Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Naprawa pojazdu i składki jako koszty podatkowe

Sergiusz Felbur, prawnik, specjalista ds. produktów prawnych, Coris Lex Services sp. z o.o.
Rzeczpospolita
Wszelkie wydatki przeznaczone na naprawę pojazdów innych niż osobowe stanowić będš koszt podatkowy w pełnej wysokoœci, o ile pozostanš w zwišzku funkcjonalnym z wykonywanš działalnoœciš wraz z prawidłowym ich udokumentowaniem.

- Doprowadziłem do kolizji drogowej, niestety, w wyniku niezachowania ostrożnoœci. Doznanš w ten sposób szkodę chciałbym naprawić w wybranym przez siebie warsztacie. Prowadzę działalnoœć gospodarczš, czy poniesione wydatki będę mógł ujšć w kosztach uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.

Wszystko zależy od tego, czy uszkodzony samochód jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem autocasco. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów, m.in., wydatków przeznaczonych na naprawę samochodu powypadkowego, nieposiadajšcego ubezpieczenia autocasco. Innymi słowy, brak ubezpieczenia autocasco dla pojazdu wykorzystywanego w działalnoœci gospodarczej wyłšcza możliwoœć obniżenia przychodu z tego Ÿródła.

Dla wysokoœci możliwych odliczeń niezwykle istotne jest ujęcie auta osobowego w ewidencji œrodków trwałych. Jeżeli bowiem wykorzystywany w działalnoœci gospodarczej samochód nie został do niej wprowadzony, zastosowanie znajdš limity wskazane w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT i art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT, zgodnie z którymi kosztami uzyskania przychodu nie będš wydatki w częœci przekraczajšcej kwotę wynikajšcš z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, okreœlonej w przepisach odrębnych. Ponadto dla celów podatkowych przedsiębiorca zobowišzany będzie do prowadzenia bardzo szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. W razie jej braku podatnik straci możliwoœć obniżenia przychodu (wyrok WSA w Warszawie z 26 maja 2004 r., III SA 113/03). Przy pojeŸdzie używanym nie będzie przysługiwać podatnikowi odliczenie za częœć przebiegu zwišzanego z wczeœniejszym wykorzystywaniem dla celów prywatnych. Omówione limity i obowišzki nie dotyczš podatnika używajšcego samochodu osobowego na podstawie leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 7091 i następnych kodeksu cywilnego.

Wszelkie wydatki przeznaczone na naprawę pojazdów innych niż osobowe stanowić będš koszt podatkowy w pełnej wysokoœci, o ile pozostanš w zwišzku funkcjonalnym z wykonywanš działalnoœciš wraz z prawidłowym ich udokumentowaniem. Dla podatnika neutralne podatkowo będzie ujęcie pojazdu w ewidencji œrodków trwałych, jak i rozliczanie jego przebiegu.

Składki na ubezpieczenie aut osobowych mogš zostać uznane za koszt do wysokoœci nieprzekraczajšcej proporcji równowartoœci 20 tys. euro z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia do wartoœci samochodu wycenionej na potrzeby jego zawarcia. Wydatki przeznaczone na ochronę ubezpieczeniowš aut innych niż osobowe stanowiš koszty podatkowe bez ograniczeń.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL