Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kultura

Sztuka konserwacji - Mariusz Borkowski

Nagrobek Hieronima Ossolińskiego
Materiały Promocyjne
Konserwacja i rekonstrukcja elementów pomnika nagrobnego Hieronima Ossolińskiego autorstwa Santi Gucciego z parafii p. w. Wniebowzięcia Najœwiętszej Marii Panny w GoŸlicach. Dzieło pochodzi prawdopodobnie z 1576 r.
Renesansowy nagrobek przedstawiajšcy Hieronima Ossolińskiego został zniszczony i spalony w czasie ostrzału artyleryjskiego w 1915 r. Spadajšce krokwie uszkodziły architektonikę nagrobka i płytę z postaciš. - Wysoka temperatura spowodowała zmiany w strukturze kamienia co wywołało deformację i liczne mikrospękania, które podzieliły płytę wraz z belkš nadproża na 295 częœci. Dzieło w tylu kawałkach przywiozłem na uczelnię i zabrałem się do roboty - opowiada Mariusz Borkowski. Stan zachowana nagrobka był bardzo zły. Jego odtworzenie było możliwe dzięki jedynej zachowanej archiwalnej fotografii oraz materiałom Ÿródłowym, zawierajšcym: informacje o Hieronimie Ossolińskim, dzieje nagrobka i opis innych prac mistrza Santi Gucciego.
Hieronim Ossoliński był postaciš postawionš wysoko w państwie polskim. Reprezentował na sejmach województwo krakowskie. Zdobył œwietne wykształcenie za granicš. Kształcił się na niemieckich akademiach, a kunszt rycerski posiadł we Włoszech, w wojsku Jana Medyceusza. Kasztelan znany był z najlepszego przywództwa w kole poselskim. Był znakomitym mówcš (m. in. mowa O wolnym senatorskim wotowaniu). Popierał unię polsko-litewskš czemu dał wyraz w anonimowym, przypisywanym mu pisemku Unione Lithuaniae. Redagował memoriały polityczne. W 1556/7 r. na sejmie warszawskim wypowiedział się w kwestii reformacji koœcioła. Przedstawił wtedy królowi swój projekt w sprawie ułożenia wyznań w kraju, nawišzujšcy do programu kalwińskiego wygłoszonego w Seceminie. W 1557 r. na synodzie generalnym w Pińczowie został mianowany na jednego z pięciu seniorów œwieckich zboru kalwińskiego. Jego innowiercza postawa sprowadziła na niego wielokrotnie rzucane klštwy koœcielne. Ossoliński odgrywał ważnš rolę podczas pierwszego bezkrólewia, założył konfederację zapewniajšcš pokój dysydentom. Jako kasztelan wojnicki w 1570 r. otrzymał kasztelanię sandomierskš. Podpisał dyplom elekcyjny Henryka Walezego i brał udział w jego koronacji. Dwa lata póŸniej, w 1575 r. domagał się jego detronizacji. Hieronim Ossoliński zmarł prawdopodobnie w końcu 1575 roku, a na pewno przed 30 I 1576 r., kiedy to odbyła się elekcja w Warszawie, w której nie wzišł udziału. Syn Zbigniew, wojewoda sandomierski i gorliwy katolik, napisał w pamiętniku, że ojciec do końca życia wytrwał w innowierstwie. Nagrobek zamówił prawdopodobnie dla siebie u Santi Gucciego sam kasztelan. Nie istniejš żadne teksty mówišce o dalszej historii obiektu. Jedynie archiwalna fotografia sprzed 1915 r. dokumentuje stan zachowania kompozycji rzeŸbiarsko-architektonicznej. Na jej podstawie Witold Kieszkowski, dokonał analizy i zwišzał nagrobek z nazwiskiem Gucciego. Santi Gucci - architekt i rzeŸbiarz florencki miał olbrzymie znaczenie dla póŸnego renesansu w Polsce. W latach pięćdziesištych XVI wieku przybył do Krakowa. Działał na dworze Anny Jagiellonki i Stefana Batorego. W tym czasie wykonał wiele œwietnych pomników nagrobnych. Wraz ze swoim warsztatem zrealizował kaplice: Zygmuntowskš i Stefana Batorego w Krakowie, Firlejów na zamku w Janowcu oraz Myszkowskich w Ksišżu Wielkim. Przypisuje się mu wiele dzieł i silne wpływy dla warsztatów rzeŸbiarskich funkcjonujšcych za jego życia, ale także w pierwszej ćwierci XVII wieku. Ostatecznie osiadł na KielecczyŸnie. [ramka]Promotor: adi. Wiesław Procyk, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Recenzent: adi. Janusz Smaza, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.[/ramka]

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL