Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

RWE - w 20130 r. w Polsce 12 GW instalacji PV

Bloomberg
Koncerny chcš sprzedawać kompleksowe systemy i zarabiać na energii produkowanej przez Kowalskiego.
Jeden z czołowych europejskich koncernów widzi swoje miejsce na polskim rynku kompleksowych  systemów wytwarzania i zarzšdzania energiš, obejmujšcych m.in. rozproszone Ÿródła, takie jak instalacje wytwarzajšce pršd z promieni słonecznych, zwane ogniwami fotowoltaicznymi. – Zakładamy, że w 2030 roku moc takich instalacji słonecznych w Polsce przekroczy 12 GW – mówi Filip Thon, prezes RWE Polska i członek zarzšdu RWE Retail. Koncern przygotował studium czterech możliwych scenariuszy rozwoju polskiego rynku energii do 2050 r. z uwzględnieniem już dostępnych i obecnie testowanych technologii. W każdym z nich  widzi rosnšce znaczenie pršdotwórczych paneli słonecznych instalowanych na dachach domów i to przy założeniu braku wsparcia dla nich.

Uzupełnienie miksu

Gdyby szacunki RWE się sprawdziły,  oznaczałoby to, że na naszych dachach byłaby zainstalowana moc równa czterem reaktorom jšdrowym – planowana moc pierwszego bloku ma wynieœć 3 GW. I choć w kolejnych latach znaczenie OZE w polskim miksie energetycznym będzie wzrastać (co wynika z projektu polityki energetycznej Polski do 2050 r.), nie oznacza to, że zielone Ÿródła mogłyby zastšpić atom. Marcin Prusak, zastępca dyrektora zarzšdzajšcego banku DNB, uważa, że wskazany przez RWE potencjał instalacji produkujšcych pršd na naszych dachach należałoby podzielić przez 10, bo taka jest sprawnoœć fotowoltaiki w naszym klimacie. – Dlatego można przyjšć, że 12 GW da podobnš iloœć energii, co pół reaktora jšdrowego. W tym czasie elektrownia na to paliwo będzie działała ze sprawnoœciš niemal 100-proc. – argumentuje Prusak. Zaznacza, że jest to technologia droga. Tym tłumaczy fakt, że rzšd nie wzišł jej pod uwagę, projektujšc miks energetyczny na kolejne dekady. Uwzględnił tylko najbardziej efektywne Ÿródło OZE, jakim jest u nas wiatr. – Jeœli stawiać na fotowoltaikę to tylko i wyłšcznie prosumenckš, która będzie się opłacać w obliczu coraz wyższych cen pršdu. Banki sš przygotowane na finansowanie instalacji dla Kowalskich.  A dostawcy przygotowujš już kompleksowš ofertę dla klientów, która uwzględnia ich częœciowe finansowanie i załatwianie formalnoœci – zapowiada Prusak.

Faza testów

Przygotowujšc się na nadchodzšcy boom RWE już testuje prototypy urzšdzeń, które zaoferuje Polakom chcšcym produkować energię z promieni słonecznych w cišgu dwóch, trzech lat. Nie wiadomo, jaki model biznesowy przyjmie koncern i jakie produkty konkretnie zaoferuje. Wiadomo, że nie będš to same panele – bo te majš ograniczenia, lecz całe systemy, które będš obejmować rozwišzania dla tzw. inteligentnych domów, pozwalajšce na sterowanie urzšdzeniami AGD i termostatami przy kaloryferach z poziomu smartfona. Możliwe byłoby także  korzystanie z energii wytworzonej w naszej instalacji przez sšsiadów i by sšsiedzi korzystali z energii wytworzonej w naszej instalacji. Pomysły na wykorzystanie  OZE majš też inne spółki. Energa podpisała list intencyjny z Intelem o przyszłej współpracy. Jej celem jest realizacja projektów umożliwiajšcych wymianę informacji między np. sprzętem gospodarstwa domowego za poœrednictwem sieci. Gdańska spółka nie ujawnia szczegółów, podobnie jak PGE, którego strategia przewiduje zarzšdzanie Ÿródłami rozproszonymi i magazynowaniem energii dzięki nowoczesnej infrastrukturze. Jak to się przełoży na konkretne produkty, dowiemy się zapewne przy prezentacji strategii m.in. w zakresie handlu, która ma powstać do końca roku.

Obopólne korzyœci

Zdaniem Grzegorza Wiœniewskiego, prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej, rozwijajšc ten rynek koncerny mogš przyjmować różne strategie. Jednš z nich jest dzierżawienie dachów odbiorców. Drugš – zakładanie mikroinstalacji z własnych funduszy i spłacanie ich na zasadach podobnych do tych obowišzujšcych przy leasingu. „Walutš" mogłaby być np. nadwyżka wyprodukowanej energii, a instalacja byłaby spłacona po oddaniu do sieci okreœlonych jej wolumenów. Jego zdaniem skorzystajš obie strony. Firmy takie jak RWE, które do tej pory gros zysków czerpały z dystrybucji, zacznš budować także segment wytwarzania na terenie, który obsługujš jako dystrybutor. – W ten sposób jako tzw. sprzedawca zobowišzany do odbioru energii od prosumentów lub jako niezależny sprzedawca energii korzystajšcy z własnych Ÿródeł, będš mogli kupować nadwyżki energii od gospodarstw i sprzedawać jš prawie dwukrotnie taniej do tych, którzy będš kupować pršd z sieci. Relacje cen urzędowych zakupu nadwyżek z mikroinstalacji prosumenckich  i wysokoœci taryf dla odbiorców końcowych wynoszš jak 140–150 zł/MWh do 280–300 zł/MWh. Spółce zmniejszš się jej nakłady na rozwój sieci – dodaje szef IEO. Na wygranej pozycji będš też wytwórcy. Bo choć dziœ  koszt produkcji 1 MWh z takiej instalacji oscyluje wokół 600 zł i jest trzykrotnie wyższy niż cena giełdowa, to już w 2020 r. za 1 MWh zapłacimy œrednio 300–350 zł, a za tę z elektrowni konwencjonalnej ze względu na inwestycje – ponad 350 zł/MWh. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki a.wieczerzak@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL