Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Bielski w puszczy niedomówień

Partyzanci z oddziału Bielskiego
AP
Trudno zrozumieć postawę żydowskich partyzantów z dzisiejszej perspektywy, nie majšc pełnej wiedzy o kontekœcie tamtych wydarzeń. Podobne problemy mamy przy ocenie postaw i dokonań „Ognia” czy też „Burego”
Ponad rok temu, bo 1 stycznia 2012 r., weszła w życie obszerna nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu porzšdku i czystoœci w gminach (dalej: ustawa). Nowe regulacje nakładajš na gminy obowišzek zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od posiadaczy nieruchomoœci. Gminy dostały 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami. Oznacza to, że nowe przepisy będš stosowane w pełni od 1 lipca 2013 r. Tymczasem już teraz regulacje te wywołujš wiele kontrowersji, m.in. na gruncie przepisów prawa podatkowego. W szczególnoœci wštpliwoœci rodzi kwestia, czy gminy w zakresie nowego obowišzku będš opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Nowe obcišżenie

Dotychczas właœciciele nieruchomoœci samodzielnie podpisywali umowy na odbieranie œmieci. Ze znowelizowanych przepisów ustawy wynika, że obecnie firmy odbierajšce odpady będš wyłaniane w drodze p...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL