Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spadki i darowizny

Wszystkie formalności spadkowe załatwimy u notariusza

Fotorzepa, Rafał Guz
Gdy w skład spadku wejdzie zagraniczna nieruchomoœć, wizyta w sšdzie nie będzie już konieczna.

Od 17 sierpnia postępowanie spadkowe czeka rewolucja. Gdy odziedziczymy np. nieruchomoœć położonš w Hiszpanii, będziemy mogli uzyskać potwierdzenie dziedziczenia przed polskim notariuszem. Teraz nie ma na to szans. Jeœli jednym ze spadkobierców jest cudzoziemiec albo w skład spadku wchodzš nieruchomoœci położone za granicš, sprawa musi trafić do sšdu.

Ułatwienia w potwierdzaniu dziedziczenia to efekt unijnego rozporzšdzenia 650/2012. Przewiduje ono, że procedura spadkowa będzie podlegała prawu państwa ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy. Wprowadza też specjalne, europejskie poœwiadczenie spadkowe. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwoœci przygotowało projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i prawa o notariacie. Ma dostosować nasze regulacje do standardów europejskich.

Szeroka procedura

Nowe zasady potwierdzenia dziedziczenia to ułatwienie dla spadkobierców i wyzwanie dla notariuszy. Ci drudzy po 17 sierpnia będš musieli zgłębiać nie tylko prawo polskie, ale i obce, jeżeli będzie je trzeba zastosować.

– Skutecznoœć stwierdzenia dziedziczenia przed polskim notariuszem będzie w dużej mierze zależeć od prawa prywatnego międzynarodowego danego państwa – podkreœla Leszek Zabielski, notariusz. Rejenci przewidujš, że w najbliższym czasie powstanš kancelarie notarialne wyspecjalizowane w sprawach międzynarodowych.

Więcej możliwoœci

Projekt przyznaje notariuszom nowe uprawnienia w procedurze europejskiej i krajowej. Zyskajš np. możnoœć uzyskania od organów administracji publicznej informacji lub dokumentów istotnych dla sporzšdzanego aktu poœwiadczenia dziedziczenia.

– To œwietne rozwišzanie – cieszy się Lech Borzemski, prezes wrocławskiej Izby Notarialnej. – Do tej pory brak takich uprawnień rodził wiele kłopotów, np. z ustaleniem właœciwoœci sšdu. Akty zgonu zawierajš jedynie miejscowoœć, w której nastšpiła œmierć, a przecież w jednym mieœcie może być kilka sšdów rejonowych – wyjaœnia rejent.

W kilku kancelariach

Zniknie wymóg jednoczesnej obecnoœci spadkobierców przy sporzšdzaniu przez notariusza protokołu dziedziczenia. Na ich żšdanie rejent (np. z Poznania) przygotuje projekt protokołu, który oni będš mogli potwierdzić u notariuszy np. w Opolu i Lublinie.

– Rozwišzanie zakłada, że wszyscy spadkobiercy majš takš samš wiedzę co do faktów. W praktyce tak nie jest. Lepiej byłoby udzielić pełnomocnictwa jednemu z nich – mówi rejent Zabielski.

Etap legislacji: konsultacje społeczne

CO SIĘ ZMIENI OD 17 SIERPNIA 2015 ROKU

Proœciej będzie wykazać dziedziczenie

- W razie niewybrania przed œmierciš prawa, któremu ma podlegać spadek, zastosowanie będš miały przepisy państwa, w którym spadkodawca miał miejsce ostatniego zwykłego (stałego) pobytu.

- W testamencie będzie można wybrać prawo ojczyste jako właœciwe dla przyszłego spadku.

- Na żšdanie zainteresowanego sšd lub notariusz sporzšdzi europejskie poœwiadczenie spadkowe. Dokument ten będzie jednolity w całej UE i powszechnie w niej honorowany.

- Procedury w sprawie europejskiego poœwiadczenia spadkowego u notariusza i przed sšdem będš analogiczne do obowišzujšcych obecnie przepisów regulujšcych akt poœwiadczenia dziedziczenia i stwierdzenia nabycia spadku.

- Europejskie zasady dziedziczenia nie będš dotyczyć stosunków zwišzanych m.in. z Wielkš Brytaniš – państwo to nie przyjęło unijnego rozporzšdzenia.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL