Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Fuzje i przejęcia: wyrok Sšdu Najwyższego komplikuje praktykę M&A

Michał Kocur
materiały prasowe
Sšd Najwyższy błędnie zinterpretował przepis dotyczšcy umowy o œwiadczenie przez osobę trzeciš, co może mieć poważne konsekwencje dla praktyki transakcyjnej – twierdzi radca prawny Michał Kocur.

Sšd Najwyższy wydał niedawno orzeczenie, które powinno zaalarmować praktyków, w szczególnoœci tych, którzy zajmujš się transakcjami fuzji i przejęć. Uznał, że nieważna jest umowa o œwiadczenie przez osobę trzeciš, jeżeli żadnš ze stron umowy nie łšczy stosunek obligacyjny z tš osobš trzeciš. Jest rzeczš standardowš, że w umowach dotyczšcych sprzedaży przedsiębiorstw lub udziałów (akcji) sprzedawca zobowišzuje się, iż okreœlone osoby trzecie będš zachowywały się w okreœlony sposób. Po pierwsze, sprzedawca zazwyczaj zobowišzuje się, że w okresie między podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży lub umowy o skutku zobowišzujšcym a zamknięciem transakcji nie tylko on, ale również podmioty z nimi powišzane nie będš dokonywały okreœlonych czynnoœci prawnych (np. nie będš zbywać istotnych składników majštkowych). Po drugie, w przypadku gdy w umowie przewidziany jest zakaz konkurencji wišżšcy sprzedawcę, rozcišga się on na inne podmioty – członków rodziny, gdy sprzedajšcy jest osobš fizycznš, lub spółki powišzane ze sprzedajšcym, gdy jest osobš prawnš. Często te osoby trzecie nie sš zwišzane ze sprzedawcš węzłem obligacyjnym, który pozwalałby sprzedawcy na wymuszenie okreœlonego zachowania zagwarantowanego kupujšcemu. W wyjštkowych tylko przypadkach węzeł taki wišże kupujšcego z osobš trzeciš. Cel rozszerzenia zobowišzań na osoby trzecie jest oczywisty. Tylko dzięki temu można zapewnić, że sprzedajšcy nie obejdzie w prosty sposób zakazów i nakazów wynikajšcych z umowy.

Stanowisko SN

W wyroku z 9 paŸdziernika 2014 r. (sygn. IV CSK 29/14) SN przyjšł stanowisko, które podważa skutecznoœć takich zobowišzań umownych.

Strony w umowie sprzedaży udziałów umówiły się, że przez okres nie krótszy niż trzy lata ani sprzedawca osobiœcie, ani jego małżonek, zstępni ani podmioty, w których on, jego małżonek lub zstępni posiadajš udziały bšdŸ na rzecz których wykonujš pracę, nie będš prowadzić działalnoœci w zakresie zwišzanym z produkcjš osłonek. Zakaz ten został naruszony przez członków rodziny sprzedawcy. SN orzekł, że zawarty w umowie zakaz konkurencji w zakresie, w jakim dotyczył osób trzecich, jest nieważny. Sšd uzasadnił swoje stanowisko w następujšcy sposób.

Po pierwsze, uznał, że dla skutecznoœci zakazu konieczne jest, by kupujšcego lub sprzedawcę łšczył z członkami rodziny sprzedawcy stosunek zobowišzaniowy. „W każdym wypadku zawarcia umowy o œwiadczenie przez osobę trzeciš musi występować w ťtleŤ przynajmniej jeden stosunek uzasadniajšcy gospodarczo przyrzeczenie œwiadczenia osoby trzeciej przez przyrzekajšcego. Zarówno powoda, jak i pozwanego nie łšczyło z osobami wymienionymi w umowie żadne zobowišzanie do powstrzymania się od działalnoœci okreœlonej w tej umowie. Z tego względu nie jest możliwe kreowanie gwarancyjnej odpowiedzialnoœci pozwanego". Sšd zgodził się z argumentem kupujšcego, że stosunek prawny pomiędzy wierzycielem (kupujšcym) a osobami trzecimi (członkami rodziny sprzedawcy) nie musi istnieć w chwili zawarcia umowy o œwiadczenie przez osobę trzeciš, a dłużnik (sprzedawca) może się zobowišzać, że osoby trzecie dopiero w przyszłoœci zacišgnš zobowišzanie wobec wierzyciela. Uznał jednak, że „z treœci klauzuli § 6 umowy łšczšcej strony żaden taki obowišzek nie wynika".

Po drugie, Sšd uznał, że zobowišzanie w tym kształcie narusza swobodę umów: „Celem zobowišzania, wynikajšcego z zawartej przez strony umowy, było wykreowanie gwarancyjnej odpowiedzialnoœci pozwanego za zachowania osób trzecich bez istnienia stosunku zobowišzaniowego pomiędzy tymi osobami a dłużnikiem lub wierzycielem. Cel tego zobowišzania sprzeczny był wobec tego z naturš zobowišzania, jaka wynika z treœci przepisu art. 391 k.c.". W tym kontekœcie dokonał oceny racjonalnoœci zobowišzań zwartych w umowie: „Zobowišzanie powinno cechować się racjonalnoœciš i użytecznoœciš. Za sprzecznš z tymi cechami należy uznać umowę zobowišzujšcš dłużnika do spowodowania okreœlonego stanu rzeczy, na który nie ma wpływu. W okolicznoœciach tej sprawy było tak z uwagi na nieistnienie stosunku zobowišzaniowego". Sšd odrzucił argumenty pozwanego o powszechnym stosowaniu tego typu postanowień umownych w praktyce kontraktowej, wskazujšc, iż „występujšca w obrocie gospodarczym praktyka zawierania umów zabezpieczajšcych interesy nabywców przedsiębiorstw w sposób okreœlony w rozważanej klauzuli, do której odwołuje się skarżšcy, nie może umów tych legitymizować, skoro sprzeczne sš one z normami prawnymi".

Dlaczego sšd nie ma racji

Stanowisko SN nie zasługuje na aprobatę ani na płaszczyŸnie dogmatycznej, ani pragmatycznej. Wykładnia in favorem contractus nakazuje uznać, że sprzedawca w umowie sprzedaży zobowišzał się do tego, że członkowie jego rodziny zacišgnš zobowišzanie, nie będš konkurować z kupujšcym oraz że wykonajš to zobowišzanie. Jest to jedyna racjonalna interpretacja zawartego w umowie zakazu konkurencji.

Wywody Sšdu o tym, że alternatywnie umowę ratowałoby istnienie stosunku zobowišzaniowego między sprzedawcš a członkami jego rodziny, oparte sš na nieporozumieniu. Słusznie się w doktrynie podnosi, że stosunek między dłużnikiem a osobš trzeciš jest nierelewantny dla oceny zobowišzania, o którym mowa w art. 391 k.c. Innymi słowy, nie ma żadnego znaczenia, czy i na jakiej podstawie dłużnik może wymusić spełnienie zobowišzania przez osobę trzeciš na rzecz wierzyciela. Jeżeli zobowišzanie nie zostanie spełnione, dłużnik odpowiada wobec wierzyciela na zasadzie ryzyka. Idšc dalej, nawet gdyby nie zgodzić się z powyższš kwalifikacjš umowy będšcej przedmiotem sporu i gdyby uznać, że umowa ta nie spełnia wymogów okreœlonych w art. 391 k.c., to i tak byłaby ona dopuszczalna w œwietle zasady swobody umów.

Wywody SN majšce na celu wykazanie, że jest inaczej, sš tak zdawkowe, że trudno się do nich odnieœć. Sprowadzajš się one w istocie do powtórzenia tych samych argumentów, które były podstawš uznania, że umowa ta narusza przepis art. 391 k.c. Co ciekawe, wywody te wydajš się sprzeczne ze stanowiskiem, jakie SN zajšł w wyroku z 12 lutego 2010 r. (sygn. I CSK 311/09), gdzie przekonujšco wskazał, iż „możliwe byłoby zawarcie takiej ogólnej umowy gwarancji, w której przyrzekajšcy mógłby przyrzec wierzycielowi, że wskazana osoba trzecia zachowa się w odpowiedni sposób. (...) Jeżeli taki wariant zobowišzania się gwaranta nie mieœci się de lege lata (...) w przewidzianych w art. 391 k.c. dwóch wariantach umowy o œwiadczenie przez osobę trzeciš, to na takie ukształtowanie umowy pozwala art. 3531 k.c.". Czytajšc zawarte w omawianym orzeczeniu wywody na temat praktyki kontraktowej i racjonalnoœci klauzuli o zakazie konkurencji, trudno orzec, czy sš one rezultatem nonszalancji wobec potrzeb uczestników obrotu, czy też raczej wynikiem ich niezrozumienia.

Jak rozwišzać problem

Pozostaje mieć nadzieję, że omawiany wyrok był jednorazowym „wypadkiem przy pracy" i nie zapoczštkuje trwałej linii orzeczniczej. Dopóki jednak kwestia ta nie zostanie wyjaœniona praktykom przygotowujšcym umowy sprzedaży przedsiębiorstw lub udziałów (akcji), zostajš trzy rozwišzania.

Po pierwsze, można zapewnić, żeby już w chwili podpisania umowy przedwstępnej lub zobowišzujšcej osoby trzecie zacišgnęły zobowišzanie wobec kupujšcego lub by stały się stronš tej umowy i zobowišzanie zacišgnęły w umowie. Takie rozwišzanie może być jednak w praktyce ucišżliwe lub niemożliwe.

Dlatego drugim rozwišzaniem jest, by w sytuacji, gdy ani sprzedawcy, ani kupujšcego nie łšczy z osobami trzecimi żadna umowa, to zamiast posługiwać się zwyczajowymi formułami, że „osoba trzecia nie będzie prowadzić działalnoœci konkurencyjnej" lub „sprzedawca spowoduje, że osoba trzecia nie sprzeda swojej nieruchomoœci", wskazać w umowie, że sprzedawca zobowišzuje się, iż osoba trzecia zacišgnie wobec wierzyciela zobowišzanie o okreœlonej treœci (np. zobowišzanie do powstrzymywania się do działalnoœci konkurencyjnej), oraz że zobowišzanie to wykona. Taka formuła, choć nieco sztuczna, powinna uratować umowę przed zarzutem, że między wierzycielem a osobš trzeciš nie ma żadnej więzi obligacyjnej. Wydaje się, że w omawianej sprawie podobne zaklęcie uratowałoby klauzulę umownš będšcš przedmiotem sporu.

Po trzecie, warto rozważyć poddanie sporów wynikajšcych z umowy pod rozstrzygnięcie sšdu polubownego. Nie daje to oczywiœcie gwarancji, że klauzule takie jak omawiana tutaj nie zostanš zakwestionowane przez arbitrów. Jeżeli jednak strony wybiorš arbitrów majšcych doœwiadczenie w transakcjach M&A, ryzyko podważania klauzul, które sš rynkowymi standardami i które sš niezbędne dla prawidłowego zabezpieczenia ryzyk kontraktowych w takich transakcjach, jest zdecydowanie mniejsze.

CV

Michał Kocur, wspólnik w kancelarii Kocur i Wspólnicy, autor bloga „Spory sšdowe i arbitraż"

www.spory-arbitraz.blogspot.com

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL