Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Pełny tekst orędzia premiera Donalda Tuska

Szanowni Państwo! W polskim kalendarzu pierwsze dni maja to czas radoœci i dumy. Odzyskujšc wolnoœć i normalnoœć, odzyskaliœmy możliwoœć œwiętowania. Nie musimy już w tych dniach demonstrować za lub przeciwko czemuœ. Dziœ œwięta państwowe to po prostu czas odpoczynku dla obywateli, a dla premiera okazja, by powiedział o tym, co uważa za ważne. W cieszšcym się wolnoœciš bezpiecznym kraju nie ma lepszej demonstracji niż spędzajšca ze sobš czas rodzina ani lepszego pochodu niż uœmiechnięci ludzie, spacerujšcy po parku. Pierwszy maja jest znów po prostu dniem, kiedy docenia się tych, którzy ciężko pracujš. Zwyczajnie przypominamy sobie o tym, że praca jest wartoœciš, a ludzie, którzy jš wykonujš, zasługujš na najwyższy szacunek.
Jutro w rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej i pierwszej w Europie konstytucji będzie nas wszystkich, bez względu na podziały partyjne, rozpierać duma z naszej historii, osišgnięć państwa i tradycji prawodawstwa. Wczoraj minęła czwarta rocznica wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Nam również, tak samo jak autorom Konstytucji 3 Maja, nie zabraknie odwagi i nowoczesnoœci myœlenia, abyœmy w nowej Europie znaleŸli się wœród liderów i abyœmy to my wyznaczali kierunki jej rozwoju. W wolnej Polsce, w Najjaœniejszej Rzeczypospolitej œwięta 1 i 3 maja nie mogš być obchodzone przeciwko komukolwiek. Sš wspólne, należš do wszystkich Polaków. Symbolicznie spina je dzisiejszy Dzień Flagi Narodowej - sztandaru, pod którym każdy z nas, bez wyjštku, ma prawo stanšć z uniesionš głowš. Właœnie z tego wynikajš zadania rzšdu i mnie jako premiera. Wszyscy mamy prawo do dumy, ale wszyscy mamy też prawo do korzystania z silnej, dostatniej Polski. Budujšc tę siłę i dostatek nie możemy zapominać o obowišzku wyrównywania szans. W interesie państwa i narodu jest bowiem, aby nikt z tego procesu nie był wykluczony. Dlatego jednym z podstawowych założeń mojego rzšdu jest zasada solidarnoœci pokoleń. Sš dwa pokolenia, którymi musimy zajšć się w szczególnoœci. Seniorzy, których doœwiadczenie i odpowiedzialnoœć sš nam bardzo potrzebne oraz dzieci i młodzież, od których zależy nasza przyszłoœć. Dla seniorów stworzyliœmy program przywracania do pracy osób po 50. roku życia. Sam skończyłem już 50 lat i nieskromnie powiem, że to niezły wiek na odpowiedzialnš pracę. Przygotowujšc program prywatyzacji, przewidzieliœmy stworzenie rezerwy emerytalnej, która zagwarantuje nam godziwe emerytury. Do Sejmu skierowaliœmy już ustawę zwalniajšcš emerytów z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Uważam, że państwo polskie powinno być stać na taki gest. Gest wobec ludzi, którym tak wiele zawdzięczamy. Naszym najważniejszym zadaniem - i na tym chciałbym dziœ skupić swojš uwagę - jest najmłodsze pokolenie. Mojš największš ambicjš jest, aby polskie dzieci miały takie same szanse rozwoju, jak dzieci w najlepiej rozwiniętych krajach Europy. Takie same, a może nawet większe. I jestem pewien, że jest to możliwe i że jest to najlepszy sposób, aby Polska wykonała drugi wielki krok, aby stanęła wœród europejskich liderów i najwyżej rozwiniętych krajów œwiata. Zaczniemy od sprawy podstawowej, od bezwarunkowego prawa do ciepłego posiłku. Głodne dziecko to hańba, z którš walczyły już poprzednie rzšdy. W wyniku tych działań skala problemu znacznie się zmniejszyła, ale ja sam nie zaznam spokoju, dopóki nie będę miał pewnoœci, że w Polsce żadne dziecko nie chodzi głodne. Wprowadzimy program, dzięki któremu każde dziecko w publicznej szkole podstawowej będzie miało prawo zjeœć obiad bez pokazywania zaœwiadczeń, kwitków, udowadniania, że jest wystarczajšco biedne. Jeœli dziecko prosi o jedzenie to znaczy, że jest głodne i ma być nakarmione. Nie mniej ważnym warunkiem rozwoju jest poczucie bezpieczeństwa. Doniesienia mediów o tragediach, których ofiarami padajš dzieci, budzš grozę. Niestety, znaleŸć można także opisy dramatów, które rozegrały się w naszym kraju. Rzšd w swych działaniach nie może opierać się jedynie na doniesieniach prasowych. Dlatego poprosiłem odpowiednie ministerstwo o przygotowanie raportu w tej sprawie. Na jego podstawie powstanie program walki z przemocš wobec dzieci. I żeby było jasne - mówimy tu o ochronie przed znęcaniem się i gwałtem, o elementarnym bezpieczeństwie, do którego niezbywalne prawo majš wszyscy, a szczególnie ci, którzy sami nie mogš się bronić. Dzieciom najedzonym i bezpiecznym trzeba zapewnić odpowiedni rozwój fizyczny i umysłowy. Jeœli chodzi o rozwój fizyczny, to nie ma nic lepszego niż sport. Uruchomiliœmy zatem program "Boisko w każdej gminie" i zainteresowanie gmin jest naprawdę ogromne. Pierwsze kilkaset boisk powstanie już w tym roku. Sztuczna murawa do piłki nożnej, dobra nawierzchnia do koszykówki, oœwietlenie, ogrodzenie, prysznice, a ponadto odpowiedzialni i profesjonalni opiekunowie i trenerzy. Być może będzie to miało dobry wpływ na nasz sport wyczynowy, ale przede wszystkim kolejne pokolenia Polaków będš zdrowsze, sprawniejsze, przyzwyczajone do aktywnego wypoczynku. Szanowni Państwo, nad rozwojem umysłowym młodych Polaków czuwajš polscy nauczyciele i z dumš możemy powiedzieć, że wywišzujš się z tego zdania wspaniale. Polscy uczniowie na tle swoich rówieœników z innych krajów wypadajš zazwyczaj rewelacyjnie. Jednak we współczesnym œwiecie nawet najlepszy polski uczeń przegra rywalizację ze swoim kolegš z Zachodu, jeœli komputer i internet nie będš dla niego œrodowiskiem naturalnym. Oczywiœcie wiele polskich dzieci ma swoje komputery i godzinami buszuje po internecie, a rodzice wręcz zamartwiajš się, że ich pociechy spędzajš zbyt wiele czasu przed ekranem. Ale równie wiele polskich dzieci dostępu do komputera nie ma, a w dzisiejszym œwiecie jest to najprostsza droga do wykluczenia. Tu może pomóc państwo. Na œwiecie odbyła się już informatyczna rewolucja. Przyszedł czas, abyœmy my urzšdzili informatycznš rewolucję w naszych szkołach. Chciałbym Państwu ogłosić, że powołuję zespół, który opracuje program pod wszystko mówišcym hasłem - "Dostęp do komputera dla każdego ucznia". Tak jak każdy polski uczeń ma prawo do ciepłego posiłku, tak powinien mieć też dostęp do komputera, oprogramowania edukacyjnego i internetu. To zrewolucjonizuje polskš edukację i wyrówna szanse między dziećmi z rodzin biednych i bogatych. Jak Państwo wiecie, w tych dniach prowadzę ze swoimi ministrami prace nad budżetem. Zapowiedziałem już, że będę bezwzględnie obcinał zbędne wydatki, ale - drodzy Państwo - sš takie cele, na które trzeba wydawać pienišdze, bo to, co zainwestujemy dziœ, przyniesie nam stokrotne zyski w przyszłoœci. Chcę dzisiaj przy okazji œwięta obiecać, że na jedzenie dla dzieci, na ich bezpieczeństwo, edukację i rozwój - pieniędzy nie zabraknie. Tak, byœmy patrzšc jak roœnie nowe pokolenie Polaków, z coraz większš dumš mogli patrzeć na nasz narodowy sztandar. W takie œwięto jak dziœ, a także każdego dnia. Życzę Państwu w tych dniach spokojnego, radosnego œwiętowania, spacerów i pięknej pogody.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL