Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Prezydent zatwierdził strategię bezpieczeństwa

Prezydent Bronisław Komorowski
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Prezydent Bronisław Komorowski zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, czyli najważniejszy dokument dotyczšcy bezpieczeństwa i obronnoœci państwa.
Strategia to najważniejszy dokument dotyczšcy bezpieczeństwa i obronnoœci państwa. Został przyjęty przez rzšd 21 paŸdziernika. Zastšpi poprzedniš strategię z 2007 roku. Komorowski podkreœlił, że po zatwierdzeniu strategii będš wydawane kolejne dokumenty i podejmowane kolejne decyzje o tym, w jakš stronę będš rozwijały się siły zbrojne, system obronny i szeroko rozumiany system bezpieczeństwa. Jednym z dokumentów, które teraz powstanš, będzie œciœle tajna polityczno-strategiczna dyrektywa obronna. - Wszystkie prace trwajš, bo wspólnie wycišgamy wnioski z tego, co się zmieniło na gorsze na wschód od Polski, gdzie pojawił się obszar nie tylko niestabilnoœci, ale i obszar, w którym widać wyraŸnie, że nastšpiły zmiany złe, nie tymczasowe, nie chwilowe, ale jak wszystko wskazuje sš to zmiany trwałe, które pogarszajš stan bezpieczeństwa na wschód od naszej wschodniej granicy – ocenił.
Komorowski przyznał, że uroczyœcie podpisujšc strategię, chce podkreœlić jej znaczenie. - To jest istotny dokument wyznaczajšcy zmiany i kierunki działania ważne z punktu widzenia sytuacji, w której się znaleŸliœmy jako państwo, jako naród, ze względu na zmienionš sytuację w œrodowisku bezpieczeństwa na wschód od Polski - powiedział prezydent. Podkreœlił wagę zdolnoœci współdziałania w obszarze bezpieczeństwa, która - jak mówił - musi obejmować najwyższe organy władzy państwowej. - Tak się dzieje w relacjach między prezydentem a rzšdem i parlamentem. Tak się powinno dziać także w odniesieniu do innych elementów organizujšcych życie społeczne i narodowe, bo sprawy bezpieczeństwa sš sprawami wszystkich - powiedział Komorowski. Dodał, że strategia obejmuje kierunki ważne nie tylko dla sił zbrojnych, ale także dla innych elementów współdecydujšcych o zdolnoœci obronnej państwa. - Dlatego cieszę się, że sš tutaj przedstawiciele i organizacji pozarzšdowych, i samorzšdów. Jestem pewien, że wspólnym wysiłkiem zadbamy o to, aby ta strategia została wdrożona w życie z jak największš skutecznoœciš - mówił Komorowski. Również szef BBN Stanisław Koziej powiedział, że szerokie grono obecnych goœci œwiadczy o tym, że bezpieczeństwo jest własnoœciš i jednoczeœnie odpowiedzialnoœciš wszystkich. Komorowski mówił też o dalszym unowoczeœnianiu polskich sił zbrojnych. - Musimy to tylko przyspieszyć i pogłębić. Musimy uzupełnić także o inne elementy, które będš zawsze decydowały o zdolnoœci obronnej państwa polskiego. Mam na myœli także i organizacje pozarzšdowe specjalizujšce się w kształtowaniu postaw proobronnych społeczeństwa - powiedział prezydent. Wyraził nadzieję, że wzmocnienie systemu obronnoœci i bezpieczeństwa Polski będzie służyło także wzmocnieniu siły NATO. - Chcę wyrazić nadzieję, że w tym obszarze - tak jak w wielu innych sprawach, m.in. 2 proc. PKB na obronnoœć - będziemy stanowili w dalszym cišgu dobry wzorzec do naœladowania przez inne kraje członkowskie Sojuszu - powiedział Komorowski. Obecny na uroczystoœci wicepremier, szef MON Tomasz Siemoniak powiedział, że podpisana w œrodę strategia "jest - co nieuniknione - strategiš na czas zagrożenia, ale dobrze też sumujšcš cały wysiłek obronny ostatniego 25-lecia i planujšcš kierunki". - Myœlę, że jest to dobra strategia budowy niezawodnego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, niezawodnych sojuszy - ocenił. - Liczę, że ta strategia, to będzie też dokument dla opinii publicznej, będzie miał znacznie więcej czytelników, niż jeszcze kilka lat temu, bo sprawy bezpieczeństwa stały się ważne - podkreœlił wicepremier. Podkreœlił, że przez 25 lat wolnoœci Polska nie zaniedbała spraw obronnych. Przypomniał o dotychczasowej gwarancji finansowania obronnoœci na poziomie 1,95 proc. PKB i deklaracji premier Ewy Kopacz, że od 2016 r. będzie to 2 proc. Strategia całoœciowo ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na jego potrzeby wszystkich zasobów państwa. W dokumencie wskazano, że bezpieczeństwo Polski będzie zależało od jej zdolnoœci do efektywnej realizacji interesów narodowych i osišgania celów strategicznych w obecnych i prognozowanych warunkach bezpieczeństwa. Uznano też, że bezpieczeństwo Europy będzie determinowane przez cztery główne czynniki: NATO, Unię Europejskš, strategicznš obecnoœć USA oraz relacje z Rosjš. Oceniono, że odbudowywanie mocarstwowej pozycji przez Rosję kosztem jej otoczenia oraz nasilenie się polityki konfrontacyjnej ze strony Federacji Rosyjskiej, czego przykładem jest konflikt z Ukrainš, w tym aneksja Krymu, negatywnie rzutujš na stan bezpieczeństwa w regionie. Napisano też, że w sšsiedztwie Polski istnieje ryzyko konfliktów o charakterze regionalnym i lokalnym, które mogš nas angażować poœrednio lub bezpoœrednio. Strategia okreœla trzy priorytety polityki bezpieczeństwa. Pierwszym z nich jest zapewnienie gotowoœci i demonstracja determinacji do działania w sferze bezpieczeństwa i obrony oraz wzmocnienie narodowych zdolnoœci obronnych. Drugi to wspieranie procesów służšcych wzmocnieniu zdolnoœci NATO do kolektywnej obrony, rozwój Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE, umacnianie strategicznych partnerstw (w tym z USA) oraz strategicznych relacji z partnerami w regionie. Trzecim priorytetem jest wspieranie i selektywny udział w działaniach społecznoœci międzynarodowej majšcych na celu zapobieganie powstawaniu nowych Ÿródeł zagrożeń, a także reagowanie na zaistniałe kryzysy oraz przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL