Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca w samorzšdzie

Wójt nie ujawni, co posiada jego żona

ROL
Rozróżnienie na przedmioty pochodzšce z majštku odrębnego osoby składajšcej oœwiadczenie i majštku wspólnego jest istotne, gdyż w oœwiadczeniu należy okreœlić ich przynależnoœć
W najbliższych tygodniach jednym z punktów obrad sesji rad gmin będzie przedstawienie otrzymanych informacji na temat wyników analiz dokonanych przez uprawnione do tego organy (w szczególnoœci urzšd skarbowy) oœwiadczeń majštkowych złożonych przez radnych i inne zobowišzane osoby. Często jest to jedyna okazja, aby zwrócić uwagę na problematykę kręgu osób zobowišzanych do składania oœwiadczeń, zakresu danych, które winny być w nich zawarte, i ogólnej prawidłowoœci ich wypełniania i składania. [srodtytul]Kogo obowišzek dotyczy[/srodtytul] Na wstępie przypomnieć należy, że nie tylko radni, wójt czy jego zastępca majš obowišzek składania oœwiadczeń majštkowych. Dotyczy on także:
- sekretarza gminy, - skarbnika gminy, - kierownika jednostki organizacyjnej gminy, - osoby zarzšdzajšcej i członka organu zarzšdzajšcego gminnš osobš prawnš - osoby wydajšcej decyzje administracyjne w imieniu wójta. Jest to doœć szeroki katalog i często pojawiajš się problemy interpretacyjne, czy dana osoba z racji sprawowanej funkcji powinna złożyć oœwiadczenie, czy też nie. W jednej z takich spraw wypowiedział się nawet Sšd Najwyższy. W [b]wyroku z 28 lutego 2006 r., sygn. akt II PK 189/05[/b], stwierdził, że kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez gminę nie ma obowišzku złożenia oœwiadczenia majštkowego na podstawie art. 24h [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=2C2B318F985E943016842489F3518310?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link]. Jednakże nie jest to reguła generalna, gdyż zawsze w konkretnym przypadku należy badać, jaki status ma dany ZOZ. W uzasadnieniu powyższego wyroku sšd zawarł spostrzeżenie, że pojęcie jednostki organizacyjnej gminy w rozumieniu art. 24h ust. 1 ustawy o samorzšdzie gminnym odnosi się do jednostek organizacyjnych gminy nieposiadajšcych osobowoœci prawnej (np. zakłady budżetowe, jednostki budżetowe gminy). Jeżeli zatem gminny oœrodek zdrowia jest prowadzony jako zakład lub jednostka budżetowa, to jego kierownik oœwiadczenie złoży. Jeżeli będzie to wyposażony w osobowoœć prawnš samodzielny publiczny ZOZ, to jego kierownik oœwiadczenia nie złoży. Zobowišzane do składania oœwiadczeń majštkowych sš także osoby wydajšce decyzje administracyjne, ale tylko w imieniu wójta. Posiadanie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu innych organów, np. rady gminy, nie implikuje koniecznoœci składania oœwiadczeń majštkowych. [srodtytul]Co podać...[/srodtytul] Ustawodawca w art. 24h ust. 1 gminnej ustawy ustrojowej okreœla, jakie informacje powinny się znajdować w składanym oœwiadczeniu. Sš one następujšce: - o zasobach pieniężnych, nieruchomoœciach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorzšdu terytorialnego, ich zwišzków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalnoœci gospodarczej oraz dotyczšce zajmowania stanowisk w spółkach handlowych; - o dochodach osišganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalnoœci zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu; - o mieniu ruchomym o wartoœci powyżej 10 tys. złotych; - o zobowišzaniach pieniężnych o wartoœci powyżej 10 tys. złotych, w tym zacišgniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. W oœwiadczeniu majštkowym należy wykazać majštek odrębny składajšcego oraz majštek objęty małżeńskš wspólnoœciš majštkowš. Nie należy więc informować o wyłšcznej własnoœci współmałżonka. W przypadku najpopularniejszego wœród małżeństw w naszym kraju ustroju majštkowego, a więc wspólnoœci ustawowej majštku małżeńskiego, w skład tego majštku będš wchodziły przedmioty majštkowe nabyte w czasie trwania zwišzku przez oboje małżonków lub przez każdego z nich. Jest to tzw. majštek wspólny, w skład którego wchodzi przede wszystkim pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalnoœci zarobkowej męża lub żony. W oœwiadczeniu radny czy wójt nie ma natomiast obowišzku ujawniać wierzytelnoœci z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalnoœci zarobkowej małżonka, jak również przedmiotów majštkowych uzyskanych z tytułu nagrody za osobiste osišgnięcia małżonka. Te bowiem stanowiš majštek odrębny małżonka. W skład majštku wspólnego, podlegajšcego ujawnieniu, zalicza się natomiast dochody z majštku wspólnego, jak również z majštku osobistego każdego z małżonków. Œrodki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Wynika to wprost z art. 31 § 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4CF81B65A856E64422656784EF2159A4?id=71706]ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy[/link]. [srodtytul]... a czego nie[/srodtytul] Majštek nieobjęty wspólnoœciš ustawowš należy do majštku osobistego męża albo żony. Dlatego nie podlega ujawnieniu w oœwiadczeniu majštkowym, chyba że stanowi własnoœć zobowišzanego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 33 enumeratywnie wymienia przedmioty, które należš do majštku osobistego każdego z małżonków. Sš to przede wszystkim dobra nabyte przed zawarciem małżeństwa. Będzie to również wszystko to, co małżonek np. radnego nabył przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę. Ustawodawca wprowadził tutaj istotne zastrzeżenie. Mianowicie przedmioty te wejdš do majštku wspólnego, jeżeli spadkodawca lub darczyńca tak postanowił. W takiej sytuacji również te elementy należy w oœwiadczeniu ujawnić. W oœwiadczeniu majštkowym radny nie ma obowišzku ujawniać również przysługujšcych jego małżonkowi praw majštkowych wynikajšcych ze wspólnoœci łšcznej podlegajšcej odrębnym przepisom. Będzie to np. wkład w spółce cywilnej. Tak samo będzie z przedmiotami uzyskanymi przez małżonka z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadoœćuczynienia za doznanš krzywdę. Podkreœlić w tym miejscu należy, że obowišzujš tutaj pewne wyjštki. Mianowicie do oœwiadczenia wpisać trzeba przysługujšce małżonkowi renty z powodu całkowitej lub częœciowej utraty zdolnoœci do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłoœć. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wymieniajš ponadto następujšce przedmioty i prawa, które pomimo istniejšcej pomiędzy małżonkami wspólnoœci majštkowej stanowiš majštek każdego z nich. Sš to: - przedmioty majštkowe służšce wyłšcznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków; - prawa niezbywalne, które mogš przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawo dożywocia, służebnoœci osobiste, prawo pierwokupu, odkupu, użytkowanie będšce jednym z ograniczonych praw rzeczowych - prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własnoœci przemysłowej oraz inne prawa twórcy, - przedmioty majštkowe nabyte w zamian za składniki majštku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Pamiętać należy co do zasady, że w oœwiadczeniu stan majštkowy należy wskazywać według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego. Wyjštkiem jest pierwsze oœwiadczenie po objęciu funkcji oraz sytuacja, gdy przyczynš złożenia oœwiadczenia jest odwołanie ze stanowiska lub rozwišzanie umowy o pracę. W takich przypadkach stan majštkowy podaje się na dzień wystšpienia tych zdarzeń. [ramka][b]Uwaga [/b] Wzory oœwiadczeń majštkowych stanowiš załšczniki do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=168641]rozporzšdzenia prezesa Rady Ministrów z 26 lutego 2003 r. w sprawie okreœlenia wzorów formularzy oœwiadczeń majštkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzšdzajšcej i członka organu zarzšdzajšcego gminnš osobš prawnš oraz osoby wydajšcej decyzje administracyjne w imieniu wójta (DzU nr 34, poz. 282)[/link]. Okreœlono w nim dwa wzory oœwiadczeń: jeden dla radnych gminy i drugi dla pozostałych zobowišzanych osób. [/ramka] [i]Autor jest radcš prawnym z Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński sp.k.[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL