Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bonusy od obrotu jako niedozwolone opłaty za przyjęcie towaru

www.sxc.hu
Firmy dostarczajšce towary do sieci handlowych coraz częœciej wygrywajš sprawy o zwrot bonusów. Wyroki ?w tych sprawach nierzadko opiewajš na wielomilionowe kwoty. Warto poznać argumenty stron.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.Sieciom handlowym wolno zatem zarabiać wyłšcznie na marży handlowej rozumianej jako różnica pomiędzy cenš płaconš przez odbiorcę końcowego a cenš uprzednio zapłaconš przez sieć handlowš, wynikajšcš z jej kosztów i zysku. Wysokoœć marży handlowej może być w zasadzie dowolnie kształtowana pomiędzy stronami. Na tych uzgodnieniach powinny jednak zakończyć się wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy kontrahentami (tak słusznie uznał Sšd Apelacyjny w Warszawie w wyroku ?z 27 wrzeœnia 2013 r., I ACa 420/13).Premia to nie upust W procesach sšdowych sieci handlowe często broniš się twierdzeniem, że pobierane przez nie bonusy sš w rzeczywistoœci upustem (rabatem) od ceny towaru, któr...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL