Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Jedna pišta siedmiolatków ma wady słuchu

Niemal 20 proc. polskich siedmiolatków ma wady słuchu o różnym podłożu, ale aż 60 proc. rodziców dzieci nie zdaje sobie sprawy z ich problemów - wykazały badania prowadzone na terenach wiejskich i w małych miastach Polski wschodniej.
- Sš to pierwsze badania przesiewowe słuchu i głosu, które na takš skalę objęły dzieci ze wsi i małych miejscowoœci Polski - podkreœlił dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach prof. Henryk Skarżyński. Jak dodał, ich celem było wyrównanie szans rozwojowych siedmiolatków z tych terenów i ograniczenie ich niepełnosprawnoœci, przez wczesne wykrycie wad słuchu. Badania przeprowadzono w bardzo krótkim czasie (od marca do czerwca 2008 roku) docierajšc niemal do 93 tys. dzieci z 5.700 szkół w 7 województwach Polski wschodniej (co stanowi ponad 88 proc. szkół z tego obszaru). 84 proc. stanowiły dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej, pozostałe 16 proc. - dzieci ze starszych klas (od 8 do 12 lat), które przebadano na proœbę rodziców, nauczycieli czy samych uczniów. Zaburzenia obwodowe słuchu, dotyczšce ucha œrodkowego lub wewnętrznego, wykryto niemal u 14 proc. dzieci, natomiast zaburzenia typu centralnego, zwišzane z zaburzonym przetwarzaniem dŸwięków w mózgu stwierdzono u 15 proc. z nich. Ogółem, zaburzenia słuchu o różnym podłożu wykryto u ponad 19 proc. badanych uczniów.
- Trzeba zaznaczyć, że aż 60 proc. rodziców dzieci z zaburzeniami słuchu nie zauważyło wczeœniej tych problemów. Aż 47 proc. dzieci, które miały ubytki słuchu w zakresie wszystkich częstotliwoœci - czyli ze znacznš wadš słuchu - nie było objętych specjalistycznš opiekš medycznš, a w grupie dzieci z ubytkami w zakresie wysokich częstotliwoœci odsetek ten sięgał nawet 79 proc. - mówił prof. Skarżyński. Oznacza to koniecznoœć dalszych działań edukacyjnych na temat wad słuchu u dzieci. Szumy uszne - okresowe lub stałe - stwierdzono u 33 proc. dzieci. Według jednej z teorii, powstajš one w efekcie niszczšcego wpływu hałasu na narzšd słuchu. Dzieci z terenów wiejskich sš, podobnie jak ich rówieœnicy z miast, narażeni na hałas, choć często ma on inne Ÿródło - jest np. generowany przez maszyny rolnicze. Jak podkreœlił prof. Skarżyński, szumy uszne należy leczyć, bo odzwierciedlajš one zmiany w uchu wewnętrznym - najczęœciej nieodwracalne uszkodzenie komórek słuchowych w œlimaku, które może prowadzić do wad słuchu. Dlatego pytanie o szumy uszne powinno być standardem w wywiadzie lekarskim. Przeprowadzenie tego programu w tak krótkim czasie było możliwe dzięki wykorzystaniu urzšdzenia o nazwie "Audiometr S", które powstało jako efekt współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa - EMAG w Katowicach. Z jego pomocš można realizować badanie słuchu różnymi metodami. Dane można przesyłać do centralnej bazy danych, gdzie sš na bieżšco analizowane. - Dzięki temu urzšdzeniu w każdej szkole możliwe było utworzenie oœrodka badań w warunkach bardzo zbliżonych do warunków klinicznych - podkreœlił koordynator programu badań przesiewowych dr hab. Krzysztof Kochanek. Audiometr S otrzymał wiele nagród w kraju i za granicš, m.in. Grand Prix i złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w 2007 r. Do najważniejszych osišgnięć programu prof. Skarżyński zaliczył to, że wykazano liczbę dzieci ze wsi i małych miast. które majš wady słuchu i ustalono, co trzeba zrobić, aby im pomóc. Według prof. Skarżyńskiego, u dzieci z zaburzeniami słuchu można zastosować leczenie farmakologiczne, operacyjne lub zastosować aparat słuchowy. U dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu dużš poprawę można uzyskać dzięki treningowi słuchowemu. Wady tego typu często sš przyczynš trudnoœci w nauce, pisaniu i czytaniu, a przez to prowadzš do zaburzeń emocjonalnych. Szacuje się, że co 4 dziecko z dysleksjš ma problemy z analizš dŸwięków na poziomie centralnym.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL