Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Fundusze Europejskie

350 mln euro dla Mazowsza

Ponad połowa pieniędzy UE, przeznaczona dla przedsiębiorców w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Mazowsza na lata 2014-2020, będzie przekazywana w formie dotacji, a pozostała częœć w postaci instrumentów zwrotnych.

Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego i funduszy europejskich Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego Agnieszka Rypińska pytana przez PAP, jakie projekty składane przez firmy będš premiowane w nowej perspektywie UE odparła: "Preferowane będzie zwiększanie zdolnoœci do wdrażania, upowszechnienia i wprowadzania na rynek nowych rozwišzań w kluczowych obszarach (...) w ramach inteligentnej specjalizacji, stanowišcych innowacje co najmniej w skali regionu. To pozwoli skoncentrować œrodki na przedsięwzięciach o największym potencjale rozwojowym".

Inteligentne specjalizacje to obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i na międzynarodowych rynkach.

Urzšd marszałkowski przeanalizował najważniejsze obszary gospodarcze oraz wiodšce technologie na Mazowszu. Na tej podstawie wskazał cztery inteligentne specjalizacje. Chodzi o bezpiecznš żywnoœć, inteligentne systemy zarzšdzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysokš jakoœć życia.

Rypińska poinformowała, że firmy będš mogły sięgnšć po pienišdze unijne m.in. na prace badawczo-rozwojowe, usługi doradcze, w tym wysokospecjalistyczne oraz inwestycje podnoszšce konkurencyjnoœć i innowacyjnoœć firm. Fundusze unijne będš mogły pozyskać przedsiębiorstwa również na udział w misjach gospodarczych oraz krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych - wyjaœniła.

"Przewidziano też pomoc w postaci dotacji bezzwrotnych na założenie działalnoœci gospodarczej" – dodała.

Rypińska oceniła, że dużym zainteresowaniem w tej perspektywie unijnej będš cieszyły się też projekty na dofinansowanie termomodernizacji budynków użytecznoœci publicznej. "Teraz w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Mazowsza przeznaczamy na to 69,6 mln euro" - podkreœliła.

Blisko 2,1 mld euro będzie miało do wykorzystania Mazowsze z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014-2020. Z tego na drogi ma trafić 232 mln euro, a na kolej 135 mln euro. Dotacje majš objšć m.in. modernizacje linii czy zakup nowego taboru dla Kolei Mazowieckich. Kolejne 324 mln euro majš być wydane na gospodarkę niskoemisyjnš. Chodzi np. o budowę instalacji OZE, termomodernizację budynków użytecznoœci publicznej czy inwestycje prowadzšce do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza.

278 mln euro przeznaczonych ma zostać na badania i rozwój. Z tych pieniędzy będš mogły skorzystać instytucje naukowe, konsorcja naukowe i przedsiębiorstwa, m.in. na transfer technologii.

Na walkę z bezrobociem i aktywizację zawodowš będzie z kolei ponad 450 mln euro. Na promocję trwałego zatrudnienia ma trafić 137,9 mln euro, edukację - niezależnie od wieku (161,9 mln euro), a na wspieranie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym wspieranie ekonomii społecznej (172,4 mln euro).

Pienišdze uzyskane w tej perspektywie finansowej sš mniejsze niż w poprzedniej o ok. 700 mln euro. Mazowsze z powodu wysokiego PKB na głowę mieszkańca jest traktowane jako region lepiej rozwinięty.

Obok RPO ważnym dokumentem dla Mazowsza jest podpisany pod koniec listopada ub.r. Kontrakt Terytorialny, który przewiduje m.in. budowę 11 stacji metra, obwodnicy œródmiejskiej, nowych odcinków sieci tramwajowych. Projekty zawarte w dokumencie szacuje się na ponad 49 mld zł.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL