Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Czy wygranš w totka muszę podzielić się z żonš?

www.sxc.hu
[b]Wygrałem w totolotka. Czy wygrana wchodzi do majštku wspólnego, czy jest moim majštkiem osobistym? A co byłoby, gdybym szczęœliwy los kupił i podarował żonie w prezencie urodzinowym? [/b] Gdy jedno z małżonków, grajšc w totolotka lub bioršc udział w loterii, wygra fortunę, to pienišdze z wygranej wejdš do majštku wspólnego. Oznacza to, że szczęœliwy małżonek podzieli się nagrodš ze swojš drugš połowš. Generalnš zasadš jest bowiem, że przedmioty majštkowe, które zostały nabyte przez jednego z małżonków w trakcie trwania wspólnoœci majštkowej, zostały nabyte ze œrodków z majštku wspólnego i dla zasilenia tegoż majštku.
Okreœlajšc, które przedmioty zasilajš majštek wspólny, a które majštek odrębny, ustawodawca zastosował w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=ACCDEEB8948056E464B23EF9C635AA9C?id=71706]kodeksie rodzinnym i opiekuńczym[/link] różne rozwišzania. W przypadku majštku wspólnego zdecydował się jedynie na wyliczenie przykładowe. Natomiast regulujšc, które przedmioty wchodzš do majštku osobistego, zastosował katalog zamknięty. Jeœli więc danego przedmiotu nie znajdziemy na liœcie zawartej w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, będzie on wchodził do majštku wspólnego. Nie warto argumentować, że szczęœliwy los został zakupiony z majštku osobistego. Już samo dowodzenie prawdziwoœci tej tezy nastręczałoby małżonkowi wielkich trudnoœci. Sšd Najwyższy wielokrotnie wskazywał bowiem, że nabycie rzeczy z majštku odrębnego (osobistego) musi wynikać nie tylko z oœwiadczenia dokonujšcego transakcji małżonka, ale także z całokształtu okolicznoœci tego nabycia ([b]por. wyr. SN z 17.05.1985 r., sygn. akt III CKN 119/85; post. z 06.02.2003 r., IV CKN 1721/00 niepubl.[/b]). Nawet jeœli udowodnilibyœmy, że sam kupon został kupiony z majštku osobistego, to i tak nagroda wejdzie do majštku wspólnego. Mówi o tym art. 31 § 2 krio. [b]Co się jednak stanie, jeœli małżonek otrzyma szczęœliwy los w prezencie?[/b] Zgodnie z przepisami, przedmioty nabyte w drodze darowizny należš do majštku osobistego, chyba że darczyńca postanowił inaczej (art. 33 pkt 2 krio). Na tej podstawie należałoby więc domniemywać, że zarówno kupon totolotka darowany jednemu z małżonków, jak i wygrana, przynależš do majštku osobistego małżonka, z zastrzeżeniem, że osoba obdarowujšca nie postanowiła inaczej. Założenie to będzie jednak błędne, bo zgodnie z przywołanym wczeœniej art. 31 § 2 krio dochody z majštku osobistego każdego z małżonków należš do majštku wspólnego. Zatem i w tymwypadku małżonek podzieli się wygranš ze swojš drugš połowš.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL