Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Reforma arbitrażu jest potrzebna

Artur Krępa
materiały prasowe
Założenia ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwišzywania sporów przyspieszš postępowanie postarbitrażowe oraz uatrakcyjniš arbitraż – uważa prawnik Artur Krępa

W „Rzeczpospolitej" z 8 lutego 2015 r. ukazał się artykuł mecenasa Łukasza Wydry zatytułowany „Reforma arbitrażu: potrzebna czy nie". Mecenas Wydra krytycznie odniósł się do założeń projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwišzywania sporów. Zarzuty te sš jednak nieuzasadnione.

Skrócenie toku instancji

Projekt przygotowany przez zespół działajšcy przy ministrze gospodarki przewiduje skrócenie postępowania o uchylenie wyroku sšdu polubownego z dwóch do jednej instancji. Skargę o uchylenie wyroku sšdu polubownego będzie rozpatrywać właœciwy miejscowo sšd apelacyjny. Od wyroku sšdu apelacyjnego utrzymana zostanie możliwoœć wniesienia skargi kasacyjnej do Sšdu Najwyższego.

Mecenas Wydra podaje w wštpliwoœć zaproponowane rozwišzanie. Podnosi, że może być ono sprzeczne z art. 176 ust. 1 konstytucji. Zgodnie z nim postępowanie sšdowe jest co najmniej dwuinstancyjne. Ponadto stawia zarzut, że proponowane rozwišzanie kłóci się z prawem do złożenia skargi kasacyjnej do Sšdu Najwyższego. Takie stanowisko jest nieuzasadnione.

Ograniczenie postępowania dotyczšcego skargi o uchylenie wyroku sšdu polubownego do jednej instancji nie narusza art. 176 ust. 1 konstytucji, ponieważ nie znajduje on w ogóle zastosowania w odniesieniu do postępowania zapoczštkowanego wniesieniem skargi. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sšdu Najwyższego podkreœla się, że przepis ten dotyczy jedynie spraw przekazanych do rozpoznania sšdom „od poczštku do końca" (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 grudnia 1998 r., sygn. akt K 41/97, wyrok Sšdu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt III PO 1/06). Znajduje on zastosowanie w sprawach, w których dochodzi do wydania merytorycznego orzeczenia co do istoty sprawy (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 lipca 2009 r., sygn. akt SK 46/08). Postępowanie wywołane skargš o uchylenie wyroku sšdu polubownego takim postępowaniem nie jest. W postępowaniu tym sšd państwowy nie rozpoznaje sprawy merytorycznie, gdyż orzeczenie co do istoty sprawy zostało uprzednio wydane przez sšd polubowny. Rola sšdu państwowego ogranicza się jedynie do kontroli orzeczenia sšdu polubownego i to w ograniczonym zakresie. Niezrozumiały jest również zarzut mecenasa Wydry, jakoby proponowane w projekcie rozwišzanie kłóciło się z prawem do wywiedzenia skargi kasacyjnej do Sšdu Najwyższego. Projekt przewiduje przecież wprost takš możliwoœć.

Na założenia przyjęte w projekcie należy także spoglšdać z perspektywy trendów w regulacji arbitrażu na œwiecie. W wielu krajach wprowadzono jednoinstancyjne systemy rozpatrywania skargi o uchylenie wyroku sšdu arbitrażowego (z możliwoœciš odwołania skarg do sšdów najwyższych), np. we Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Szwecji, Holandii, na Litwie.

Rozwišzanie alternatywne zbędne

Jako rozwišzanie alternatywne do skrócenia toku instancji, majšce również przyspieszyć rozpoznawanie skarg o uchylenie wyroku sšdu polubownego, mecenas Wydra proponuje powierzenie rozpatrywania spraw wynikajšcych z wniesienia skargi o uchylenie wyroku sšdu polubownego jednemu wyspecjalizowanemu sšdowi okręgowemu w kraju.

W perspektywie dalej idšcych założeń przyjętych w projekcie skracajšcych tok instancyjny powoływanie wyspecjalizowanych sšdów jest zbędne i traci uzasadnienie. Co więcej, takie rozwišzanie ograniczałoby w nadmierny sposób dostęp do właœciwego sšdu, szczególnie majšc na uwadze mniejsze, lokalne sprawy. W efekcie zamiast popularyzować arbitraż, mogłoby do niego zniechęcać.

Projekt przewiduje też nałożenie na arbitrów obowišzku składania pisemnego oœwiadczenia o bezstronnoœci i niezależnoœci osoby powołanej na arbitra (dotychczas nie było wymagań dotyczšcych składania oœwiadczenia w szczególnej formie). Wprowadza ponadto obowišzek adresowania oœwiadczenia również do innych arbitrów orzekajšcych w danej sprawie, zamiast tak jak dotychczas wyłšcznie do stron. W konsekwencji proponowane zmiany art. 1174 k.p.c. sš jedynie kosmetyczne.

Mecenas Wydra błędnie interpretuje rozwišzania zawarte w projekcie. Twierdzi on, że projekt wprowadza w ustawie novum w zakresie zobowišzania się arbitrów do zachowania niezależnoœci i bezstronnoœci. Odnosi się do tego krytycznie, twierdzšc, że stanowiłoby to „zmaterializowanš podstawę" dochodzenia od arbitrów odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

Sš to twierdzenia niezrozumiałe i bezzasadne. Obowišzujšce przepisy art. 1173 i art. 1174 k.p.c. już teraz wprost nakładajš na osobę powołanš na arbitra ustawowy obowišzek zachowania bezstronnoœci i niezależnoœci. Odpowiedzialnoœć arbitra z tytułu nienależytego wykonywania receptum arbitri podlega ogólnemu reżimowi kontraktowemu przewidzianemu w kodeksie cywilnym i nie jest uzależniona ani od złożenia stosownego oœwiadczenia, ani od jego formy.

Dobry kierunek

Rozwišzania przyjęte w projekcie założeń do ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwišzywania sporów przygotowanym przez ministra gospodarki w odniesieniu do arbitrażu realizujš od dawna wysuwane postulaty przyspieszenia postępowania w sprawie skargi na uchylenie wyroku sšdu polubownego. Pozostaje mieć nadzieję, że ustawodawca będzie się ich konsekwentnie trzymał.

CV

Autor jest prawnikiem w kancelarii Kocur i Wspólnicy specjalizujšcej się w sporach sšdowych i arbitrażowych

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL