Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Będzie nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Spółdzielnie mieszkaniowe będš miały więcej czasu na przygotowanie lokalu do wykupu. Stanie się też znów możliwe przekształcanie mieszkań lokatorskich we własnoœciowe
Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowš ustawš o spółdzielniach mieszkaniowych. Ma ona zastšpić obecnš, powszechnie krytykowanš. – Chcemy przywrócić możliwoœć przekształcania lokatorskich praw do lokalu w spółdzielcze własnoœciowe, ale tylko do końca 2012 r. – wyjaœnił Piotr Styczeń, wiceminister infrastruktury. Teraz przepisy umożliwiajš to w jednym wypadku. Prawo do przekształcenia majš posiadacze mieszkań lokatorskich w blokach stojšcych na gruntach, do których spółdzielniom nie przysługuje tytuł prawny, nie mogš więc, tak jak inni spółdzielcy, wykupić mieszkania lokatorskiego na własnoœć (ten przywilej tracš po 31 grudnia 2010 r.).
– Obecnie spółdzielców, którzy chcš wykupić mieszkanie lokatorskie, jest bardzo dużo, w wielu spółdzielniach długo czeka się na sfinalizowanie transakcji. Chcemy dać tym osobom prawo wyboru między prawem spółdzielczym własnoœciowym a pełnš własnoœciš – mówi Styczeń. W pierwszym wypadku właœcicielem mieszkania jest spółdzielnia, ale jego posiadacz może je sprzedać lub też podarować. Dużo łatwiej jest uzyskać to prawo aniżeli własnoœć. Wystarczy zwykła umowa pisemna, nie ponosi się też kosztów notarialnych i założenia księgi wieczystej. W drugim wypadku właœcicielem lokalu jest spółdzielca. Ministerstwo proponuje dać więcej czasu zarzšdom spółdzielni na przeniesienie własnoœci mieszkania na spółdzielcę. W tej chwili majš na to trzy miesišce liczone od daty złożenia wniosku do podpisania aktu notarialnego. Za niedotrzymanie tego terminu prezesowi grozi kara grzywny i ograniczenia wolnoœci. Sš już pierwsi ukarani przez sšdy. – Proponujemy, by władze spółdzielni miały trzy miesišce, ale na skompletowanie wszystkich niezbędnych do wykupu dokumentów oraz na ustalenie ze spółdzielcš daty podpisania aktu notarialnego – mówi Styczeń. Uznaje ten termin za dużo bardziej realny. Ministerstwo chce powrócić także do obowišzku zwoływania zebrań przedstawicieli. Po ostatniej nowelizacji zastšpiły je walne zgromadzenia, w dużych spółdzielniach odbywane w częœciach. Po raz pierwszy walne na nowych zasadach miały być zwoływane w tym roku, ale wiele spółdzielni tego nie zrobiło. W projekcie skreœla się też przepisy przewidujšce kadencyjnoœć rad nadzorczych. Same spółdzielnie majš o tym decydować w statutach. Ministerstwo pracuje nad projektem, ale jednoczeœnie czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego (wpłynęły tam dwa wnioski dotyczšce tej ustawy oraz dwa pytania prawne). Autorzy chcš uwzględnić skutki rozstrzygnięć TK. Projekt nie podoba się Krajowemu Zwišzkowi Lokatorów i Spółdzielców. – Jest korzystny tylko dla prezesów, nie dla szeregowych członków. Dotyczy to i powrotu do ustanawiania własnoœciowych praw, i zwoływania zebrań przedstawicieli, w których najwięcej do powiedzenia majš reprezentanci władz spółdzielni – ocenia Andrzej Krzyżański, prezes Zwišzku. Z kolei Michał Tokłowicz, zastępca prezesa Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, uważa, że przywrócenie własnoœciowych praw leży w interesie spółdzielców. – Mamy wielki problem z mieszkaniami lokatorskimi w budynku, który stoi na dwóch działkach o różnym terminie wygaœnięcia użytkowania wieczystego – tłumaczy. – Ludzie nie mogš wykupić lokali na własnoœć ani przekształcić we własnoœciowe prawo. Ta zmiana załatwiłaby sprawę. Nowa ustawa na pewno jest potrzebna. Gdy zapadnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, prawdopodobnie zespół ekspertów opracuje swój własny projekt. Jestem zwolennikiem uwłaszczenia z mocy prawa. Wszyscy posiadacze własnoœciowych praw powinni się uwłaszczyć z chwilš wejœcia w życie nowej ustawy. Z kolei posiadacze mieszkań lokatorskich powinni mieć możliwoœć wykupu lokali na obecnych zasadach. Likwidacja zebrań przedstawicieli przez ostatniš nowelizację to nie jest dobry pomysł. W tej chwili w Sejmie znajduje się prezydencki projekt prawa spółdzielczego, którego jestem współautorem, przewidujšcy powrót do zebrań przedstawicieli z jednoczesnym zakazem bycia przedstawicielem dla prezesa, członków zarzšdu i rady nadzorczej. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki r.krupa@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL