Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Unijne pienišdze na wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo przemysłowe to nie koszt, ale inwestycja w zysk - przekonuje prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Bożena Gargas. Instytut zainaugurował finansowany ze œrodków UE projekt, który pomoże m.in. kojarzyć przedsiębiorców z projektantami.
Projekt "Wzornictwo-Biznes-Zysk" jest skierowany do przedsiębiorców, projektantów wzornictwa przemysłowego, studentów i absolwentów wzornictwa oraz przedstawicieli administracji. W ramach projektu powstał m.in. portal kojarzšcy przedsiębiorców i projektantów. Projekt obejmuje też seminaria, warsztaty i wystawy. Potrwa on do końca przyszłego roku i jest finansowany ze œrodków unijnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W nowej perspektywie funduszy unijnych (lata 2014-2020) wsparcie wzornictwa jest możliwe m.in. w ramach projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów zwišzanych z podnoszeniem konkurencyjnoœci przedsiębiorstw. - Zapomnieliœmy w kraju o wzornictwie przemysłowym, mam takie wrażenie, gdy rozmawiam z przedsiębiorcami. Nie wiem dlaczego, ponieważ kiedyœ polska szkoła wzornicza, to była marka na œwiecie - powiedziała dziennikarzom wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel. Podkreœliła, że wzornictwo jest ważne dla polskiego przemysłu i polskich usług i że na rzecz jego rozwoju zaangażowane będš œrodki unijne. - Zastanawialiœmy się bardzo długo, jak to zrobić, czy dedykować specjalne działanie w programie operacyjnym, wydawać nowe instrumenty. Wydaje się, że (dobrze jest to zrobić) w sposób najbardziej powszechny, czyli jeżeli przedsiębiorca w swoim nowym modelu œwiadczenia usługi bšdŸ produkcji włšczy element wzornictwa przemysłowego, to będziemy współfinansować te koszty - wyjaœniła wiceminister.
- Wzornictwo jako inwestycja w zysk nie jest jeszcze zakorzeniona u przedsiębiorców. Jest to konieczne, jest to niezbędne. Instytut od dłuższego czasu czyni wszelkie starania, aby myœlenie o wzornictwie przemysłowym było jak o własnej inwestycji. Wzornictwo przemysłowe to nie jest tylko ładny wyglšd przede wszystkim jest to funkcja i użytkowoœć - powiedziała na konferencji prasowej inaugurujšcej projekt prezes Gargas. - Nam bardzo zależy na tym, żeby przedsiębiorca zrozumiał i był przekonany, że prowadzenie procesu projektowego w firmie jest bardzo korzystne przede wszystkim dla niego, dla budowania jego marki - dodała. Z raportu „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach" wynika, że większoœć firm uważa wzornictwo za skuteczne narzędzie konkurencji rynkowej. Aż 86 proc. firm sšdzi, że inwestycje w produkt wzorniczy sš opłacalne. 60 proc. liderów wzornictwa wskazuje na jego duży wpływ na wzrost satysfakcji konsumenta i wizerunek firmy. W pięciu województwach (łódzkie, wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie) strategiczny przemysł kreatywny, w tym wzornictwo, jest uznany za tzw. inteligentne specjalizacje, na które kierowane będš œrodki unijne. Możliwe jest dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac badawczo-rozwojowych lub wdrożeniowych, a także wydatków ponoszonych na wzornictwo w zakresie projektów inwestycyjnych małych i œrednich firm. W częœci województw œrodki unijne mogš też wesprzeć zakup praw do własnoœci intelektualnej lub uzyskanie ochrony własnoœci przemysłowej dla rozwišzań technologicznych. W ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój możliwe będzie dofinansowanie usług dla przedsiębiorców œwiadczonych przez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu (IOB) lub jednostki naukowe w zakresie wzornictwa przemysłowego. Chodzi m.in. o koszt usługi opracowania pełnego projektu wzorniczego wyrobu i koszt usługi przeprowadzenia analiz wzorniczych. Program zawiera też działanie skierowane na wsparcie uzyskania ochrony prawa własnoœci przemysłowej zagranicš.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL