Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Izby adwokackie obniżajš składki członkowskie

Izby adwokackie obniżajš składki członkowskie
www.sxc.hu
Choć kolejne izby adwokackie obniżajš składki, to i tak sš one wyższe niż u radców. Na zwolnienie z opłat mogš liczyć niektóre mamy.
Zmniejszajš się obcišżenia członków palestry na rzecz samorzšdu. Wysokoœć miesięcznych składek obniżyły już m.in. izby w Poznaniu, Krakowie i Szczecinie. W Warszawie decyzja w tej sprawie ma zapaœć w przyszłym tygodniu. Jeszcze w tym tygodniu Naczelna Rada Adwokacka będzie debatowała o obniżeniu opłaty za „Palestrę" – pismo, które ma obowišzek prenumerować każdy adwokat. Już podjęła decyzję o obniżeniu wysokoœci częœci składki, która trafia właœnie do NRA, z 50 do 45 zł.

Ciężkie czasy

– Adwokatura przechodzi ciężkie czasy, wielu kolegom nie jest łatwo utrzymać się na rynku – mówi Rafał Dębowski, sekretarz NRA. – Nie ma powodu, by obcišżać ich ponad miarę. W większoœci izb toczy się dyskusja nad obniżeniem składek. Ale też musimy w tym wszystkim zachować umiar. Składki służš przecież celom samorzšdowym. Izby majš przecież różne potrzeby inwestycyjne – dodaje mecenas Dębowski.
Na to, że obniżki muszš się odbywać w granicach rozsšdku, zwraca też uwagę Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie. – Nie możemy zapominać o funkcjach, które samorzšd musi pełnić – podkreœla. W jego izbie podjęto decyzję o obniżeniu składki ze 195 do 169 zł miesięcznie (bez obowišzkowego ubezpieczenia OC, kwota zawiera częœć przynależnš NRA). – Przeprowadziliœmy analizy i okazało się, że możemy wprowadzić pewne oszczędnoœci – mówi dziekan Gieras. 235 ?złotych wynosi składka adwokata wykonujšcego zawód w stolicy. Kwota ta nie zawiera obowišzkowego ubezpieczenia OC Z kolei adwokaci w Szczecinie płacš 210 zł (z częœciš dla NRA, kwota ta nie zawiera jednak obowišzkowego ubezpieczenia OC). To mniej o 48 zł niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jak wyjaœnia Włodzimierz Łyczywek, dziekan szczecińskiej ORA, rada zdecydowała o zlikwidowaniu dwóch funduszy celowych. Jeden, na który składka wynosiła 38 zł, był przeznaczony na spłatę kredytu na zakup siedziby izby. Kwota, która do tej pory została uzbierana, wystarczy już na spłatę zobowišzania. Drugi zlikwidowany fundusz, na który adwokaci płacili 10 zł miesięcznie, był przeznaczony na utrzymanie oœrodka wypoczynkowego. Uznano, że w trudnych czasach oœrodek musi się utrzymywać sam.

Konkurencja tańsza

W Poznaniu składkę obniżono z 226 zł do 165 zł (z częœciš dla NRA, bez OC). – Składka adwokacka jest wyższa niż ta, która obowišzuje w samorzšdzie radcowskim – zwraca uwagę Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu. Radcy prawni w całym kraju, niezależnie od izby, płacš bowiem 100 zł miesięcznie. Kwota obejmuje obowišzkowe ubezpieczenie OC. – Za rok radcy prawni będš mieli uprawnienia do występowania jako obrońcy w sprawach karnych. Poprzez obniżenie składek chcemy zwiększyć atrakcyjnoœć palestry dla młodych adwokatów i przeciwdziałać zagrożeniu ich odpływu do konkurencyjnego samorzšdu – komentuje mecenas Gutowski. – Powinniœmy naprawdę zastanowić się nad tym, gdzie lokować œrodki adwokatury, a gdzie poczynić oszczędnoœci. Przed adwokaturš jest bowiem dużo wyzwań, które wymagajš strategicznego, a nie przypadkowego podejœcia. Sceptycznie do możliwoœci odchodzenia adwokatów do samorzšdu radcowskiego odnosi się mecenas Rafał Dębowski. 15 tys. adwokatów jest w tej chwili na rynku (radców prawnych jest ok. 35 tys.) – Moim zdaniem składka nie jest elementem decydujšcym – uważa. – Dysproporcja w wysokoœci składek istnieje od dawna, a wcale nie przekłada się na odejœcia z adwokatury. Nie wierzę, żeby czekała nas fala odchodzenia z zawodu właœnie z powodu wysokoœci ustalonych przez nas samych składek. Samorzšd adwokacki wprowadza też wyłšczenia na pół roku od płacenia składek dla matek po urodzeniu dziecka. Mocš uchwały NRA sš one zwolnione w całym kraju z tej częœci, która przypada właœnie centrali. Dodatkowo niektóre izby, m.in. krakowska i warszawska, w ogóle zwalniajš mamy z płacenia składek przez te szeœć miesięcy.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL