Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Wyrok sšdu karnego a odpowiedzialność ubezpieczyciela

Sergiusz Felbur, prawnik, specjalista ds. produktów prawnych, Coris Lex Services sp. z o.o.
Rzeczpospolita
Prawomocny wyrok sšdu karnego uniewinniajšcy ubezpieczonego nie przesšdza o podstawie do braku przyjęcia odpowiedzialnoœci przez ubezpieczyciela.

- Prowadzę firmę budowlanš, mój pracownik podczas wykonywania swoich obowišzków nie zabezpieczył terenu budowy, przez co jeden z przechodniów doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sšd karny uniewinnił mnie prawomocnym wyrokiem od postawionych zarzutów, czy ubezpieczyciel powinien wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie i zadoœćuczynienie? – pyta czytelnik.

Co do zasady prawomocny wyrok sšdu karnego nie wpływa automatycznie na odpowiedzialnoœć ubezpieczyciela. Zgodnie z art. 11 zd. 1 kodeksu postępowania cywilnego ustalenia prawomocnego wyroku skazujšcego co do popełnienia przestępstwa, wydanego w postępowaniu karnym, wišżš sšd w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że sšd cywilny nie będzie uprawniony do zakwestionowania okolicznoœci faktycznych prawomocnie stwierdzonego czynu zabronionego, jednak prawo cywilne upoważnia skład orzekajšcy do dokonania własnej oceny prawnej zdarzenia pod kštem wielkoœci i rozmiarów doznanego uszczerbku.

Innymi słowy, zgodnie z obowišzujšcymi przepisami, odpowiedzialnoœć ubezpieczyciela co do zasady powstanie w takim wypadku z chwilš wdrożenia procesu cywilnego. W praktyce, w celu uniknięcia ryzyka uiszczenia kosztów procesu, prawomocne orzeczenie sšdu karnego wymusza na zakładzie ubezpieczeń niezwłocznš wypłatę œwiadczenia pod rygorem powiększenia należnoœci o odsetki za zwłokę. Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu wišżšcy będzie jedynie wyrok skazujšcy prawomocnie sprawcę za przestępstwo. Art. 11 k.p.c. nie znajdzie zatem zastosowania do rozstrzygnięć w sprawach dyscyplinarnych czy wykroczeniowych, choć z pewnoœciš rodzš one pewne domniemanie faktyczne (wyrok Sšdu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z 25 kwietnia 2014 r., I C 785/13).

Tak więc prawomocny wyrok sšdu karnego uniewinniajšcy ubezpieczonego nie przesšdza o podstawie do braku przyjęcia odpowiedzialnoœci przez ubezpieczyciela. Wynika to z konstrukcji instytucji winy, która ukształtowana przez konstytucyjnš zasadę domniemania niewinnoœci, w prawie karnym przybiera dla oskarżonego korzystnš formę na zasadach in dubio pro reo – wszelkie niedajšce się usunšć wštpliwoœci rozstrzyga się na jego korzyœć. Wina jest natomiast niezbędnš przesłankš odpowiedzialnoœci cywilnej (deliktowej) i nawet najmniejszy stopień winy (culpa levissima) uzasadnia nałożenie na sprawcę obowišzku naprawienia szkody (m.in. wyrok Sšdu Najwyższego z 8 grudnia 2010 r., V CSK 163/2010).

Korzystne dla ubezpieczonego ustalenia sšdu karnego nie zwalniajš ubezpieczyciela z obowišzku przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz zbadania wysokoœci doznanej szkody, w tym zasadnoœci roszczeń poszkodowanego. W doktrynie nie uznaje się bowiem postępowania likwidacyjnego za postępowanie sporne, tym samym nie znajduje w pełni odzwierciedlenia cywilistyczna zasada ciężaru dowodu w rozumieniu art. 6 kodeksu cywilnego (tak: m.in. SN w wyroku z 15 lipca 2004 r., V CK 640/2003).

Prawomocny wyrok uniewinniajšcy oskarżonego, zgodnie z orzecznictwem Sšdu Najwyższego, ma moc dokumentu urzędowego. W razie pozwania ubezpieczyciela sšd cywilny ocenia go w granicach swobodnej oceny dowodów (wyrok z 15 paŸdziernika 1997 r., III CKN 238/97).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL