Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Obwodnica zatrzymana

Dolina Rospudy
Fotorzepa, Jak Jakub Dobrzyński
Nie można budować obwodnicy Augustowa w projektowanym dotychczas przebiegu przez chroniony obszar Rospudy. Po dzisiejszym wyroku Naczelnego Sšdu Administracyjnego przestało ostatecznie istnieć pozwolenie na budowę, a sprawa wróciła do punktu wyjœcia
Wojewoda podlaski musi ponownie ocenić wniosek inwestora — Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad — i trasę obwodnicy w zgodzie z przepisami krajowymi i europejskimi — podkreœlił sędzia NSA, Roman Hauser. — Odczuwamy wielkš ulgę i poczucie, że mieliœmy rację — mówiš Marta Wiœniewska ze stowarzyszenia ekologicznego WWF Polska oraz Ewa Jabłońska z Centrum Ochrony Mokradeł — tylko dlaczego potrzeba było na to aż trzy lata. To właœnie WWF Polska i inne organizacje ekologiczne zaskarżyły w 2007 r. postanowienie ministra œrodowiska, ustalajšce œrodowiskowe warunki zgody na budowę trasy przez dolinę Rospudy. Ich zdaniem, było sprzeczne z dyrektywami europejskimi, nie zawierało właœciwej oceny wpływu na chroniony obszar Natura 2000 i nie odnosiło się do rozwišzań alternatywnych. Skargę złożył również rzecznik praw obywatelskich, a poparła go Prokuratora Krajowa.
W grudniu 2007 r. rzecznik i ekolodzy wygrali w Wojewódzkim Sšdzie Administracyjnym w Warszawie. Sšd uchylił wówczas zaskarżone decyzje ministra œrodowiska. Dziœ NSA oddalił skargę kasacyjnš GDDKiA od tego wyroku. I tak samo jak poprzednio WSA, stwierdził, że postępowanie, dotyczšce uzgodnień œrodowiskowych, warunkujšcych wydanie pozwolenia na budowę, było prowadzone nieprawidłowo. — Dzisiejszy wyrok NSA jest bardzo ważny także na przyszłoœć, dla podobnych spraw — ocenia prokurator Halina Polak z Prokuratury Krajowej. — Daje prymat ochronie przyrody nad interesami inwestora, a z drugiej strony uœwiadamia, że nie można ignorować głosu społeczeństwa, w tym organizacji pozarzšdowych. Obecnie, w wyniku „okršgłego stołu” rzšdowo—społecznego, zaczęły się w GDDPiA prace nad dwoma nowymi, alternatywnymi wariantami przebiegu tej kontrowersyjnej trasy. Rezultaty majš być znane pod koniec roku.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL