Jak poprawnie obliczyć pensję i ekwiwalent za urlop

aktualizacja: 06.01.2010, 05:20
Foto: Fotorzepa, Bartłomiej Zborowski Bar Bartłomiej Zborowski

Trochę inaczej ustalamy te należności nauczycielom zatrudnionym w placówkach feryjnych i inaczej tym z jednostek bez ferii

Ogólna zasada jest taka sama jak dla innych zatrudnionych: za urlop przysługuje takie wynagrodzenie, jakie by nauczyciel dostał, gdyby w tym czasie pracował. Reguły szacowania wynagrodzenia za urlop są wspólne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach rządowych i samorządowych.
[srodtytul]ETAP 1.[/srodtytul]
[b]Ustalamy podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego[/b]
Rozporządzenie urlopowe dokładnie wymienia, jakie składniki pensji nauczyciela wchodzą do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, a jakie pomijamy >patrz tabela.
Składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz stanowiące odpowiedni procent takich stawek wliczamy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop w kwocie należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 2 rozporządzenia urlopowego). Chodzi głównie o wynagrodzenie zasadnicze wszystkich nauczycieli, które ma formę stałych kwot miesięcznych, oraz o dodatki do pensji.
Jeśli więc urlop nauczyciela przypada na przełomie dwóch miesięcy, a w międzyczasie dostał on podwyżkę, w każdym miesiącu bierzemy pod uwagę inne stawki
[ramka][b]Przykład 1[/b]
Pani Mariola, nauczycielka, dostała od listopada 2009 r. podwyżkę pensji zasadniczej z 2000 do 2200 zł. Przebywała na urlopie wypoczynkowym na przełomie października i listopada 2009 r.
Do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop przypadający w październiku 2009 r. przyjmujemy m.in. wynagrodzenie zasadnicze za ten miesiąc, tj. 2000 zł, i ustalone od niego dodatki, a za urlop przypadający w listopadzie 2009 r. – już podwyższoną stawkę zasadniczą i naliczone na jej podstawie dodatki do pensji.[/ramka]
Pewne odrębności występują przy uwzględnianiu dodatku funkcyjnego w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Zdarza się często, że zajęcia uprawniające do tego dodatku nauczyciel wykonuje krócej niż trwa rok szkolny.
W takiej sytuacji miesięczną kwotę dodatku mnożymy przez liczbę miesięcy, kiedy nauczyciel realizował te zajęcia, a następnie dzielimy przez liczbę miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu wypoczynkowego.
Wynagrodzenia: dodatkowe za pracę w porze nocnej, odrębne za dodatkowe zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze wykonywane w dniu wolnym od pracy i za pracę w święto, jakie nauczyciel otrzymał w danym roku szkolnym przed miesiącem rozpoczęcia urlopu, sumujemy, a potem dzielimy przez liczbę miesięcy roku szkolnego przypadających przed rozpoczęciem urlopu (§ 3 rozporządzenia urlopowego).
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przyjmujemy do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop w kwocie uzyskanej przez pomnożenie dwóch parametrów:
- przeciętnej miesięcznej liczby takich godzin z miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli nauczyciel jest zatrudniony na czas określony, to z miesięcy jego zatrudnienia w danej placówce w roku szkolnym poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu,
- godzinowej stawki wynagrodzenia z miesiąca wykorzystania urlopu (rozporządzenie urlopowe ani inne przepisy nie wyjaśniają, o stawkę godzinową jakiego wynagrodzenia tu chodzi; jedynym logicznym wyjaśnieniem jest jednak zastosowanie wartości godzinowej wynagrodzenia zasadniczego).
[b]UWAGA! [/b]
Gdy wynagrodzenie bazowe do ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za dodatkowe zajęcia zmieniło się w okresie, z którego ustalamy podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop, bądź w miesiącu korzystania z urlopu, wynagrodzenia te przeliczamy według nowej stawki. Tak oszacowaną kwotę włączamy do podstawy wymiaru pensji za urlop.
[srodtytul]ETAP 2.[/srodtytul]
[b]Szacujemy stawkę dzienną[/b]
Sposób liczenia kwoty wynagrodzenia za jeden dzień urlopu nauczyciela jest różny w placówkach feryjnych i nieferyjnych. Odrębności wynikają stąd, że inne są reguły udzielania tego urlopu w obu typach szkół.
Nauczyciel zatrudniony w jednostce feryjnej odbiera urlop w zasadzie wyłącznie w wymiarze ferii zimowych i letnich oraz w ich trakcie. W środku roku szkolnego może pójść wyłącznie na tzw. uzupełniający urlop wypoczynkowy (najwyżej osiem tygodni), jeśli nie wykorzystał go podczas ferii z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego czy wezwania na ćwiczenia wojskowe lub krótkie przeszkolenie wojskowe.
Nauczycielowi pracującemu w placówce nieferyjnej urlopu udzielamy w dniach roboczych zgodnie z kodeksem pracy, tyle że przysługuje mu roczny wymiar 35 dni. Wymiar wypoczynku jest proporcjonalny do wymiaru zajęć nauczyciela.
Biorąc pod uwagę te różnice, podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla nauczyciela ze szkoły feryjnej dzielimy przez 30, a ze szkoły nieferyjnej przez 21.
[srodtytul]ETAP 3.[/srodtytul]
[b]Określamy wynik końcowy [/b]
W tym celu stawkę za jeden dzień urlopu mnożymy przez liczbę dni wziętego urlopu.
[ramka][b]Przykład 2[/b]
Pani Janina jest nauczycielką matematyki w szkole rządowej. Ma status nauczyciela mianowanego, tytuł zawodowy magistra, jednak bez przygotowania zawodowego.
Ma łącznie 7,5 roku okresów pracy i zaliczanych do stażu za wysługę lat. W roku szkolnym otrzymywała wynagrodzenie zasadnicze 2100 zł i dodatki:
- motywacyjny przez pięć miesięcy od 1 stycznia 2009 r. do 31 maja 2009 r. – 9 proc. pensji zasadniczej (189 zł miesięcznie),
- funkcyjny z tytułu posiadania statusu wychowawcy klasy – 10 proc. pensji zasadniczej (210 zł miesięcznie), z tym że wychowawcą klasy została od 1 lutego 2009 r.,
- za wysługę lat – 7 proc. pensji zasadniczej (147 zł miesięcznie).
Od 1 września 2008 r. do 19 czerwca 2009 r. realizowała średnio sześć godzin ponadwymiarowych miesięcznie. Jej pensum wynosi 18 godzin. W wakacje przebywała łącznie na urlopie wypoczynkowym przez 42 dni, z czego 20 przypadało w lipcu, a 22 w sierpniu 2009 r. Należne jej wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy uzyskamy, ustalając po kolei:
1) podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
- składniki określone w stałej stawce miesięcznej bądź procentowo od takiej stawki (tu wynagrodzenie zasadnicze i dodatki) przyjmujemy zasadniczo w wysokości należnej pani Janinie w miesiącu wykorzystywania urlopu, ale dodatki:
– motywacyjny odrzucamy, bo nie przysługiwał ani w lipcu, ani w sierpniu 2009 r.,
– funkcyjny przeliczamy, ponieważ pani Janina pobierała go krócej niż trwa rok szkolny; przeliczenie polega na pomnożeniu stawki dodatku funkcyjnego (210 zł miesięcznie) przez liczbę miesięcy, za jakie przysługiwał (5 miesięcy), a następnie podzielenie wyniku przez liczbę miesięcy roku szkolnego przypadających przed miesiącem rozpoczęcia urlopu (10 miesięcy)
(210 zł x 5 miesięcy) : 10 miesięcy = 105 zł
2100 zł stawki zasadniczej + 105 zł dodatku funkcyjnego + 147 zł wysługi lat = 2352 zł
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze składników w stałych stawkach miesięcznych i ustalonych procentowo od tych stawek to 2352 zł.
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe:
– przeciętna liczba godzin 6
– stawka godzinowa wynagrodzenia zasadniczego
2100 zł : 75 godzin = 28 zł
– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 6 godzin x 28 zł = 168 zł
Łączna podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop równa się 2520 zł (2352 zł + 168 zł).
2) wynagrodzenie za 1 dzień urlopu, obliczamy dzieląc podstawę wymiaru uzyskaną w pkt 1 przez 30 (dzielnik 30 stosują wyłącznie placówki feryjne)
2520 zł : 30 = 84 zł
3) finalne wynagrodzenie za urlop
- za 20 dni lipca 2009 r. 84 zł x 20 dni = 1680 zł
- za 22 dni sierpnia 2009 r. 84 zł x 22 dni = 1848 zł[/ramka]
[ramka][b]Przykład 3[/b]
Pan Jarosław jest nauczycielem praktycznej nauki zawodu w placówce nieferyjnej założonej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, z pensum 22 godziny na tydzień.
Ma status nauczyciela dyplomowanego, tytuł zawodowy magistra i odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Na jego wynagrodzenie w roku szkolnym 2009/2010 składają się:
- płaca zasadnicza 2750 zł (minimalna stawka zasadnicza w tej kategorii to 2616 zł – tabela B załącznika do rozporządzenia o stawkach minimalnych),
- dodatek za wysługę lat 12 proc. pensji zasadniczej (330 zł miesięcznie),
- dodatek motywacyjny; otrzymywał go do końca listopada 2009 r. w wysokości 15 proc. pensji zasadniczej (412,50 zł miesięcznie).
W grudniu 2009 r. nauczyciel wziął 11 dni urlopu wypoczynkowego. Należne mu wynagrodzenie za ten urlop szacujemy, licząc po kolei:
1) podstawę wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy;
W tym celu składniki określone w stałej stawce miesięcznej bądź procentowo od takiej stawki przyjmujemy zasadniczo w wysokości przysługującej w miesiącu wykorzystywania urlopu.
Chodzi o wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za wysługę lat, a dodatku motywacyjnego nie wliczamy do podstawy wymiaru,bo w grudniu 2009 r. (miesiącu wykorzystywania urlopu) pan Jarosław już go nie dostał.
2750 zł + 330 zł = 3080 zł
Podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy to 3080 zł.
2) wynagrodzenie za 1 dzień urlopu; dzielimy podstawę wymiaru uzyskaną w pkt 1 przez 21 (dzielnik 30 stosują wyłącznie placówki feryjne)
3080 zł : 21 = 146,67 zł
3) finalne wynagrodzenie za urlop; mnożymy stawkę dzienną urlopu przez liczbę dni wziętego wypoczynku (11 dni) 146,67 zł x 11 dni = 1613,37 zł
Za 11 dni urlopu wypoczynkowego w grudniu 2009 r. pan Jarosław powinien dostać 1613,37 zł wynagrodzenia.[/ramka]
[ramka][b]Jak ustalić rekompensatę za niewykorzystane wakacje[/b]
Ekwiwalent za urlop przysługuje nauczycielom – w świetle art. 66 ust. 2 KN – w razie niewykorzystania w trakcie zatrudnienia urlopu wypoczynkowego w naturze z powodu:
- rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
- powołania do zasadniczej służby wojskowej albo odbywania jej form zastępczych,
- powołania do okresowej służby wojskowej,
- wezwania do długotrwałego przeszkolenia wojskowego.
W takiej sytuacji nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej ma prawo do ekwiwalentu za maksymalnie osiem tygodni urlopu, a ten z placówki bez ferii – najwyżej za 35 dni roboczych urlopu.
Ekwiwalent przysługuje również za niewykorzystany urlop uzupełniający – uznał [b]SN w orzeczeniu z 6 października 2005 r. (II PK 72/05)[/b].
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli liczymy tak samo jak wynagrodzenie za urlop.
Ekwiwalent za jeden dzień urlopu odpowiada przy tym wynagrodzeniu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego (§ 6 rozporządzenia urlopowego).[/ramka]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE