Poradniki

Poświadczyć można podpis i dokumenty

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Rejenci sporządzają nie tylko akty notarialne. Mogą poświadczyć twój spadek, autentyczność podpisu, a nawet to, że żyjesz
Sprawą, którą możemy załatwić w kancelarii rejenta, jest urzędowe poświadczenie okoliczności, które mają dla nas znaczenie lub mogą przynieść skutki prawne. Notariusz może poświadczyć własnoręczność podpisu na dokumencie. Należy mu przedstawić dowód osobisty lub paszport potwierdzający tożsamość podpisującego. Podpis może być złożony w obecności notariusza, który to potwierdzi. Może także być złożony wcześniej, wtedy osoba podpisana na dokumencie powinna uznać przed notariuszem autentyczność swojego podpisu, co notariusz zaznacza w treści tego dokumentu albo na dołączonej do niego kartce.
Notariusze poświadczają podpisy np. na pełnomocnictwach, oświadczeniach, wzorach podpisów członków organów osób prawnych (spółek, spółdzielni) itd. [srodtytul]Kopia jak oryginał[/srodtytul] U notariusza możemy też uwierzytelnić zgodność odpisu, wyciągu lub kopii dokumentu (odbitki kserograficznej zrobionej w kancelarii) z okazanym jego oryginałem (np. świadectwa maturalnego, wyciągu z KRS, wyroku sądowego, decyzji administracyjnej). Nadanie waloru oryginału odpisowi poświadczonemu przez notariusza umożliwia posługiwanie się dokumentem jednocześnie w wielu urzędach. Przy czym notariusze mają obowiązek poświadczania nie tylko dokumentów urzędowych, ale również tzw. prywatnych (jest to dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie o zawartej w nim treści). [b]Sporządzony przez notariusza odpis dokumentu prywatnego nie staje się jednak dokumentem urzędowym.[/b] Jeżeli okazany dokument zawiera szczególne cechy (dopiski, poprawki, uszkodzenia, elementy nieodzwierciedlone w kopii – znaki wodne, suche pieczęcie), notariusz stwierdza to w poświadczeniu. [srodtytul]Data pewna[/srodtytul] Notariusz może też poświadczyć datę okazania mu jakiegoś dokumentu; na żądanie strony – także godzinę i minutę. W poświadczeniu wymienia imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby, która dokument okazała. Może je uzyskać także osoba, której dokument nie dotyczy. Umieszczenie na dokumencie klauzuli notariusza poświadczającej datę przekształca jego formę ze zwykłej pisemnej na kwalifikowaną – w kodeksie cywilnym określa się go jako pismo z datą pewną. Ma to znaczenie w kwestiach dowodowych – pokazuje, że dany dokument istniał w czasie, kiedy pokazano go notariuszowi. Pozostawanie danej osoby przy życiu lub w określonym miejscu notariusz poświadczy, jeśli stawi się ona w kancelarii albo gdy on osobiście przekona się o tym poza kancelarią. Ustala w poświadczeniu tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania jej przy życiu lub obecności w określonym miejscu. [srodtytul]Ile kosztuje[/srodtytul] Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości maksymalna stawka opłaty notarialnej za poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach wynosi 20 zł; za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem albo czasu okazania dokumentów – 6 zł za każdą stronę; za poświadczenie pozostawania przy życiu – w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł, w innym celu – 30 zł. Opłata za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu to również 30 zł. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia (kancelarii), podpis notariusza oraz jego pieczęć. [ramka][b]Akty, oświadczenia, wypisy[/b] Zgodnie z ustawą – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2DB892ED8E0480C20D7E0DD80EF7B6D0?id=287682]Prawo o notariacie[/link] rejent dokonuje następujących czynności: - sporządza akty notarialne, - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, - sporządza poświadczenia, - doręcza oświadczenia, - spisuje protokoły, - sporządza protesty weksli i czeków, - przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, - sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.[/ramka] [b]Czytaj też:[/b] - "[link=http://www.rp.pl/artykul/418842,418720_Doreczanie_oswiadczen__przechowywanie_dokumentow__protokoly_ze_zgromadzen.html]Doręczanie oświadczeń, przechowywanie dokumentów, protokoły ze zgromadzeń"[/link] - "[link=http://www.rp.pl/artykul/418842,418717_Przy_testamencie_lepiej_miec_pewnosc.html]Przy testamencie lepiej mieć pewność[/link]" - "[link=http://www.rp.pl/artykul/418842,418718_Z_umowa_przedwstepna_takze_do_rejenta.html]Z umową przedwstępną także do rejenta[/link]" [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=i.walencik@rp.pl]i.walencik@rp.pl[/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL