Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dane osobowe

Sšd o apostazji: najpierw formalności, później adnotacja w księdze

Fotorzepa/Karol Zienkiewicz
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, nakazujšc proboszczowi wpisanie do księgi chrztów adnotacji o wystšpieniu z koœcioła katolickiego rażšco uchybił przepisom – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie.

Adam B. (imię fikcyjne) w piœmie skierowanym do proboszcza parafii w Z. oœwiadczył, iż występuje z koœcioła katolickiego, tj. wycofuje zgodę na podleganie jego doktrynie (Katechizm Koœcioła Katolickiego) i prawu (Kodeks prawa kanonicznego). Chciał też, aby proboszcz jako administrator danych osobowych uaktualnił księgę chrztów o adnotację dotyczšcš jego aktu apostazji.

Proboszcz odmówił dokonanie takiej aktualizacji, wskazujšc, iż pan Adam nie zachował przesłanek uregulowanych w Zasadach postępowania w sprawie formalnego aktu wystšpienia z koœcioła uchwalonych przez Konferencję Episkopatu Polski we wrzeœniu 2007 r. Zgodnie z nimi aktu odstępstwa (apostazji), które wywołujš skutki w prawie kanonicznym może dokonać tylko „osoba pełnoletnia, zdolna do czynnoœci prawnych, osobiœcie, w sposób œwiadomy i wolny, w formie pisemnej, w obecnoœci proboszcza swego kanonicznego miejsca zamieszkania (stałego lub tymczasowego) i dwóch pełnoletnich œwiadków".

W wyniku skargi Pana Adama, Generalny Inspektor Ochrony Danych (GIODO) osobowych wydał decyzję administracyjnš, nakazujšcš proboszczowi przywrócenie stanu zgodnego z prawem poprzez uaktualnienie danych osobowych.

Uzasadniajšc swojš decyzję GIODO wskazał, iż autonomia koœcioła katolickiego nie oznacza braku jakiegokolwiek podporzšdkowania przepisom powszechnie obowišzujšcego prawa np. o ochronie danych osobowych. - Inaczej mówišc, w tych kwestiach, które nie zostały mocš aktów prawnych przekazane koœciołom lub zwišzkom wyznaniowym do ich wyłšcznego decydowania, zastosowanie znajdš przepisy prawa powszechnie obowišzujšcego, o ile oczywiœcie regulujš konkretne zagadnienie – wyjaœnił GIODO.

Dalej stwierdził, iż kwestie zwišzane z wstšpieniem, jak i wystšpieniem z danego koœcioła lub zwišzku wyznaniowego sš ich sprawš wewnętrznš, o ile nie dotykajš uprawnień lub obowišzków danego podmiotu o charakterze zewnętrznym, gwarantowanych przepisami powszechnie obowišzujšcego prawa.

Sprawa trafiła ostatecznie do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego, który w wyroku z 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt II SA/Wa 1865/14) uchylił decyzję GIODO.

W uzasadnieniu sšd nie miał najmniejszych wštpliwoœci, iż organ państwowy, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie jest uprawniony do oceny czy dana osoba jest czy też nie jest członkiem danego zwišzku religijnego, czy też nie wyznaje żadnej religii. – Sprawa przynależnoœci religijnej, czy też kwestia wystšpienia z danego zwišzku wyznaniowego to sprawa regulowana przede wszystkim zasadami danej religii – podkreœlił sšd.

Dalej wyjaœniono, iż przewidziana w przepisach wewnętrznych koœcioła katolickiego czynnoœć prawna apostazji posiada formę szczególnš, która nie jest ani nadmiernie ucišżliwa, ani nie łšczy się z kosztami. Ponadto jak zauważył sšd, przynależnoœć do danego zwišzku religijnego może łšczyć się z prawem do grobu na cmentarzu należšcym do tego zwišzku, a zatem może rzutować także na pewnš sferę prawa prywatnego (cywilnego) danej osoby, czy też jej rodziny, stšd też wymóg szczególnej formy aktu apostazji.

W wyroku odwołano się też do orzeczenia Sšdu Apelacyjnego w Warszawie z 13 sierpnia 2003 r. (sygn. akt VI Aca 81/03), który stwierdził, że wykluczenie z grona członków danej społecznoœci wyznaniowej, jak i odmowa przyjęcia do niej, nie stanowi naruszenia dobra osobistego, jakim jest swoboda wyznania i sumienia, gdyż decyzje organów zwišzków wyznaniowych w tym przedmiocie nie podlegajš kontroli sšdów powszechnych. - Wychodzšc z powyższej zasady, również należy w sposób kategoryczny podkreœlić niemożnoœć wywiedzenia w praworzšdnym i demokratycznym państwie skutecznego powództwa o braku przynależnoœci do jakiegokolwiek zwišzku wyznaniowego (ateizm), czy też powództwa o ustalenie wystšpienia z takiego zwišzku – wskazał WSA w Warszawie.

Zdaniem sšdu jedynym rozwišzaniem opisywanej sprawy byłoby dopełnianie przez zainteresowanego formalnoœci zwišzanych z aktem apostazji. – Dopiero po dopełnieniu tych formalnoœci, osišgnie cel swojego działania – odpowiedni zapis w swoim akcie chrztu, o co zresztš nieudolnie zabiega – wyjaœnił sšd.

Na marginesie WSA zauważył, iż Pan Adam inicjujšc postępowanie przed GIODO niejako obszedł przepisy wewnętrzne koœcioła by poprzez decyzję administracyjnš uzyskać skutek wystšpienia z koœcioła katolickiego w postaci odpowiedniego zapisu w akcie chrztu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL