Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wynajem

Jak współwłaściciele majš amortyzować wynajęty budynek?

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
[b][i] Jak liczyć amortyzację w budynku na wynajem jako mieszkanie, gdy jest 4 współwłaœcicieli nieruchomoœci - dwa spokrewnione małżeństwa? Jedno małżeństwo ma 2 x po 5% i drugie małżeństwo 2 x po 45%. Jeżeli oddamy w podnajem małżeństwu, które ma 10% udziału własnoœci, to co z amortyzacjš? Czy lepiej, gdy każdy ma wynajmować swojš częœć i liczyć czšstkowš amortyzację? Przed wynajmem chcemy wycenić domek przez rzeczoznawcę.[/i][/b] [b]Odpowiada Edyta Koœlacz, certyfikowana księgowa, ProPIT Biuro rachunkowe, [link=http://www.propit.com.pl]www.propit.com.pl[/link]: [/b] Z pytania wynika, że wynajmowany jest cały budynek będšcy przedmiotem współwłasnoœci i każdy ze współwłaœcicieli wynajmuje swojš okreœlonš jego częœć. Prawdopodobnie zostanie spisana jedna umowa najmu, gdzie po stronie wynajmujšcego zostanš wskazane cztery osoby.
W takiej sytuacji występowałoby czterech podatników podatku dochodowego – po dwoje współmałżonków z każdego małżeństwa. Przypuszczalnie osoby te nie zajmujš się najmem nieruchomoœci w ramach prowadzonej pozarolniczej działalnoœci gospodarczej, lecz występujš jako prywatne osoby fizyczne. Skoro mowa jest o amortyzacji, to prawdopodobnie jako formę opodatkowania współwłaœciciele chcš wybrać podatkowš księgę przychodów i rozchodów. Prowadzšcy takš ewidencję płacš podatek od dochodu, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania. Kosztem jest m.in. amortyzacja mieszkania. Jeżeli zawarta umowa wymienia czterech wynajmujšcych, to każdy z nich powinien prowadzić swojš indywidualnš księgę przychodów i rozchodów i rozliczać w niej proporcjonalnie przypadajšcš na jego osobę częœć przychodów z najmu i proporcjonalnš częœć amortyzacji ujmować w kosztach. Każde z małżeństw może też prowadzić po jednej ewidencji, tzn. zamiast czterech ksišg jest możliwoœć prowadzenia tylko dwóch. Chodzi o to, że jeœli małżonkowie, między którymi istnieje wspólnoœć majštkowa, osišgajš przychody z najmu, podnajmu dzierżawy czy poddzierżawy nieruchomoœci, która jest przedmiotem ich wspólnej własnoœci, wówczas mogš złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oœwiadczenie o opodatkowaniu całoœci dochodu osišgniętego z tego Ÿródła tylko przez jednego z nich. Zatem każde z dwóch małżeństw może złożyć oœwiadczenie, że dochody z przypadajšcej im ogólnej powierzchni nieruchomoœci (a więc 10 i 90 proc.) będš rozliczane tylko przez męża bšdŸ tylko przez żonę. Oœwiadczenie takie należy złożyć najpóŸniej do 20. dnia miesišca następujšcego po miesišcu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własnoœci nieruchomoœci. Wskazane oœwiadczenie należy składać corocznie, jeżeli małżonkowie będš chcieli rozliczać się w przedstawiony powyżej sposób. Wyżej przedstawiona forma rozliczenia dochodu jest odstępstwem od ogólnej zasady, która zakłada, że w przypadku osišgania przychodów ze wspólnej własnoœci, przychody z udziału każdego podatnika okreœla się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku. Zasadę proporcjonalnoœci stosuje się także do rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz wydatków niestanowišcych kosztów uzyskania przychodów i strat. Powyższe regulacje wynikajš z art. 8 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póŸn. zm.)[/link] – dalej ustawy o PIT. Gdyby każdy z małżonków prowadził swojš ewidencję dla potrzeb rozliczania dochodu z najmu odpowiednio w kosztach podatkowych, u każdego ze współwłaœcicieli powinna być odzwierciedlona ich wysokoœć proporcjonalna do posiadanych udziałów. Nie oznacza to jednak, że wysokoœć amortyzacji byłaby ustalana proporcjonalnie. W przedstawionej sprawie proporcjonalnie należy bowiem ustalić wartoœć poczštkowš nieruchomoœci. Odpisy amortyzacyjne będš naliczane nie od wartoœci poczštkowej całego budynku, a od wartoœci poczštkowej ustalanej osobno przez każdego ze współwłaœcicieli, w takiej proporcji, w jakiej udziały współwłaœcicieli odpowiadajš własnoœci budynku. Załóżmy, że podatnicy ustalajš wartoœć poczštkowš domu wg osobiœcie wykonanej wyceny z uwzględnieniem cen rynkowych œrodków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajšcego rok założenia ewidencji z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia budynku. Wartoœć domu wynosi np. 400 tys. zł. Każdy z małżonków z pierwszego małżeństwa winien przyjšć jako wartoœć poczštkowš domu w swoich ewidencjach wartoœć 20 tys. zł (400 tys. x 5%). Odpowiednio każdy ze współmałżonków z drugiego małżeństwa powinien w prowadzonej ewidencji œrodków trwałych przyjšć wartoœć poczštkowš w wysokoœci 180 tys. zł. (400 tys. zł. x 45%). Stosownie do treœci art. 22g ust. 11 ustawy o PIT, jeżeli składnik majštku (tu: nieruchomoœć) stanowi współwłasnoœć podatnika, wartoœć poczštkowš takiej nieruchomoœci ustala się w takiej proporcji jego wartoœci, w jakiej pozostaje udział podatnika we własnoœci tego składnika majštku. Zasada ta nie ma zastosowania do składników majštku stanowišcych wspólnoœć majštkowš małżonków, chyba że małżonkowie wykorzystujš składnik majštku w działalnoœci gospodarczej prowadzonej odrębnie. Innymi słowy, gdyby każdy ze współwłaœcicieli prowadził odrębnš ewidencję wówczas: - u jednego i drugiego współmałżonka z pierwszej pary małżonków wartoœć poczštkowa nieruchomoœci zostałaby ustalona w wysokoœci 5% np. ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub też wartoœci wynikajšcej z wyceny, - u jednego i drugiego współmałżonka z drugiej pary małżonków wartoœć poczštkowa nieruchomoœci zostałaby ustalona w wysokoœci 45% np. ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub też wartoœci wynikajšcej z wyceny. Jeżeli zaœ małżeństwa postanowiš, że dochody z najmu będš rozliczane tylko przez jednego ze współmałżonków, wówczas wartoœć poczštkowa winna być okreœlona następujšco: - w pierwszym małżeństwie wartoœć poczštkowa nieruchomoœci powinna wynosić 10% ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub też wartoœci wynikajšcej z wyceny, - w drugim małżeństwie wartoœć poczštkowa nieruchomoœci powinna wynosić 90% ceny nabycia lub kosztu wytworzenia lub też wartoœci wynikajšcej z wyceny. Jeżeli drugie z małżeństw zdecyduje się na podnajem 10% z całej nieruchomoœci wówczas rozliczenia podatkowe i ewidencyjne będš bardziej skomplikowane. Najogólniej rzecz ujmujšc w rozliczeniu transakcji będzie brał jeszcze dodatkowy podmiot – najemca, który i tak ostatecznie będzie podnajmował tę częœć nieruchomoœci (10%) osobie trzeciej. W takiej sytuacji, koszty uzyskania przychodu, w tym amortyzacja będš ewidencjonowane w podobnym kształcie jak w sytuacji, gdyby małżeństwo bezpoœrednio wynajmowało częœć domu osobie trzeciej. Nadal w rozumieniu ustawy małżonkowie będš uzyskiwać przychody z najmu tyle, że na rzecz innego podmiotu. Zasady prowadzenia stosownych ewidencji i rozliczania amortyzacji nie zmieniš się i będš przebiegały dokładnie w taki sposób jak wskazano powyżej.
ródło: Rzeczpospolita OnLine

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL