Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Karpiński: unia energetyczna może integrować UE

Propozycja utworzenia unii energetycznej może być czynnikiem silnie integrujšcym Unię Europejskš - powiedział minister skarbu Włodzimierz Karpiński podczas IV Europejskiego Kongresu Finansowego, który rozpoczšł się w Sopocie.
Kongres poœwięcony jest bezpieczeństwu finansowemu i energetycznemu Unii w kontekœcie jej integracji politycznej. W spotkaniu uczestniczy około 1000 osób z kraju i zagranicy. "Dziœ sytuacja za wschodniš granicš UE sprawia, że kwestie bezpieczeństwa znów uzyskujš priorytet" - powiedział Karpiński. Jego zdaniem pytania stawiane przez organizatorów Kongresu dotyczšce tego, czy możliwa jest dalsza polityczna integracja UE bez zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i energetycznego, "sš nadzwyczaj aktualne". Karpiński powiedział, że można zastanowić się, czy możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i energetycznego bez mšdrych decyzji polityków, tych, "którzy działajš w imię wspólnego interesu, a nie partykularnych celów poszczególnych państw".
"Testem, czy taki wysiłek potrafimy podjšć jest unia energetyczna (...) Jest ona pomysłem na sprowadzenie do wspólnego mianownika różnych często rozbieżnych interesów gospodarczych" - wskazał. Ocenił, że jest też projektem politycznym, odwołujšcym się do solidarnoœci, poczucia wspólnoty i europejskiej tożsamoœci. Minister powiedział, że ostatnie lata zmagania z kryzysem ekonomicznym przysłoniły nieco znaczenie tych fundamentalnych wartoœci. "Teraz kryzys polityczny, z jakim mamy do czynienia za wschodniš granicš UE przypomina nam o nich z całš wyrazistoœciš" - mówił. "Propozycja polskiego rzšdu stworzenia unii energetycznej może stać się czynnikiem silnie integrujšcym unię europejskš" – zaznaczył Karpiński. Karpiński wyraził nadzieję, że Komisja Europejska zgodzi się z zasadniczym przesłaniem tego projektu. "Kolejnym sprawdzianem solidarnoœci będzie teraz czerwcowe spotkanie przywódców unijnych, którzy podejmš decyzję w tej sprawie" - dodał. Wiceminister finansów Niemiec Steffen Kampeter ocenił natomiast sytuację gospodarczš w Unii. Jego zdaniem jest ona lepsza niż w ubiegłym roku. „Widzimy już wiele pozytywnych wyników, widzimy, że dochodzi do stabilizacji strefy euro, że deficyty poszczególnych państw malejš. Widzimy też, że wprowadzone reformy bardzo się opłacały: mamy lepszš konkurencyjnoœć, jest więcej miejsc pracy, roœnie eksport i poprawia się rynek kapitałowy" - powiedział. Przypomniał, że z programu pomocy wychodzi z sukcesem Portugalia, a Grecja jest na trudnej drodze odzyskania zaufania rynków kapitałowych. „Kraje te bardzo chcš wdrożyć reformy - reformy, które sš bardzo cenne, mimo że czasami bolš" - powiedział Kampeter. Dodał, że kryzys w strefie euro doprowadził w Europie do procesu ogromnych reform, które poprawiajš funkcjonowanie rynku. „Nadzór został wzmocniony poprzez różnego rodzaju pakty i pojawiły się nowe procedury, które pozwalajš unikać i korygować wahania w równowadze makroekonomicznej" - mówił. W trzydniowym Kongresie udział biorš przedstawiciele œrodowisk biznesu, nauki i polityki. W ramach imprezy odbędzie się ponad 20 debat poœwięconych czterem głównym tematom: bezpieczeństwu i rozwojowi systemu bankowego, wyzwaniom dla rozwoju rynku kapitałowego, zrównoważonemu finansowaniu infrastruktury oraz zarzšdzaniu wartoœciš przedsiębiorstw. Kongres organizujš: Instytut Badań nad Gospodarkš Rynkowš, PKN Orlen, Giełda Papierów Wartoœciowych, NDI SA i Bank PKO SA. Koordynatorem organizacyjnym kongresu jest Gdańska Akademia Bankowa. Jednym z patronów medialnych IV Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie jest Polska Agencja Prasowa.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL