Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Student rezygnuje z nauki, uczelnia nie daje za wygranš

Rzeczpospolita
Czas narastajšcej konkurencji o portfel studentów może skłaniać niektóre uczelnie do działań nieetycznych, a nawet pozaprawnych – pisze Marcin Chałupka, ekspert prawa szkolnictwa wyższego
Student niezadowolony z jakoœci usługi danej uczelni, nie chcšc dłużej opłacać studiów, często składa rezygnację. Z faktem tym prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. (dalej: ustawa) wišże koniecznoœć skreœlenia studenta z listy. Przesšdza o tym art. 190 ust. 1 pkt 2, wymieniajšc rezygnację ze studiów wœród przesłanek obligatoryjnego skreœlenia. Ustawa jednak nie precyzuje, z jakš datš powinno być dokonane skreœlenie (nie chodzi tu o datę decyzji, lecz o datę, od której student przestaje nim być). Należy więc przyjšć, że jest to data ziszczenia się przesłanki skreœlenia, a więc dotarcia do uczelni oœwiadczenia woli rezygnujšcego. Chyba że rezygnujšcy wskazał w swym oœwiadczeniu innš datę, aby np. nie stracić prawa do œwiadczeń pomocy materialnej zależnych od posiadania statusu studenta. Precyzyjne ustalenie tej daty jest bardzo ważne, bo w wielu uczelniach obowišzek uiszczania opłat wišże się w umowach ze studentami z samym posiadaniem statusu studenta, bez względu na faktyczne korzystanie z uczelnianych œwiadczeń.
Może się więc zdarzyć, że nieuczciwa uczelnia zrobi wiele, by formalnie nie wypuœcić studenta ze swoich ršk tak długo, jak to możliwe. Najprostszym sposobem jest opóŸnianie wydania decyzji o skreœleniu. W wyniku tego były student często po kilku miesišcach od rezygnacji dostaje decyzję o skreœleniu, ale wraz z wezwaniem do zapłaty także za okres między rezygnacjš a datš skreœlenia. Jeszcze bardziej bezczelny sposób na dodatkowe œrodki ze studenckiej kieszeni to uzależnianie skreœlenia od uiszczenia opłaty za kolejny semestr. Uczelnia, jeœli w ogóle wytłumaczy takie postępowanie czymkolwiek, to najczęœciej postanowieniami uczelnianego regulaminu studiów lub po prostu... nieobecnoœciš dziekana uprawnionego do podpisania decyzji!Innym sposobem stosowanym w nieuczciwej uczelni może być wymóg okreœlonej formy rezygnacji, np. na piœmie. Ustawa i wydane na jej podstawie rozporzšdzenia nie okreœlajš tu żadnych wymogów formalnych, więc zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego: „Z zastrzeżeniem wyjštków w ustawie przewidzianych wola osoby dokonujšcej czynnoœci prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oœwiadczenie woli)”. Zrozumiałe jest, że także uczelnia ma prawo w ramach ostrożnoœci procesowej uzyskać dowód oœwiadczenia woli składajšcego rezygnację. Ale nawet jeœli wymóg rezygnacji w formie pisemnej nie występuje w umowie studenta z uczelniš ani w jej regulaminie studiów, bardzo ważne jest, by rezygnujšcy dysponował dowodem jej złożenia. Inaczej ryzykuje, że na pytanie: „Dlaczego nie zostałem skreœlony i nalicza się mi opłaty, skoro zrezygnowałem”, usłyszeć może: „Nic nie wiemy o rezygnacji”. Nawet jeœli cywilnoprawne umowy studenta z uczelniš uzależniajš wypowiedzenie od innych niż skreœlenie albo rezygnacja przesłanek, to absolutnie nie uchyla cišżšcego na uczelni obowišzku dokonania skreœlenia zgodnie z ustawš. Natomiast przepisy umów okreœlajšce bardzo długie okresy wypowiedzenia, co utrudnia uwolnienie się od płacenia na rzecz niechcianej uczelni, lub postanowienia nakazujšce uiszczać opłaty mimo rezygnacji były już wielokrotnie przedmiotem orzeczeń Sšdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. klauzule 1276 – 84 dostępne na www.uokik.gov.pl) i należy je oceniać pod kštem przepisów i orzeczeń dotyczšcych klauzul niedozwolonych. Warto pamiętać, że niezgodne z prawem i nieuzasadnione odwlekanie skreœlenia z listy studentów, aby uzyskać dodatkowe opłaty, połšczone z wprowadzeniem studenta w błšd, zbliżone jest do znamion czynu penalizowanego w art. 286 kodeksu karnego, czyli wyłudzenia. Podsumowujšc. Student, składajšc rezygnację, powinien to uczynić na piœmie za potwierdzeniem odbioru na kopii. Najlepiej, by jednoczeœnie zawierała ona żšdanie niezwłocznego skreœlenia z listy studentów. Pozwoli to w razie potrzeby skorzystać z przepisu art. 35 ust. 2 kodeksu postępowania administracyjnego („Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogš być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łšcznie z żšdaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bšdŸ możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporzšdza ten organ”), a następnie uzyskać ewentualne stwierdzenie zwłoki po stronie uczelni. To – w zestawieniu z udokumentowaniem szkody – może się stać podstawš roszczenia o odszkodowanie w trybie cywilnoprawnym. Stwierdzenie zwłoki jest ważne, ponieważ k.p.a. nie zawiera przepisów o odpowiedzialnoœci za szkodę spowodowanš niewydaniem decyzji. Także przepis 417 1 § 3 k. c. („Jeżeli szkoda została wyrzšdzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowišzek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żšdać po stwierdzeniu we właœciwym postępowaniu niezgodnoœci z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowiš inaczej”), nawet zastosowany subsydiarnie, zawiera wymóg stwierdzenia niewydania, co bez udokumentowania żšdania wydania decyzji jest problematyczne. Skutecznym rozwišzaniem problemu odwlekania skreœlenia rezygnujšcego studenta byłoby wprowadzenie zmiany do prawa o szkolnictwie wyższym. Wystarczy doprecyzować, że pisemna rezygnacja ze studiów skutkuje automatycznym skreœleniem z listy studentów w dniu otrzymania jej przez uczelnię (chyba że student wskaże inna datę). W takiej sytuacji uczelnia zamiast decyzji wydawałaby jedynie zaœwiadczenie o skreœleniu. W ten sposób uniknęłoby się problematycznego okresu między rezygnacjš a skreœleniem. Taka konstrukcja w żaden sposób nie utrudni uczelni egzekwowania należnych jej opłat wynikajšcych z umów ze studentem, gdyż jedynie do jej zawarcia art. 160 ust. 3 ustawy wymaga posiadania statusu studenta. Zlikwiduje ona natomiast przestrzeń instrumentalizacji przepisów ustawy dotyczšcych skreœleń. Poprawi także konkurencyjnoœć wewnętrznš w szkolnictwie wyższym, kierujšc jš na tory zabiegania o studencki portfel jakoœciš usług, a nie bezczelnoœciš w stosowaniu kruczków prawnych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL