Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Imprezy dla biegaczy z niższym VAT

Fotorzepa/Piotr Nowak
Fiskus przyznał, że za wstęp należy uznać możliwoœć zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w zawodach. Oznacza to prawo do zastosowania przez organizatora 8-proc. stawki podatku od towarów i usług.

Od paru lat w Polsce niesłabnšcym zainteresowaniem cieszy się uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach biegowych, czy to miejskich, czy terenowych. Udział w imprezie wišże się z uiszczeniem przez uczestnika opłaty wpisowej, w zamian za którš uzyskuje on możliwoœć uczestnictwa w zawodach, a częstokroć również okolicznoœciowe gadżety czy nagrody. W wydanej 4 marca br. interpretacji indywidualnej (IBPP2/443-1232/14/WN) Izba Skarbowa w Katowicach uznała, że opłata wpisowa powinna być opodatkowana preferencyjnš stawkš 8 proc VAT.

Przygotowanie sztafety

Sprawa dotyczyła prostego stanu faktycznego. Wnioskodawca (fundacja) powzišł decyzję o organizacji ulicznego biegu sztafetowego, którego trasa zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczona i wyłšczona dla ruchu kołowego i pieszego. Zawodnicy uczestniczšcy w biegu zostanš zobowišzani do korzystania z koszulek zapewnianych przez organizatorów. Założenie koszulki to warunek, aby sztafeta została sklasyfikowana do biegu. Dodatkowo każdy z zawodników zostanie oznaczony indywidualnym numerem startowym. Sztafety będš rejestrowane za poœrednictwem strony internetowej, a po rejestracji trzeba będzie wnieœć opłatę startowš, która może zostać uiszczona wyłšcznie przelewem na konto bankowe. W momencie rejestracji fundacja automatycznie wystawia fakturę pro forma za możliwoœć udziału w biegu. Po otrzymaniu przez organizatora opłaty startowej wystawiana będzie natomiast faktura zaliczkowa lub faktura dokumentujšca wykonanie usługi, w zależnoœci od daty wniesienia opłaty. W ramach opłaty startowej każda sztafeta otrzyma pakiet startowy, na który składajš się numery startowe, pamištkowe koszulki, worek na odzież, agrafki do przypięcia numeru startowego oraz kupon na posiłek do odbioru w dniu biegu. Oprócz walorów rekreacyjnych i sportowych bieg ma na celu również zbiórkę charytatywnš. Organizator przewidział dwie nagrody dla uczestników biegu – „biegowš" dla drużyny z najlepszym czasem oraz „charytatywnš" dla drużyny najskuteczniejszej w zbiórce datków na cele fundacji.

Czego dotyczyły wštpliwoœci

Wnioskodawca miał wštpliwoœci co do stawki podatku od towarów i usług, jaka będzie miała zastosowanie do opisanej sprzedaży usługi uczestnictwa w biegu. Jego zdaniem œwiadczona usługa polegajšca na umożliwieniu udziału w zawodach poszczególnym sztafetom podlega opodatkowaniu według preferencyjnej stawki VAT w wysokoœci 8 proc. na podstawie art. 41 ust. 2 w zwišzku z pozycjš 185 załšcznika nr 3 ustawy o VAT. Usługa taka powinna bowiem zostać potraktowana jako usługa wstępu na imprezę sportowš.

Skutki braku ustawowej definicji

Wnioskodawca stanšł na stanowisku, że z uwagi na brak definicji pojęcia „wstęp" w ustawie o VAT i brak odwołania się przez ustawodawcę do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w treœci załšcznika należy przyjšć, że wstęp na imprezy sportowe może się wišzać zarówno z uczestnictwem w niej w charakterze czynnym, jak i biernym. Definicja słownikowa słowa „wstęp" nie wspomina o rozróżnieniu na uczestnictwo bierne i czynne, a więc przy interpretacji słowa „wstęp" należy brać pod uwagę obydwie wspomniane opcje uczestnictwa. Oznacza to, że preferencyjnš stawkš podatku objęte jest zarówno uczestnictwo w danej imprezie w charakterze widza – np. biletowany wstęp na mecz piłki nożnej, jak i w charakterze uczestnika. Przykładem tej drugiej sytuacji jest odpłatne umożliwienie uczestnictwa w imprezie biegowej majšcej formę biegu ulicznego. Wniosek ten jest tym bardziej uprawniony, że w przypadku imprezy będšcej przedmiotem zapytania uczestnictwo możliwe jest wyłšcznie w formie czynnej, a wykluczenie tej formy udziału z zakresu analizowanej regulacji prowadziłoby do nieuprawnionego różnicowania sytuacji podatników – organizatorów imprez sportowych.

Co więcej, zdaniem wnioskodawcy stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sšdów administracyjnych, które definiujšc pojęcie wstępu, którym ustawodawca wielokrotnie posłużył się w treœci załšcznika nr 3 do ustawy o VAT, nie ograniczajš jego zakresu wyłšcznie do uczestnictwa biernego. Przykładowo poglšd ten podziela NSA, który w uzasadnieniu wyroku z 30 stycznia 2014 r. (I FSK 311/13) orzekł, że „Usługi wskazane w pozycjach 182, 183, 184 i 185 załšcznika numer 3 ograniczajš zastosowanie stawki obniżonej wyłšcznie do wstępu. Zatem ustawodawca wprowadza preferencje w zakresie stawki za wejœcie i aktywne korzystanie z danego obiektu, np. wesołego miasteczka, parku rozrywki, dyskoteki. Nie sposób zresztš sobie wyobrazić, że wstęp do tych obiektów ma polegać wyłšcznie na biernym korzystaniu". Taka wykładnia pojęcia „wstęp" uprawnia rzecz jasna do zastosowania 8-proc. stawki VAT.

Skarbówka dała się przekonać

Argumenty wnioskodawcy, poparte orzecznictwem sšdu, znalazły uznanie w oczach organu interpretacyjnego. Organ potwierdził, że opisanš w składanym wniosku usługę polegajšcš na możliwoœci uczestnictwa w organizowanym biegu, połšczonš z wydaniem okolicznoœciowych gadżetów, należy uznać za usługę kompleksowš wstępu na imprezę sportowš, opodatkowanš VAT w preferencyjnej stawce 8 proc. Organ podzielił przy tym argumentację fundacji opartš na językowej wykładni pojęcia „wstęp" nieposiadajšcego legalnej definicji w przepisach podatkowych. Za wstęp należy więc uznać możliwoœć zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w zawodach i innych tego typu zdarzeniach.

Zdaniem autora

Jarosław Włoch, radca prawny w Departamencie Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Organizatorzy dostali argument do ręki

Komentowana interpretacja jest ważna dla wszystkich organizatorów imprez biegowych, gdyż większoœć z nich pobiera opłaty wpisowe warunkujšce uczestnictwo w takiej imprezie. Zazwyczaj takie opłaty organizatorzy obcišżajš podstawowš stawkš VAT w wysokoœci 23 proc. Teraz będš mieli dodatkowy argument, żeby zastosować obniżonš stawkę podatku. Interpretacja ma co prawda charakter indywidualny, a nie ogólny, ale w przypadku sporu z organem podatkowym można jš wykorzystać jako argument przemawiajšcy na korzyœć podatnika. Wnioski wynikajšce z interpretacji można także wykorzystać przy innych wydarzeniach sportowych o podobnym charakterze, gdzie pobierane sš opłaty wpisowe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL