Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służba zdrowia

Wielka korzyść dla zdrowia Polaków

ROL
Rozmowa: Sławomir Neumann, wiceminister zdrowia.

Jakie korzyœci przyniósł pacjentom onkologicznym i całemu systemowi ochrony zdrowia wprowadzony pakiet onkologiczny?

Sławomir Neumann: Rozwišzania, które nazywamy pakietem onkologicznym, poprawiš warunki leczenia w Polsce. Pacjenci z podejrzeniem lub diagnozš nowotworu złoœliwego będš szybciej – i dzięki temu skuteczniej – leczeni. W pierwszych dwóch tygodniach stycznia lekarze wydali ponad 15 tysięcy kart. To pokazuje skalę problemu, a jednoczeœnie potrzeb. Nowotwory sš dzisiaj w Polsce jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Prawie każdy ma lub miał w rodzinie kogoœ, kto zachorował na raka. W razie zachorowania wszyscy chcielibyœmy mieć szanse na wyleczenie, na powrót do zdrowia, a te  malejš z upływem czasu. Dlatego wprowadziliœmy szybkš terapię onkologicznš.

Od momentu wejœcia w życie pakietu onkologicznego pacjent, który dostał kartę, trafia na szybkš œcieżkę, żeby można było jak najszybciej go zdiagnozować i wykluczyć lub potwierdzić raka. To naprawdę ogromna  szansa na poprawę wyleczalnoœci polskich pacjentów – pierwszy raz w Polsce mówimy o szybkiej diagnostyce i bezlimitowym, a jednoczeœnie kompleksowym, leczeniu raka. To całkowicie nowy sposób organizacji opieki zdrowotnej nad pacjentami onkologicznymi, który ma szansę zahamować negatywne trendy. Nie tylko my w ministerstwie tak to postrzegamy, mówiš też o tym w ten sposób organizacje pacjenckie. Jeżeli więc lekarze będš robili badania i wystawiali karty tym pacjentom, którzy ich potrzebujš, to będzie wielka korzyœć dla zdrowia Polaków. I oczywiœcie dla systemu ochrony zdrowia, bo pacjent ze zbyt póŸno rozpoznanym nowotworem to nie tylko tragedia dla niego, dla rodziny, ale nierzadko także ogromny koszt po stronie płatnika. A o szeroko rozumianych korzyœciach systemowych, jak sšdzę, będziemy mogli rzetelnie mówić po roku funkcjonowania pakietu, po przeanalizowaniu danych z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co w pakiecie było/jest najtrudniejsze do wprowadzenia?

Przekonanie naszych partnerów: lekarzy i dyrektorów placówek, do zmian. Wczeœniej większoœć krytykowała działajšcy system i chciała, żeby go zmienić, ale w momencie wprowadzania zmian pojawiły się strach i obawy.

Czy placówki onkologiczne zgłaszajš uwagi do funkcjonowania pakietu, jeżeli tak, to jakie najczęœciej się powtarzajš i jak problemy zamierza rozwišzać Ministerstwo Zdrowia?

Na tym etapie szpitale i przychodnie zgłaszajš przede wszystkim kwestie techniczne. NFZ monitoruje  te uwagi i na bieżšco kontaktuje się z placówkami. Minister powołał też specjalny zespół, który będzie analizował i w razie potrzeby modyfikował funkcjonowanie rozwišzań, które wprowadziliœmy w ramach pakietu. To długofalowa perspektywa, te rozwišzania dopiero zaczynajš funkcjonować i na pewno trzeba czasu i zebrania istotnych danych, żeby je rzetelnie ocenić. Taki monitoring jest potrzebny i będziemy go prowadzili wspólnie z lekarzami i Narodowym Funduszem Zdrowia.

Czy stworzenie systemu szybkiej terapii dla pacjentów onkologicznych nie wydłuży czasu oczekiwania pozostałych pacjentów na œwiadczenie specjalistyczne?

Nie, szybka terapia onkologiczna nie spowoduje wydłużenia czasu oczekiwania innych pacjentów na œwiadczenia. Wszystkie osoby, które sš wpisane na listy oczekujšcych, majš zapewnione wykonanie œwiadczeń. Żaden pacjent nie wypadnie z kolejki ani nie będzie dłużej czekał na œwiadczenie z tego powodu.

Jak wyglšda teraz postępowanie pacjenta, który zauważył u siebie niepokojšce objawy?

Tak samo jak dotšd – taki pacjent  powinien jak najszybciej zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego). Lekarz zbierze od pacjenta tzw. wywiad – dopyta o objawy, o czynniki ryzyka, choroby w rodzinie itp. i rozstrzygnie, czy potrzebne sš badania.  Jeœli tak, to pacjenta na takie badania skieruje. A potem, na podstawie wyników tych badań i swojej wiedzy medycznej zdecyduje, czy sš podstawy do wydania karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ta karta będzie dla pacjenta jednoczeœnie przepustkš do szybkiej diagnostyki onkologicznej i skierowaniem do odpowiedniego lekarza specjalisty. Pacjent z kartš powinien jak najszybciej zgłosić się do poradni specjalistycznej, która udziela œwiadczeń w ramach szybkiej terapii onkologicznej. Wykazy tych placówek zamieszczajš na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie NFZ. Od momentu zgłoszenia się pacjenta do takiej placówki do momentu postawienia diagnozy nie może upłynšć więcej niż dziewięć tygodni.

—rozmawiał Artur Grabek

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL