Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kiedy prawo regresu sprawcy szkody

W celu uniknięcia wštpliwoœci zwišzanych z kwestiš regresu ubezpieczyciela do pracownika należy sprawdzić, jak kwestię tę regulujš postanowienia warunków ubezpieczenia.
- Czy w przypadku, gdy pracownik wyrzšdzi szkodę osobie trzeciej i ubezpieczyciel wypłaci œwiadczenie z polisy OC przedsiębiorstwa, ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu do pracownika – sprawcy szkody? – pyta czytelnik.Zgodnie z art. 828 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, z dniem zapłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania roszczenie ubezpieczajšcego przeciwko osobie trzeciej, odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokoœci zapłaconego odszkodowania.Przepisy prawa pracy przewidujš natomiast, że w razie wyrzšdzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowišzków pracowniczych szkody osobie trzeciej, to pracodawca jest wyłšcznie zobowišzany do naprawienia szkody. Poszkodowany może dochodzić bezpoœrednio od pracownika naprawienia szkody tylko w wyjštkowych sytuacjach, gdy z przyczyn faktycznych nie może dochodzić naprawienia szkody od pracodawcy (wyrok Sšdu Najwyższego z 11 kwietnia 2008 r., I...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL