VAT

Imprezy dla biegaczy z niższym VAT

Fotorzepa/Piotr Nowak
Fiskus przyznał, że za wstęp należy uznać możliwość zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w zawodach. Oznacza to prawo do zastosowania przez organizatora 8-proc. stawki podatku od towarów i usług.

Od paru lat w Polsce niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach biegowych, czy to miejskich, czy terenowych. Udział w imprezie wiąże się z uiszczeniem przez uczestnika opłaty wpisowej, w zamian za którą uzyskuje on możliwość uczestnictwa w zawodach, a częstokroć również okolicznościowe gadżety czy nagrody. W wydanej 4 marca br. interpretacji indywidualnej (IBPP2/443-1232/14/WN) Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że opłata wpisowa powinna być opodatkowana preferencyjną stawką 8 proc VAT.

Przygotowanie sztafety

Sprawa dotyczyła prostego stanu faktycznego. Wnioskodawca (fundacja) powziął decyzję o organizacji ulicznego biegu sztafetowego, którego trasa zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczona i wyłączona dla ruchu kołowego i pieszego. Zawodnicy uczestniczący w biegu zostaną zobowiązani do korzystania z koszulek zapewnianych przez organizatorów. Założenie koszulki to warunek, aby sztafeta została sklasyfikowana do biegu. Dodatkowo każdy z zawodników zostanie oznaczony indywidualnym numerem startowym. Sztafety będą rejestrowane za pośrednictwem strony internetowej, a po rejestracji trzeba będzie wnieść opłatę startową, która może zostać uiszczona wyłącznie przelewem na konto bankowe. W momencie rejestracji fundacja automatycznie wystawia fakturę pro forma za możliwość udziału w biegu. Po otrzymaniu przez organizatora opłaty startowej wystawiana będzie natomiast faktura zaliczkowa lub faktura dokumentująca wykonanie usługi, w zależności od daty wniesienia opłaty. W ramach opłaty startowej każda sztafeta otrzyma pakiet startowy, na który składają się numery startowe, pamiątkowe koszulki, worek na odzież, agrafki do przypięcia numeru startowego oraz kupon na posiłek do odbioru w dniu biegu. Oprócz walorów rekreacyjnych i sportowych bieg ma na celu również zbiórkę charytatywną. Organizator przewidział dwie nagrody dla uczestników biegu – „biegową" dla drużyny z najlepszym czasem oraz „charytatywną" dla drużyny najskuteczniejszej w zbiórce datków na cele fundacji.

Czego dotyczyły wątpliwości

Wnioskodawca miał wątpliwości co do stawki podatku od towarów i usług, jaka będzie miała zastosowanie do opisanej sprzedaży usługi uczestnictwa w biegu. Jego zdaniem świadczona usługa polegająca na umożliwieniu udziału w zawodach poszczególnym sztafetom podlega opodatkowaniu według preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8 proc. na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z pozycją 185 załącznika nr 3 ustawy o VAT. Usługa taka powinna bowiem zostać potraktowana jako usługa wstępu na imprezę sportową.

Skutki braku ustawowej definicji

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że z uwagi na brak definicji pojęcia „wstęp" w ustawie o VAT i brak odwołania się przez ustawodawcę do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w treści załącznika należy przyjąć, że wstęp na imprezy sportowe może się wiązać zarówno z uczestnictwem w niej w charakterze czynnym, jak i biernym. Definicja słownikowa słowa „wstęp" nie wspomina o rozróżnieniu na uczestnictwo bierne i czynne, a więc przy interpretacji słowa „wstęp" należy brać pod uwagę obydwie wspomniane opcje uczestnictwa. Oznacza to, że preferencyjną stawką podatku objęte jest zarówno uczestnictwo w danej imprezie w charakterze widza – np. biletowany wstęp na mecz piłki nożnej, jak i w charakterze uczestnika. Przykładem tej drugiej sytuacji jest odpłatne umożliwienie uczestnictwa w imprezie biegowej mającej formę biegu ulicznego. Wniosek ten jest tym bardziej uprawniony, że w przypadku imprezy będącej przedmiotem zapytania uczestnictwo możliwe jest wyłącznie w formie czynnej, a wykluczenie tej formy udziału z zakresu analizowanej regulacji prowadziłoby do nieuprawnionego różnicowania sytuacji podatników – organizatorów imprez sportowych.

Co więcej, zdaniem wnioskodawcy stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych, które definiując pojęcie wstępu, którym ustawodawca wielokrotnie posłużył się w treści załącznika nr 3 do ustawy o VAT, nie ograniczają jego zakresu wyłącznie do uczestnictwa biernego. Przykładowo pogląd ten podziela NSA, który w uzasadnieniu wyroku z 30 stycznia 2014 r. (I FSK 311/13) orzekł, że „Usługi wskazane w pozycjach 182, 183, 184 i 185 załącznika numer 3 ograniczają zastosowanie stawki obniżonej wyłącznie do wstępu. Zatem ustawodawca wprowadza preferencje w zakresie stawki za wejście i aktywne korzystanie z danego obiektu, np. wesołego miasteczka, parku rozrywki, dyskoteki. Nie sposób zresztą sobie wyobrazić, że wstęp do tych obiektów ma polegać wyłącznie na biernym korzystaniu". Taka wykładnia pojęcia „wstęp" uprawnia rzecz jasna do zastosowania 8-proc. stawki VAT.

Skarbówka dała się przekonać

Argumenty wnioskodawcy, poparte orzecznictwem sądu, znalazły uznanie w oczach organu interpretacyjnego. Organ potwierdził, że opisaną w składanym wniosku usługę polegającą na możliwości uczestnictwa w organizowanym biegu, połączoną z wydaniem okolicznościowych gadżetów, należy uznać za usługę kompleksową wstępu na imprezę sportową, opodatkowaną VAT w preferencyjnej stawce 8 proc. Organ podzielił przy tym argumentację fundacji opartą na językowej wykładni pojęcia „wstęp" nieposiadającego legalnej definicji w przepisach podatkowych. Za wstęp należy więc uznać możliwość zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w zawodach i innych tego typu zdarzeniach.

Zdaniem autora

Jarosław Włoch, radca prawny w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Organizatorzy dostali argument do ręki

Komentowana interpretacja jest ważna dla wszystkich organizatorów imprez biegowych, gdyż większość z nich pobiera opłaty wpisowe warunkujące uczestnictwo w takiej imprezie. Zazwyczaj takie opłaty organizatorzy obciążają podstawową stawką VAT w wysokości 23 proc. Teraz będą mieli dodatkowy argument, żeby zastosować obniżoną stawkę podatku. Interpretacja ma co prawda charakter indywidualny, a nie ogólny, ale w przypadku sporu z organem podatkowym można ją wykorzystać jako argument przemawiający na korzyść podatnika. Wnioski wynikające z interpretacji można także wykorzystać przy innych wydarzeniach sportowych o podobnym charakterze, gdzie pobierane są opłaty wpisowe.

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL