Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca w samorzšdzie

Nie każdy majštek radny ujawni w składanym oświadczeniu

www.sxc.hu
Czy w oœwiadczeniu majštkowym radnego w rubryce IX należy wpisać składniki mienia ruchomego będšce własnoœciš spółki cywilnej, w której radny ma udziały (20 proc.)? Spółka prowadzi działalnoœć w zakresie odzysku odpadów oraz budowlanš. Powoduje to, że wartoœć posiadanego przez niš majštku jest naprawdę duża.
Na wstępie należy wyjaœnić, że pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej istnieje współwłasnoœć łšczna, której podstawowš cechš jest jej bezudziałowy charakter. Każdemu ze wspólników przysługuje zatem równe prawo do całego majštku, a także do każdej rzeczy i prawa tworzšcych tę całoœć. Majštek wspólny wspólników jest wyodrębniony od ich majštków osobistych i tworzy tzw. współwłasnoœć łšcznš wspólników. Wspólnik nie może rozporzšdzać udziałem we wspólnym majštku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach.
Nie może także domagać się podziału tego majštku w czasie trwania spółki. Ustawa o samorzšdzie gminnym w art. 24h ust. 1 zd. 2 jednoznacznie rozstrzyga, że oœwiadczenie majštkowe dotyczy tylko majštku odrębnego oraz majštku objętego małżeńskš wspólnoœciš majštkowš. Tak więc w oœwiadczeniu majštkowym należy wykazywać tylko te masy majštkowe. Co prawda zarówno wspólnoœć majštkowa małżeńska, jak i wspólnoœć majštku wspólników spółki cywilnej charakteryzuje się współwłasnoœciš łšcznš, jednakże ustawodawca nakazuje ujawnianie tylko małżeńskiej współwłasnoœci łšcznej. W konsekwencji stwierdzić należy, że składników mienia ruchomego będšcych współwłasnoœciš wspólników spółki cywilnej radny nie musi ujawniać ani w rubryce IX, ani w żadnej innej częœci oœwiadczenia majštkowego. [i]Autor jest radcš prawnym w Kancelarii Filipek & Kamiński sp. k.[/i] [i]Podstawa prawna: – art. 24h ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=00A743392370C45539918CECEBE31F2F?n=1&id=163433&wid=327597]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL