Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Rzeczoznawca ukarany za rażšce różnice w operatach szacunkowych

Fotorzepa/Jakub Ostałowski
Wycena jednej nieruchomoœci wzrosła w cišgu roku czterokrotnie, a drugiej o 50 proc. Za takš rozbieżnoœć sšd zawiesił uprawnienia na trzy miesišce.

Wštpliwoœci co do rzetelnoœci wyceny wartoœci mienia zabużańskiego dla celów rekompensaty zgłosił Podlaski Urzšd Wojewódzki w Białymstoku.

Powstajš błędy

– Ustawa o rekompensatach za mienie pozostawione poza granicami RP przewiduje, że jego wycenę sporzšdza rzeczoznawca majštkowy na zlecenie osoby zainteresowanej – wyjaœnia Andrzej Korzeniowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kresowian. – Nie każdy rzeczoznawca jest jednak specjalistš w dziedzinie tak specyficznej jak wycena mienia zabużańskiego, gdzie nieruchomoœci nie można obejrzeć. Wtedy powstajš błędy.

Janusz L. wykonał operaty szacunkowe dla dwóch nieruchomoœci na Litwie w zwišzku ze zdezaktualizowaniem się poprzednich wycen. Sporzšdzone 14 miesięcy wczeœniej, okreœlały wartoœć pierwszej nieruchomoœci na 376,4 tys. zł, a drugiej na 313,8 tys. zł. W zaktualizowanych operatach było to już 554,5 tys. zł, czyli kwota o 50 proc. wyższa, oraz ok. 1,4 mln zł, czyli czterokrotnie więcej.

Komisji odpowiedzialnoœci zawodowej stwierdziła, że tak znaczna, rażšca różnica podważa wiarygodnoœć rzeczoznawcy zarówno w stosunku do pierwszego, jak i do drugiego operatu szacunkowego. Na tej podstawie minister orzekł o zastosowaniu kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych na trzy miesišce.

Zmiana metody

Janusz L. złożył skargę do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warszawie. Pierwszy, korzystny dla niego, wyrok został jednak uchylony przez NSA, a sprawa wróciła do WSA. Tym razem sšd oddalił skargę. Zgodził się z ministrem, że podstawš zaskarżonych decyzji było znaczne zawyżenie wyceny nieruchomoœci w stosunku do wyceny sprzed 14 miesięcy. Skarżšcy nie uzasadnił, dlaczego zmienił metodę szacowania wartoœci nieruchomoœci z podejœcia porównawczego na podejœcie kosztowe –stwierdził WSA.

Podczas rozprawy kasacyjnej w NSA pełnomocniczka Janusza L. adwokat Joanna Zaremba dowodziła, że „minister i sšd pierwszej instancji w sposób arbitralny przyjęli winę skarżšcego, a zarzuty zmierzały do tego, ażeby tę winę udowodnić". Nie odniesiono się do argumentów rzeczoznawcy, który postępował zgodnie ze standardami zawodowymi okreœlonymi w art. art. 175 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami.

NSA uznał, że kara dyscyplinarna była adekwatna do stopnia naruszenia przepisów.  Sędzia Zofia Borowicz powiedziała, że skoro rekompensaty za mienie zabużańskie sš wypłacane ze œrodków publicznych, a rzeczoznawca majštkowy jest zawodem zaufania publicznego, należy od niego wymagać szczególnej rzetelnoœci w wykonywaniu obowišzków.

sygnatura akt: II GSK 1585/13

Opinia

Wojciech Nurek, Polska Izba Rzeczoznawstwa Majštkowego

W postępowaniach sšdowych mamy często do czynienia ze znacznymi różnicami wycen tych samych nieruchomoœci. Przyczyny tego zjawiska upatruję w fakcie, że wcišż w obrocie jest mało wycen, które bazujš na kompleksowych analizach rynku nieruchomoœci. Najczęœciej stosowany sposób szacowania ich wartoœci opiera się na metodach z 1997 r. Od tej pory nastšpił ogromny wzrost dostępu do publicznych i komercyjnych informacji o rynku nieruchomoœci. Nie poszedł za tym rozwój odpowiednich metod wyceny, a te wypracowane 20 lat temu obecnie sš niewystarczajšce. Jedna osoba nie jest też nieraz w stanie poradzić sobie z zakresem praw i zagadnień występujšcych w toku wyceny nieruchomoœci. Dlatego potrzebne sš instytucje, które, jak w państwach zachodnich, będš się zawodowo zajmowały wycenš nieruchomoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL