Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Felieton - Sławomir Sikora, prezes Citi Handlowy

Dostrzegamy potrzebę odkładania pieniędzy. Niestety, większoœć z nas wcišż poprzestaje na deklaracjach.
Bloomberg
Dostrzegamy potrzebę odkładania pieniędzy. Niestety, większoœć z nas wcišż poprzestaje na deklaracjach.
Tylko co ósmy Polak regularnie odkłada pienišdze, choć coraz więcej z nas deklaruje, że widzi potrzebę oszczędzania. To główny wniosek płynšcy z badania „Postawy Polaków wobec oszczędzania" Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Dyskusja toczšca się przy okazji zmian w otwartych funduszach emerytalnych zwiększyła nieco œwiadomoœć społeczeństwa co do koniecznoœci zabezpieczenia swojej przyszłoœci finansowej. Nadal jednak większoœć z nas nie myœli o swojej emeryturze. Warto się nad tym zastanowić szczególnie dziœ, kiedy obchodzimy Œwiatowy Dzień Oszczędzania.

Brak konsekwencji

Badanie systematycznie przeprowadzane przez Fundację Kronenberga pokazuje rosnšcš œwiadomoœć finansowš Polaków. Obecnie trzy czwarte z nas uważa, że warto oszczędzać. W 2013 roku odsetek ten był zdecydowanie niższy, wynosił 61 proc.
Niestety, nasze deklaracje nie idš w parze ze stanem faktycznym. Regularnie pienišdze odkłada zaledwie ?12 proc. Polaków. – Często jest tak, że jedno mówimy, a drugie robimy. Z oszczędzaniem jest podobnie – mówi prof. Filip Chybalski z Politechniki Łódzkiej. – Jeœli jednak odsetek osób uważajšcych, że warto oszczędzać, faktycznie wynosi 75 proc., to możliwe, że istotnš barierš jest ta powszechnie wskazywana, czyli zbyt niskie dochody. Nie oszczędzamy, bo nie mamy z czego. Zdaniem Krzysztofa Kaczmara, prezesa Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowym, rozbieżnoœć ta wynika przede wszystkim z naszego podejœcia do życia. – Nie myœlimy o przyszłoœci, nie oszczędzamy na emeryturę, większe wydatki planujemy najczęœciej jedynie z miesięcznym wyprzedzeniem – tłumaczy Krzysztof Kaczmar. Według niego kolejnym powodem takiego stanu jest mała wiedza o finansach. – Jak wynika z badań, decyzje opieramy przede wszystkim na intuicji lub radach znajomych i przyjaciół – mówi prezes Fundacji Kronenberga.

Na czarnš godzinę

W zwišzku z kontrowersyjnymi zmianami w OFE, w cišgu ostatniego roku bardzo dużo mówiło się na temat systemu emerytalnego. Pojawiały się symulacje wskazujšce, że relacja naszych przyszłych emerytur do ostatnich dochodów z pracy będzie bardzo niekorzystna, że jeœli sami nie zgromadzimy kapitału, na staroœć będziemy zmuszeni mocno obniżyć standard życia. 12 procent ankietowanych Polaków regularnie odkłada pienišdze na przyszłoœć Mimo tych wszystkich ponurych prognoz, większoœć z nas nie oszczędza z myœlš o zabezpieczeniu swojej finansowej przyszłoœci. Co prawda odsetek ludzi odkładajšcych na emeryturę, wynoszšcy ?16 proc., jest najwyższy w całej siedmioletniej historii badania Fundacji Kronenberga, jednak wcišż zbyt mały, by uznać, że sytuacja jest zadowalajšca. – Nadal istotnym problemem jest niewiedza na temat systemu emerytalnego, oczekiwanych stóp zastšpienia (relacja emerytury do płacy), ale także produktów trzeciofilarowych i zwišzanych z nimi korzyœci podatkowych – uważa prof. Filip Chybalski. – Polacy chyba demonizujš problem niedostępnoœci œrodków gromadzonych w III filarze (dobrowolne oszczędzanie na staroœć), traktujš je jako trudne do wycofania przed emeryturš. Zdaniem prof. Chybalskiego, decyzje emerytalne nie sš łatwe, na co wskazuje wiele badań empirycznych. – W ogóle decyzje o oszczędzaniu nie należš do przyjemnych, gdyż musimy zrezygnować z częœci naszej obecnej konsumpcji na rzecz konsumpcji w bardzo odległej i niepewnej przyszłoœci – zaznacza naukowiec. Jak zauważa Weronika Dejneka, szef produktów inwestycyjnych w PZU, rada Gospodarcza przy Premierze wyliczyła, że stopa zastšpienia w 2060 r. wyniesie ok. 28–32 proc. ostatniego wynagrodzenia. – Musimy sami zadbać o nasze przychody na emeryturze. Jedynš możliwoœciš jest dodatkowe regularne oszczędzanie. Powinniœmy rozpoczšć je jak najwczeœniej – dodaje Weronika Dejneka. Krzysztof Kaczmar podkreœla, że zadbanie o emeryturę to nie wszystko. – A co będzie, jeœli poważnie zachorujemy, zepsuje się nam samochód czy zostanie zalane mieszkanie? Czy będziemy mieli odłożone pienišdze na lekarstwa, naprawę lub remont? Œrodki na czarnš godzinę powinien mieć każdy z nas – przekonuje prezes Fundacji Kronenberga.

Regularnoœć najważniejsza

Ile powinniœmy oszczędzać? To zależy przede wszystkim od celu. Jak wyliczyła Weronika Dejneka, jeœli ktoœ chce dostawać na emeryturze dodatkowo 1 tys. zł, a teraz osobie tej do wieku emerytalnego brakuje 40 lat, to wystarczy, że będzie odkładać ok. 130 zł miesięcznie. Jeżeli jednak dodatkowy tysišc złotych chce uzyskać osoba, której do emerytury zostało 20 lat, to jej miesięczne oszczędnoœci muszš wynosić już ok. 480 zł. Krzysztof Kaczmar przekonuje, że aby zaczšć gromadzić kapitał, niekoniecznie trzeba dostać podwyżkę czy zmienić pracę. – Kluczowa jest zmiana nawyków. W oszczędzaniu najważniejsza jest bowiem regularnoœć. Można odkładać małe sumy, ale systematycznie – zaznacza prezes Fundacji Kronenberga. Badania jednoznacznie pokazujš, że powinniœmy zmienić postrzeganie spraw zwišzanych z finansami. Zdaniem Krzysztofa Kaczmara, nie jesteœmy nauczeni ani odkładania pieniędzy, ani zarzšdzania własnym budżetem. W szkołach niestety nie ma przedmiotu, w ramach którego można by zdobyć takie umiejętnoœci. – Edukacja finansowa i podnoszenie œwiadomoœci emerytalnej Polaków oraz atrakcyjny system ulg podatkowych to jedyna droga do popularyzacji indywidualnego oszczędzania – uważa Weronika Dejneka. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora m.pawlak@rp.pl

Gotowe produkty

Dobrowolnie na emeryturę możemy oszczędzać na IKE oraz IKZE. Dodatkowš korzyœciš jest wtedy to, że przy podejmowaniu pieniędzy (po osišgnięciu 60. roku życia w przypadku IKE i 65. w przypadku IKZE) nie będziemy musieli płacić 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Posiadacz IKZE może ponadto odpisać od podstawy opodatkowania (PIT) sumę wpłat na to konto do wysokoœci ustalonego limitu. Na IKE maksymalnie w tym roku możemy wpłacić 11 238 zł, a na IKZE – 4495,20 zł.
ródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL