Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Transport morski

Przemysł okrętowy sięga po zamówienia globalnych potentatów morskiego biznesu

Materiały Producenta
Polski przemysł morski pnie się w górę i już od dawna zdobywa kontrakty na œwiecie wygrywajšc jakoœciš, kompleksowoœciš usług a nie, jak kiedyœ cenš.

- Dorównujemy już niedoœcigłym kiedyœ europejskim rywalom ze Skandynawii, Niemiec, Holandii proponujšc najbardziej zaawansowane technologicznie rozwišzania i to w pakiecie – od usług projektowych po niestandardowe konstrukcje i nowatorskie wyposażenie promów z ekologicznym, gazowym napędem, transportowców arktycznych czy jednostek obsługujšcych platformy wiertnicze i podwodne instalacje wydobywcze – twierdzi Arkadiusz Aszyk dyrektor wykonawczy Remontowa Holding, największej prywatnej grupy stoczniowej w kraju i lidera branży w UE.

Podnosimy standardy

Nie absorbujšc opinii publicznej wiadomoœciami o niepowodzeniu i wstrzšsach, branża roœnie. W cišgu szeœciu ostatnich lat zatrudnienie w firmach budujšcych i wyposażajšcych statki zwiększyło się w kraju z 23 do prawie 32 tysięcy. Dla morskiej gospodarki pracuje już ponad 1600 firm, przychody okrętowego sektora przekroczyły 10 mld zł. W samych, sprywatyzowanych w większoœci spółkach w ostatnich latach, dokonał się postęp w dziedzinie standardów pracy. Właœciciele i prezesi zrozumieli, że nie da się œrubować wymagań i żšdać najwyższych kwalifikacji i zaangażowania w firmie , nie zapewniajšc przyzwoitej gaży i pewnoœci zatrudnienia na etacie. -Czy ktoœ zauważył, że od pewnego czasu zupełnie nie słychać o protestach stoczniowców? To właœnie najbardziej namacalny dowód rewolucji , która dokonuje się w okrętowej branży - przekonuje Jerzy Czuczman dyrektor biura Polskiego Forum Okrętowego stowarzyszenia, które skupia 60 proc. stoczni i spółek pracujšcych na rzecz morskiego przemysłu.

Remontowa Holding na czele

Tylko największa obecnie prywatna gdańska Grupa Remontowa Holding daje pracę - w różnej formie 9 tysišcom fachowców. Jej przychody już przekraczajš 2,5 mld zł rocznie. W 2014 roku z polskich pochylni zeszło 11 w pełni wyposażonych jednostek, 600 statków wyremontowano – przy czym w wielu przypadkach modernizacje wišzały się m in. z zabudowaniem ekologicznego napędu, zgodnego z chronišcš œrodowisko tzw. dyrektywš siarkowš UE, czy wymiana instalacji pokładowych , nawet mebli, - których jesteœmy znaczšcy m producentem.

Polskie stocznie nie martwiš się już o zamówienia: obecnie maja w portfelu kontrakty na budowę 27 kompletnych statków wartoœci co najmniej 800 mln euro. Na brak pracy nie narzekajš konstruktorzy: w oœrodkach inżynierskich projektowaniem zajmuje się 2 tys specjalistów , coraz częœciej wygrywajš z konkurentami z najbardziej renomowanych oœrodków na œwiecie. - Miarš postępu technologicznego, jaki dokonał się w rodzimych firmach jest takie oto wyliczenie: jeszcze w latach dziewięćdziesištych uzyskiwaliœmy w eksporcie ok. 3 dolarów za statystyczny kilogram wyrobu. Dziœ kilogram statku made in Poland – ze względu na stopień przetworzenia i nasycenia jednostek technologiami, - uzyskujemy za granicš 10 – 20 dolarów - ilustruje dyrektor Czuczman.

Mamy przewagę, ale nie wszyscy

- W europejskich stoczniach warunkiem sukcesu na rynku jest oferowanie kompleksowych rozwišzań. Od zaprojektowania, z wykorzystaniem najnowszych technologii, poprzez terminowe wykonanie po kompletne wyposażenie statków – potwierdza Andrzej Wojtkiewicz prezes Polskiego Forum Okrętowego. Nie wszystkie rodzime spółki sobie z tym radzš, ale znacznš czeœć polskich producentów znalazła swoje miejsce. Przede w wszystkim na rynku jednostek off-shore, statków przeznaczonych do obsługi farm wiatrowych, podwodnego górnictwa, transportu ludzi, towarów i sprzętu na platformy wiertnicze i inne instalacje zwišzanych z inwestycjami i eksploatacjš morskich złóż. Klienci przemysłu stoczniowego na całym œwiecie coraz częœciej szukajš wykonawców trudnych, innowacyjnych projektów.

Inżynierska robota

Polskie firmy nauczyły się korzystać z przewagi jaka daje wcišż spora dostępnoœć u nas doœwiadczonych specjalistów, unikalne kompetencje fachowców w halach montażowych i dokach - dzięki temu powstajš w kraju wyspecjalizowane statki do układania podwodnych instalacji, projekty arktycznych kontenerowców i promy o dualnym napędzie wykorzystujšcym przyjazne dla œrodowiska napędy hybrydowe, paliwa LNG, czy np. unikalne technologie odsiarczania spalin. Mocnš stronš stoczniowej oferty sš usługi remontowe i głęboko modernizujšce jednostki, które trzeba dostosować np. do nowych restrykcyjnych wymagań dotyczšcych ochrony œrodowiska. To zapewne mniej prestiżowe zajęcie niż niegdyœ budowa wielkich masowców, ale dochodowy biznes , wypełniajšcy portfele przedsiębiorstw zamówieniami na kilka lat naprzód. - Ale tu także nie wszyscy maja szanse zarobić. Tylko ci, którzy bez taryfy ulgowej spełniš warunek jakoœci, terminowoœci i oczywiœcie, rozsšdnej ceny – mówi Andrzej Wojtkiewicz .

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL