Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Kiedy można żšdać zwrotu nieruchomości pod drogi

[b]Kilka lat temu zostałem zmuszony do sprzedaży działki rolnej na rzecz Skarbu Państwa pod groŸbš wywłaszczenia ze względu na budowę drogi. Cena sprzedaży była bardzo niska. Niedawno jednak Agencja Budowy Autostrad przeprowadziła inwentaryzację zakupionych terenów i okazało się, że owa nieruchomoœć nie była niezbędna agencji do prowadzenia budowy odcinka. Czy mogę domagać się zwrotu tej nieruchomoœci?[/b] [i][b]Odpowiada Andrzej Grzesik z kancelarii prawniczej Magnusson[/b][/i] Gdy wywłaszczona nieruchomoœć staje się zbędna do celu okreœlonego w decyzji wywłaszczajšcej, jej były właœciciel ma prawo żšdać zwrotu tej nieruchomoœci lub jej częœci. Ponadto jeżeli wywłaszczony właœciciel sprzedał Skarbowi Państwa czy też jednostce samorzšdu terytorialnego częœć nieruchomoœci, a ta w skutek wywłaszczenia stała się bezużyteczna, może również domagać się zwrotu tej częœci nieruchomoœci.
Ponadto organ administracji publicznej jest zobowišzany do zawiadomienia wywłaszczonego właœciciela nieruchomoœci o zamiarze użycia nieruchomoœci na inny cel niż okreœlony w decyzji wywłaszczeniowej. Organ ten jest również zobowišzany poinformować wywłaszczonego właœciciela o możliwoœci zwrotu tej nieruchomoœci. Jeżeli wywłaszczeni właœciciele nie złożš wniosku o zwrot nieruchomoœci w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwoœci jej zwrotu, uprawnienie to wygasa. W każdym przypadku wywłaszczony właœciciel zobowišzany jest zwrócić odszkodowanie jak również nieruchomoœć zamiennš.W przypadku sprzedaży całej nieruchomoœci w wyniku rokowań poprzedzajšcych postępowanie wywłaszczeniowe majš zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Prawo pierwokupu zbywcy może być wprowadzone między innymi przez postanowienia umowy sprzedaży nieruchomoœci.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL