Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Władze Warszawy walczš z Polskim Zwišzkiem Działkowców

Działkowcy to milion rodzin i 5 milionów osób
Fotorzepa/Jakub Ostałowski
Pod wpływem warszawskiego ratusza Polski Zwišzek Działkowców uchylił uchwałę obcišżajšcš jego członków kosztami utrzymania jego struktur okręgowych i krajowych.

Władze Warszawy jako organ nadzorczy nad Polskim Zwišzkiem Działkowców majš duże zastrzeżenia do legalnoœci jego działań. PZD odpiera te zarzuty. Częœciowo jednak podporzšdkowuje się zaleceniom.

Ratusz zażšdał uchylenia uchwał PZD podjętych na podstawie statutu, do którego zmiany ten uchwalił, a których nie zarejestrował jeszcze Krajowy Rejestr Sšdowy. Uchwała dotyczšca kwestii finansowych ma być uchylona niezwłocznie. Nakłada ona na walne zebrania rodzinnych ogrodów działkowych obowišzek uwzględnienia przy okreœlaniu opłat ogrodowych kwoty 0,07 zł od mkw. działki jako partycypacji w finansowaniu struktur okręgowych i jednostki krajowej PZD.

Zdaniem urzędu miasta przyjęte w tej uchwale rozwišzania naruszajš art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD). Zgodnie z tymi przepisami w skład opłat nie wchodzš koszty działalnoœci stowarzyszenia zarzšdzajšcego ROD. Ponadto zapewnienie œrodków na działalnoœci PZD może obcišżać tylko członków stowarzyszenia. Nie powinny więc jej płacić ci, którzy złożyli oœwiadczenie woli o rezygnacji z członkostwa.

Ponadto ratusz zażšdał, by PZD poinformowała swoje organy samorzšdowe, że na razie mogš działać tylko na podstawie statutu ujawnionego w KRS. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 oraz 21 prawa o stowarzyszeniach zmiana statutu jest skuteczna z chwilš wpisania do KRS. PZD uchwaliła zmiany w statucie 23 paŸdziernika 2014 r., ale postępowanie rejestrowe jeszcze się nie zakończyło. Trwa spór sšdowy między władzami Warszawy a PZD.

Tymczasem zwišzek uważa, że władze Warszawy nadużywajš swojej pozycji. Powinny poczekać na zakończenie sporu sšdowego w sprawie rejestracji zmian statutowych. Nie robiš tego, tylko jako organ nadzorczy wywierajš naciski na PZD. Ten swoje pismo w tej sprawie skierował do prezydent Warszawy.

PZD podkreœla w nim, że do tej pory sprawa obowišzywania nowego statutu PZD pozostaje nierozstrzygnięta przez niezawisły sšd. Dlatego miasto nie powinno forsować swojego poglšdu w drodze administracyjnych œrodków nadzorczych. Tym bardziej że obowišzujšce przepisy o nadzorze nad stowarzyszeniami sš ułomne. Chodzi o to, że stowarzyszenie nie może zaskarżyć postanowień miasta jako organu nadzorczego. Przepisy nie przewidujš takiej możliwoœci.

Jednoczeœnie PZD postanowiło, że skoro nie może się odwołać od rozstrzygnięcia nadzorczego, uwzględni zgłoszone zastrzeżenia warszawskiego ratusza. Oznacza to, że uchyli uchwałę w sprawie okreœlenia wysokoœci i podziału œrodków z opłaty ogrodowej. PZD nie podziela poglšdów miasta co do naruszeń art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy o ROD.

Jego zdaniem z przepisu wynika, że wydatki zwišzane z zarzšdzaniem ROD stanowiš koszty funkcjonowania pokrywane z opłat ogrodowych. Poglšd, że tylko członkowie stowarzyszenia pokrywajš je ze swoich składek, a pozostali działkowcy nie muszš ponosić kosztów takiego zarzšdzania, jest mylny. Gdyby go stosować, w krótkim czasie doszłoby do paraliżu finansowego ROD.

Trybunał Konstytucyjny uznał 11 lipca 2012 r. za sprzeczne z konstytucjš 24 artykuły ustawy o ROD. Zakwestionował m.in. monopol PZD na przydzielanie działek i zarzšdzanie nimi. Za niekonstytucyjny uznał też przepis zwalniajšcy działkowców z opłat na rzecz samorzšdu i ograniczajšcy władztwo gmin nad ogrodami. W efekcie uchwalono nowš ustawę, a PZD musi dostosować się do nowych przepisów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL