Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

Kto płaci podatek za budynek na cudzym gruncie

Ten, kto jest właœcicielem gruntu, jest zobowišzany do uiszczenia podatku od nieruchomoœci zarówno od gruntu, jak i od budynku zbudowanego na tym gruncie przez innš osobę
Gmina każe mi płacić podatek od nieruchomoœci za budynek, który nie jest mojš własnoœciš, choć stoi na moim własnym gruncie. Budynek wybudował jego właœciciel na podstawie umowy z poprzednim właœcicielem gruntu. Ja objšłem grunt w posiadanie, gdy budynek już na nim stał. Podpisałem z właœcicielem budynku pięcioletniš umowę na użytkowanie przez niego gruntu pod budynkiem (umowa użyczenia). Jest w niej zapis, że podatek od nieruchomoœci za budynek będzie odprowadzał jego właœciciel bezpoœrednio do gminy. Po upływie pięciu lat budynek ma być rozebrany przez jego właœciciela. Jan M. Odpowiada Edyta Koœlacz, Biuro Doradztwa Podatkowego Oleńka:
Gmina prawidłowo okreœliła osobę podatnika w podatku od nieruchomoœci. Czytelnik, jako właœciciel gruntu, jest zobowišzany do uiszczenia ustalonego w drodze decyzji podatku od nieruchomoœci – zarówno od gruntu, jak i od budynku na nim zbudowanego przez innš osobę. Wynika to z zasady prawa cywilnego superficies solo cedit (to, co stoi na gruncie, przypada właœcicielowi gruntu), zgodnie z którš własnoœć nieruchomoœci gruntowej rozcišga się na budynki, które stanowiš częœć składowš nieruchomoœci. Zatem wszystko, co zostaje z gruntem połšczone w sposób trwały, staje się jego częœciš składowš. Zasada ta ma odzwierciedlenie w przepisach art. 46, 48, 143 i 191 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (k.c.). Własnoœć gruntu obejmuje zatem własnoœć tego wszystkiego, co się na gruncie znajduje, a także tego, co się znajduje nad i pod jego powierzchniš. Do częœci składowych gruntu w szczególnoœci należš budynki i inne urzšdzenia trwale z gruntem zwišzane. Zasady wynikajšce z tych przepisów majš moc bezwzględnie obowišzujšcš dla uczestników obrotu gospodarczego i nie można od nich odstšpić w drodze umowy. To oznacza, że właœciciel gruntu i podmiot budujšcy na nim budynek nie mogli ustalić w umowie, że wniesiony bez prawa do gruntu budynek będzie wyłšcznie własnoœciš budujšcego, a grunt pozostanie wyłšcznie własnoœciš dotychczasowego jego właœciciela. Zatem budynek wybudowany przez budujšcego na cudzym gruncie jest własnoœciš właœciciela gruntu. W obrocie gospodarczym sš tylko nieliczne wyjštki przewidujšce odstępstwo od tej zasady. Zgodnie z przepisami k.c. odrębna od gruntu własnoœć budynków ma miejsce jedynie w przypadku budynków wzniesionych przez wieczystego użytkownika na gruncie Skarbu Państwa lub jednostek samorzšdu terytorialnego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że właœciciel gruntu ma podpisanš umowę na użytkowanie, która jest umowš użyczenia. Należy podkreœlić, że użytkowanie jest innym rodzajem prawa niż użyczenie. Użytkowanie, zgodnie z art. 252 k.c., jest ograniczonym prawem rzeczowym. Z kolei używanie, zgodnie z art. 710 k.c., jest prawem obligacyjnym (umowš nazwanš), zgodnie z którym użyczajšcy zobowišzuje się zezwolić bioršcemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Potocznie użytkowanie i używanie bywajš rozumiane jednakowo. Należy jednak pamiętać, że nie można ustanowić użytkowania na podstawie umowy użyczenia. Dla ustanowienia użytkowania niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że osoba, która wybudowała budynek na cudzym gruncie na podstawie umowy użyczenia, jest posiadaczem zależnym. Posiadacz zależny nie ma prawa do władania rzeczš jak właœciciel. Takie prawo przysługuje tylko posiadaczowi samoistnemu. Fakt ten ma istotne znaczenie przy ustalaniu podatku od nieruchomoœci. W myœl ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (upol) podatnikami podatku od nieruchomoœci sš osoby fizyczne będšce przede wszystkim właœcicielami lub posiadaczami samoistnymi nieruchomoœci lub obiektów budowlanych. Ustawa w żadnym z przepisów nie wymienia posiadacza zależnego jako podatnika. Istnieje wprawdzie wyjštek od tej zasady, ale nie będzie on miał zastosowania w przypadku opisanym przez czytelnika. W orzecznictwie bardzo szeroko się podkreœla, że umowa cywilnoprawna (w tym umowa użyczenia) zawarta pomiędzy stronami nie może przenosić obowišzku podatkowego w podatku od nieruchomoœci pomiędzy stronami. Oznacza to, że zapis umowy zobowišzujšcy posiadacza budynku do uiszczania podatku od nieruchomoœci jest bezskuteczny. W œwietle art. 3 ust. 1 pkt 1 upol obowišzek podatkowy cišży na właœcicielu gruntu, a według art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 upol opodatkowaniu podlegajš grunt oraz budynki na tym gruncie.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL