Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Raport NIK o kłopotach finansowych Województwa Mazowieckiego

Fotorzepa, Marta Bogacz
Niedostosowanie wydatków do spadajšcych dochodów przez Zarzšd Województwa Mazowieckiego oraz niekorzystny dla regionu podział œrodków w ramach tzw. janosikowego to przyczyny problemów finansowych regionu – ustaliła NIK.

Jak podała Najwyższa Izba Kontroli, władze województwa w niewielkim stopniu mogły przeciwdziałać zmniejszaniu się dochodów - w zwišzku ze spowolnieniem gospodarczym -, ale miały istotny wpływ na poziom wydatków. Działania zaradcze Zarzšdu okazały się jednak nieskuteczne – podkreœliła NIK, która wzięła pod lupę finanse Mazowsza w okresie od 2010 r. do pierwszego półrocza 2014 r.

W latach 2010-12 Mazowieckie znajdowało się blisko granicy dopuszczalnego poziomu zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów na poziomie 60 proc.). W 2013 r., w zwišzku z pogarszajšcš się koniunkturš gospodarczš, zmniejszyły się dochody województwa, co przy braku odpowiedniej redukcji wydatków skutkowało przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia oraz powstaniem zobowišzań wymagalnych wobec Skarbu Państwa – wskazała NIK.

Jak oceniła Izba, "sytuacja ta wynikała zarówno ze słaboœci systemu dochodów województw, jak i z niedostosowania przez Zarzšd skali wydatków do zmniejszonych możliwoœci finansowych województwa".

Wg NIK Zarzšd ustalił dochody na 2013 r. z pominięciem zasady ostrożnego planowania. Pod koniec 2012 r. pojawiły się bowiem poważne symptomy spowolnienia gospodarczego, a prognozy makroekonomiczne na kolejny rok zostały znaczšco obniżone przez najważniejsze krajowe i międzynarodowe instytucje zajmujšce się analizami gospodarczymi. Mimo tych sygnałów w budżecie przyjęto bardzo optymistycznš prognozę dochodów.

W 2013 r. Zarzšd starał się o zmniejszenie wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej na częœć regionalnš subwencji ogólnej dla województw, czyli tzw. janosikowego i o pożyczkę ze Skarbu Państwa w celu sfinansowania zobowišzań z tytułu tej wpłaty; ograniczył też wydatki w ostatnich miesišcach roku. Ale działania te były znaczšco spóŸnione oraz nie były wystarczajšce, by zapobiec powstaniu zobowišzań wymagalnych – zaznaczyła NIK.

W efekcie Mazowieckie znalazło się na przedostatniej, 15. pozycji wœród województw pod względem œrednich dochodów netto (czyli dochodów po odliczeniu tzw. janosikowego) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, podczas gdy jeszcze w 2008 r. zajmowało 4. miejsce.

Jak podkreœliła Izba, "sytuacja, w której w długim okresie region cechujšcy się najwyższym poziomem gospodarczym znajduje się na przedostatnim miejscu w kraju pod względem dochodów rozporzšdzalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca, jest w skali europejskiej dosyć nietypowa i może zniechęcać województwa do podejmowania działań aktywizujšcych gospodarkę". "Wady obecnego systemu dochodów województw ujawniajš się szczególnie silnie w sytuacji niższej koniunktury gospodarczej" – oceniła NIK.

W sytuacji istotnego zmniejszenia się dochodów podatkowych, która następuje po okresie dobrej koniunktury, województwo jest obcišżone podwójnie – nie tylko otrzymuje niższe dochody podatkowe, ale musi dokonywać wysokich wpłat do budżetu państwa, które sš obliczane w oparciu o wysokie wpływy podatkowe sprzed dwóch lat" – wyjaœniła Izba.

Dlatego NIK zwróciła się do ministra finansów o prace nad zmianami w systemie dochodów województw, by wyeliminować jego największe wady, w tym m.in. dużš zmiennoœć obowišzkowych wpłat do budżetu państwa, spowodowanš ich oparciem na jednym, bardzo niestabilnym i trudnym do prognozowania w perspektywie wieloletniej podatku dochodowym od osób prawnych.

Z kolei marszałkowi województwa Izba zaleciła m.in. ograniczenie wydatków i dostosowania ich planowania do realnie oszacowanych Ÿródeł finansowania.

Janosikowe to system subwencjonowania biedniejszych województw z częœci œrodków, jakie przekazujš bogatsze samorzšdy. Samorzšd woj. mazowieckiego jest płatnikiem netto tych subwencji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL