodzi do wykonania usługi. Powstaje zatem obowiązek podatkowy w imporcie usług.
Z licencjami udzielanymi na czas oznaczony jest kłopot, bo zastosowanie znajduje wówczas przepis szczególny odnoszący się do usług świadczonych w okresach rozliczeniowych. Jego brzmienie nie jest do końca jasne i nie wiadomo, czy obejmuje on usługi, o których mowa w pytaniu, czy nie.
Z pewnością jednak można potraktować zapłatę za licencję jako płatność następującą przed zakończeniem (wykonywania) usługi. Wydaje się zatem, że obowiązek podatkowy powstanie z chwilą zapłaty za udzielone licencje (zgodnie z zasadą określoną w art. 19 ust. 19b ustawy o VAT).

POLECAMY

KOMENTARZE