Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Stan polskiego ducha

Fotorzepa, Mirosław Owczarek MO Mirosław Owczarek
Władza toleruje skorumpowanych urzędników, działaczy partyjnych, aferzystów w gospodarce, surowo jedynie karzšc małych, nieudanych kombinatorów – twierdzi znany pisarz
Zacznę dla uproszczenia i jasnoœci od amatorskiego podziału społeczeństwa na Górę i Dół. Góra to ci najlepsi, którzy wiodš prym, œwiadomi dobra wspólnego, uczciwi i wrażliwi. Nie anioły – takich nie ma – ale warstwa społeczna gotowa do wyrzeczeń i poœwięceń w imię sprawy. Dół to moralna mizeria, biernoœć, często dosłowna, nicoœć, chciwa bogactwa za każdš cenę, uległa wpływom każdej władzy ze względu na korzyœci. Ludzie amorficzni, bezkształtni, nacechowani obojętnoœciš dla celów wyższych, ideałów. W sprzyjajšcych okolicznoœciach Dół bywa pożytecznie edukowany przez Górę. Budzi się i podnosi. Przypomnijmy stan ducha Polaków po powstaniu styczniowym w XIX wieku. Marazm, stagnacja dużej częœci społeczeństwa, niewiara w zbrojny zryw. Za tym szła materializacja życia, pęd do jednostkowej kariery, egoistyczna walka o stan posiadania. Także kolaboracja z zaborcš, gorliwa służba w jego szeregach, narodowe zaprzaństwo, postępujšce wynarodowienie. Tak było w Polsce trzech zaborów. Najdotkliwiej w rosyjskim. Opornie budziła się w zarodku walka o niepodległoœć. Była ich garstka. Pierwszej Kadrowej, kiedy ruszyła z Oleandrów i przekroczyła granicę zaboru rosyjskiego, wcale nie witały rozentuzjazmowane tłumy, w Kielcach zamykano okna i nikt nie wiwatował na jej czeœć.
Z garstki zapaleńców zrodziła się rzesza. Utopijny zamysł miał tajemniczš siłę sprawczš. Porywał. Góra elektryzujšco podziałała na bierny, apatyczny Dół. Obudziła go i wydobyła z najlepszych. Wywalczyliœmy Polskę. Wyrosło w międzywojniu pokolenie œwiadomych, odpowiedzialnych obywateli. Ludzi œwiatłych i uczciwych, zjednoczonych wspólnym dobrem, którzy póŸniej życiem swym dali œwiadectwo. Okupacja, fenomen Polskiego Państwa Podziemnego mimo terroru i okrucieństwa okupantów jeszcze bardziej wzmacniały tężyznę ducha, konsolidowały w walce. Wreszcie Powstanie Warszawskie, ta wielka danina krwi złożona przez tylu Polaków ze wszystkich warstw społecznych. To dowód potencji duchowej, która zjednoczyła najlepszych z naszego społeczeństwa. Mówić jednak mamy o II Niepodległoœci, tej, która narodziła się 20 lat temu. Zacznijmy od „Solidarnoœci” roku ,80. Góra pokonała nędzny, błotnisty Dół. Tylu wspaniałych ludzi wychynęło na powierzchnię. Zaklęci pod Giewontem obudzili się i wyszli z niebytu. Rodziła się gotowoœć do poœwięceń, bezinteresownoœć, odwaga ponoszenia ryzyka. Wzajemna życzliwoœć. Był to zaczyn odnowy moralnej. Powrót do porzuconych wartoœci. Dokonywał się samorzutny proces budowania czegoœ od nowa. Próby po omacku, często naiwne i nieporadne; uczyliœmy się brać sprawy w swoje ręce. Pojawili się ludzie, dla których Polska to nie tylko pełna micha, ale również wolnoœć ducha. Ta przemiana uderzała szczególnie mocno w porównaniu z biernoœciš, zniewoleniem i zatratš moralnš społeczeństwa w ostatniej fazie PRL. Ówczesny stan rzeczy nie rokował nadziei na odnowę. Wydawać się mogło, że już na zawsze pogodziliœmy się z niewolš i niewielu wtedy było niepokornych, próbujšcych wzniecać opór w narodzie. Życie wydawało się pustyniš beznadziei, bydlęcym trwaniem pod jarzmem. Pielgrzymka Jana Pawła II i jego magnetyczna osobowoœć poruszyły zastoinš i tak ludzka potencja dotšd uœpiona, pogršżona w drętwicy lat niewoli obudziła się nagle. Ci oddani sprawie działacze „Solidarnoœci”, starzy, młodzi, robotnicy, inteligenci, rolnicy, urzędnicy, studenci. To byli zupełnie inni ludzie. Skšd się wzięli? Czekali na moment, narodzili się jeszcze raz. Zdawało się, że z tej erupcji narodzi się nowa państwowoœć. Nasza, wspólna. Polskę po tylu latach niewoli czekała wielka praca od fundamentów. Ludzie gotowi byli do wielu wyrzeczeń. Wierzyli w cud. Ale zamiast prostej drogi zaczęły się meandry, toczyły się zawiłe gry kompromisów, układów, lawirowanie i elokwentna żonglerka słowem coraz bardziej pokrętnym, kryjšcym inne treœci. Niby coœ się zaczęło, ale nie tak miało być. Wysoka temperatura spadała. Wielu wartoœciowych, szlachetnych ludzi, którzy działali z oddaniem w latach solidarnoœciowego zrywu, zniechęciło się; odeszli lub zepchnięto ich na margines. Nie znaleŸli wspólnego języka z tymi, którzy brali ster władzy w swoje ręce. Uważali, że rozpoczęła się wyprzedaż niedawnych ideałów, dominować zaczęły osobiste ambicje i płaski materializm. Zatracano istotę spawy, której mieliœmy służyć. Zaznaczyć trzeba, jak łatwo można zmarnować to, co miało być najcenniejsze. Nowo narodzonej II Rzeczypospolitej zaczęło brakować skrzydeł. Ledwie się rozpoœcierały i już zostały zwinięte. Przywołam osobę wieloletniego znajomego, tzw. prywaciarza w PRL, potomka solidnej kupieckiej rodziny zrujnowanej po wojnie, który osišgnšł mistrzostwo w wykorzystywaniu szczelin gospodarki znacjonalizowanej. Był bohaterem pomysłowych afer, opłacał swš przedsiębiorczoœć latami więzienia i uchodził za osobowy wzorzec bojów z komunš w ekonomice. W czasie „Solidarnoœci” czysty, potężny wicher wolnoœci, który się zerwał, jego również poruszył i wedle swoich zdolnoœci próbował się włšczyć w proces przemian. Uczciwie, zaznaczam! Spotkałem go po kilku latach i zadałem zwyczajowe pytanie: co słychać, co robisz? OdpowiedŸ: Co mogę robić? Żyję z lewizny. Lewizna kwitnie, naiwny przyjacielu, dawni kolesie czynni w branży. A ci nowi tylko o szmalu myœlš, dorabiajš się, golasy! Lepiej niż dawniej – skwitował. – Mniej ryzyka. Nie uzdrowiono życia społecznego. Wręcz przeciwnie. Korzystano z deprawujšcych wzorców przeszłoœci. Wysokie tony retoryki państwowotwórczej i patriotycznej to często efektowna kotara osłaniajšca scenę ciemnych interesów, pole działania dla współczesnych konkwistadorów, bezwzględnych i cynicznych, nieobarczonych żadnymi rozterkami. I tak wyłaniajšca się z brudnej piany warstwa uprzywilejowanych kapitalistów wspomagana przez polityków różnego autoramentu pogršżyła się w namiętnym wyœcigu do władzy i pieniędzy. Stworzyła aspołeczny kodeks zachowań pozbawiony wszelkich hamulców. W drodze selekcji negatywnej skupiła pewnš częœć społeczeństwa. Tacy to ludzie stawali się czołówkš przemian w Polsce. Karłowata, obdarzona sprytem i zdolnoœciami do intryganckiej gry klasa polityków jest tego rozpoznania koronnym dowodem. Uderza podobieństwo do nomenklatury z PRL. Dlaczego tak niewydolna jest władza sšdownicza w Polsce? Dlaczego tak często organa œcigania kompromitujš się nieudolnoœciš, często jakby celowš? Dlaczego takie chrome jest prawo? Dlaczego tak dusi i upokarza nas biurokracja? Bo brakuje scalajšcej idei państwa. Nie ma spoiwa łšczšcego wszystkich Polaków bez względu na poglšdy, wiarę i inne różnice. Nie ma rzetelnej, pozbawionej uwikłań w partyjne zależnoœci kontroli. Zabrakło jednoczšcej siły sprawczej. Nasze państwo to arena nieustajšcych igrzysk prowadzonych przez zwalczajšce się partie, partyjki, w których liczy się jedynie zdobycie władzy, wygrana w wyborach i podział łupów. Gospodarka wolnorynkowa bez żadnej etyki zamienia się w bezwzględnš walkę drapieżników kosztem biedniejšcej, pozbawionej szans poprawy bytu tej częœci społeczeństwa, która nie potrafiła się znaleŸć w nowej rzeczywistoœci. Pokojowa rewolucja 1989 roku, niosšc tyle nadziei, spowodowała zgniły kompromis dawnej z obcego nadania wyrosłej nomenklatury z nowš elitš, co poskutkowało totalnš obniżkš obudzonej na krótko duchowoœci narodu. Nowo powstałe elity to w dużej mierze Dół. Taka władza toleruje skorumpowanych urzędników, działaczy partyjnych, aferzystów w gospodarce, surowo jedynie karzšc małych, nieudanych kombinatorów na małš skalę. Zapanowało niepisane przyzwolenie na egoistyczne urzšdzanie sobie życia bez żadnych moralnych barier i bez względu na szkody, jakie to przynosi wspólnocie. Ten chory model konsumpcyjny, niby wolnorynkowej wolnoœci dusi, truje i odczłowiecza. W tym stanie rzeczy skutecznym sojusznikiem w ogłupianiu społeczeństwa sš mass media. Skomercjalizowane lub upartyjnione proponujš styl życia płaskiego, bezdusznego, pozbawionego wyższych aspiracji, gdzie kreuje się na narodowych Stańczyków plejadę nędznych kabareciarzy w typie Palikota. Cały czas medialny obszar wpływów podlega zażartej walce partyjnej i zanikł w ogóle jakikolwiek inny cel. Młode pokolenie pogršża się w bezmyœlnoœci i zagubieniu. Mętne głowy „charyzmatyków” w rodzaju Owsiaka i medytatorów hinduistycznych dopełniajš miary. Chaos idei, relatywizm, apoteoza sukcesu, bogactwa, miraż łatwego życia bez rozterek sumienia – oto wizja proponowanej przyszłoœci. Coraz to odzywa się tęsknota za uskrzydlonym życiem. Chłopcy na Polu Mokotowskim pieczętujš szlak rowerzystów i deskorolek napisem: „Polskiej rewolucji czas nastał!”. Nie wiadomo, o jakš rewolucję im chodzi. Czegoœ innego szukajš. Przeciw czemuœ protestujš. Jako barometrem kształtujšcych się postaw i zachowań posłużę się znów bohaterem afer gospodarczych w PRL, który w czasie wybuchu „Solidarnoœci” znalazł się w rozterce. Otóż za rzšdów PiS miewał kłopoty prawno-więzienne, narzekał na aparat policyjny, prokuratorski. – Nie chcš brać do łapy. Stwardnieli. Bojš się. Spotkałem go ostatnio. Wyszedł za kaucjš z dłuższej odsiadki w œledztwie. Powiedział: – Nie jest Ÿle. Wróciło do normy. A co z etosem „Solidarnoœci”, jej mitem? Wszystko zrobiono, żeby tę najcenniejszš wartoœć rozbić, poszarpać, wykorzystać koniunkturalnie, kupczyć niš i frymarczyć. Wtršcono w niebyt niektórych jej przywódców, żeby wydŸwignšć innych. Stworzono monumentalny wizerunek jedynego wodza, wymazujšc z pamięci społeczeństwa jego małoœć, słaboœci, zaprzaństwo i prostactwo. Postawiono go na cokole niczym petersburskiego JeŸdŸca Miedzianego. To jeszcze bardziej rozbiło społeczeństwo. Dla wielu stało się jasne, że czyni się owe zabiegi na rzecz jednego ugrupowania przeciw drugiemu. W obecnie panujšcym stylu medialnym, w którym autorytetem może zostać każdy Nikt, umiejętnie wykreowany przez wpływowš grupę nacisku, zalewa nas potok dyskusji, polemik, debat pełnych wzajemnych pomówień i oskarżeń, demagogicznego pustosłowia. PiS przegrane w walce wyborczej z PO dało się wcišgnšć w tę pułapkę. Przyjęło reguły gry przeciwnika i w ten sposób stało się podobne. Nie tworzy żadnej nowej jakoœci. Dziennikarze dzielnie tym igrzyskom sekundujš, odkrywajšc prawie co dzień sensację politycznš, zresztš w większoœci sympatyzujš z Platformš, co znacznie podważa ich wiarygodnoœć. Następuje zatrata celów nadrzędnych. Wyłania się obraz społeczeństwa ogołoconego z wyższych aspiracji, cynicznego i bezideowego. Ale może to jeszcze nie całe społeczeństwo? Przykładem Muzeum Powstania Warszawskiego. Tłumy wypełniajšce jego przestrzeń. Nie tylko starcy, ostatni powstańcy. Młodzi, najmłodsi. I coœ ważnego mówi rysunek przedstawiajšcy chłopczyka z tatusiem zapatrzonego w fotografie powstańców z biało-czerwonymi opaskami rzucajšcych butelki z benzynš pod niemieckie czołgi. – Tatusiu – rysunek opatrzony podpisem – ja chciałbym być tam z nimi! Nie może być daremna ofiara z ich krwi. Budzi najważniejsze pytania. Naród nie da się uœpić. Nie pozwoli się pozbawić swojej duchowej potencji, która nam nie dała zaniknšć ostatecznie w przeszłoœci. Na razie wpadliœmy w zapadlisko.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL