Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Kto widział maki na Monte Cassino?

Feliks Konarski: natchnienie przyszło po szturmie
Fotonova
Ksišżkę Melchiora Wańkowicza „Bitwa o Monte Cassino” uważano za prawdziwy pomnik postawiony bohaterom, dziœ jednak jest ona czytana głównie jako lektura. Za to piosenkę Feliksa Konarskiego i Alfreda Schütza o makach wzrastajšcych z żołnierskiej krwi znajš wszyscy Polacy.
Ksišżkę Melchiora Wańkowicza „Bitwa o Monte Cassino" uważano za prawdziwy pomnik postawiony bohaterom, dziœ jednak jest ona czytana głównie jako lektura. Za to piosenkę Feliksa Konarskiego i Alfreda Schütza o makach wzrastajšcych z żołnierskiej krwi znajš wszyscy Polacy.

W „Bitwie o Monte Cassino" o makach nie ma ani słowa. Podobnie jak o „Czerwonych makach", Konarskim i Schützu. Zapewne dlatego, że Wańkowicz mógł piosenki nie słyszeć, bo nie widział wszystkich przedstawień tzw. teatralnej czołówki, nazywanej oficjalnie The Polish Parade. W tym czasie zapewne zajęty był spisywaniem œwiadectw, bo przecież jego ksišżka by nie powstała, gdyby nie setki, a może nawet tysišce wywiadów z uczestnikami bitwy, wygranej przed siedemdziesięciu laty.

O dwóch występach pisarz na marginesie jednak wspomina, opisujšc je w sposób nieco ironiczny, choć nie bez podziwu. Relacjonuje mianowicie, że był œwiadkiem, jak wielki przedwojenny gwiazdor piosenki Adam Aston nawet nie drgnšł, gdy kilkadziesišt metrów od sceny spadł niemiecki pocisk, zabijajšc jednego z brytyjskich artylerzystów. Ani na moment nie przerwał œpiewania. Drugiemu przedstawieniu poœwięca nieco więcej miejsca, skupiajšc się na występie aktorki, która przy każdym wybuchu dygała i mówiła „dziękuję", w ogóle nie przejmujšc się trwajšcš bitwš. W rozdziale „Melodeklamacja: jeden fortepian, jedne skrzypce, dwie baterie" wspomina też o wierszu traktujšcym o pewnym Maćku, „co prał za Polskę". Ale o „Czerwonych makach na Monte Cassino" ani słowa, mimo że, jeœli wierzyć œwiadectwom, piosenka zrobiła na publicznoœci ogromne wrażenie. Co nie dziwi, choćby z tego powodu, że powstała niemal na polu bitwy. Zapewne Wańkowicz traktował twórczoœć artystów z Polish Parade trochę lekceważšco, traktujšc jš jako produkt podkasanej muzy, jak wtedy mawiano. Bo przecież nie mógł przewidzieć, że piosenka Konarskiego i Schütza przebije kiedyœ popularnoœciš jego ksišżkę, przez wielu uważanš za arcydzieło, bezdyskusyjnš literackš klasykę i bezcenny dokument epoki. Bez względu na to, co dziœ się pisze o historycznej wiarygodnoœci tego tekstu (jedni krytycy „Bitwy pod Monte Cassino" wytykajš pisarzowi nieœcisłoœci, a inni gloryfikowanie bohaterstwa polskich żołnierzy wbrew faktom), jego wartoœci nie sposób podważyć. Ale jeœ++++++li chodzi o „Czerwone maki", to jego autorzy i wykonawcy również od samego poczštku byli przekonani, że udało im się stworzyć coœ wyjštkowego.

Linia Gustawa

Siedemnastego maja 1944 roku upłynęły równo cztery miesišce od momentu rozpoczęcia walk o Monte Cassino czy też o przełamanie linii Gustawa, bo o to w istocie chodziło. Wzgórze próbowali zdobywać Nowozelandczycy, Hindusi i Brytyjczycy, od drugiej strony bezskutecznie atakowali też Amerykanie i Marokańczycy z korpusu francuskiego. Zmagania o górę Cassino, która nadała nazwę aż czterem różnym bitwom, należały do najkrwawszych w całej II wojnie œwiatowej, a na pewno na froncie zachodnim. Zginęło w niej w cišgu pięciu miesięcy około 200 tysięcy alianckich żołnierzy (poza wyżej wymienionymi również Południowi Afrykanie i Kanadyjczycy). 2. Korpus Polski dowodzony przez generała Władysława Andersa ruszył do boju w jej ostatniej fazie, choć wczeœniej, na samym poczštku walk, w akcji dywersyjnej udział wzięli komandosi majora Władysława Smrokowskiego. Jednak to była akcja o marginalnym znaczeniu dla przebiegu bitwy.
W prawdziwej walce o przełamanie linii Gustawa Polacy mieli wzišć udział dopiero 12 maja. Atak rozpoczšł się o 1.00 w nocy. Dzień wczeœniej żołnierzom odczytano podpisany przez generała Andersa rozkaz, bez którego piosenka zapewne nigdy by nie powstała. Bo to akurat wiadomo dokładnie, jako że okolicznoœci jej napisania w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku sš doskonale znane za sprawš Feliksa Konarskiego, znanego jako „Ref-Ren". Podobnie jak inspiracje autora. Wszystko to znajdziemy w ksišżeczce „Historia »Czerwonych maków na Monte Casino«" wydanej w 1961 roku w Londynie. I to przez samego twórcę, który uważał ten utwór za swoje opus magnum. Jak najbardziej słusznie, choć jest również autorem innych piosenek œpiewanych do dziœ, takich jak „Strażak" („A tu się pali jak cholera..."), „Warszawski kataryniarz" czy „Pięciu chłopców z »Albatrosa«". Skšd jednak popularny przedwojenny artysta rewiowy – autor, aktor i piosenkarz w jednym – wzišł się pod Monte Cassino? To znaczy, mówišc precyzyjniej, jak to się stało, że zamiast walczyć, mógł pisać piosenki? Bo skšd się wzišł, to akurat oczywiste. Jak wszyscy inni żołnierze Andersa – ze Zwišzku Sowieckiego. Chciałoby się odruchowo napisać, że z łagru czy zesłania (bo stamtšd właœnie trafiali Polacy do 2. Korpusu), ale nie byłaby to prawda. Bo wbrew temu, co można przeczytać w niektórych Ÿródłach, artyœci z Polskiej Parady zwykle nie siedzieli wczeœniej w więzieniach. W Sowietach zajmowali się dokładnie tym samym co przed wojnš. Pisali i występowali. Większoœć po wybuchu wojny wylšdowała we Lwowie i tam próbowała działać po wkroczeniu Rosjan, a kiedy teatry upaństwowiono, dostali przyzwoite pensje. PóŸniej jeŸdzili z występami po całym ZSRR, a po wkroczeniu Niemców szczęœliwie wylšdowali za Uralem. Udało im się przeżyć, bo większoœć, w tym Konarski i kompozytor piosenki Alfred Schütz, przyjęła sowieckie paszporty. le kończyli ci, którzy odmawiali, jak kolega z lwowskiego teatru Eugeniusz Bodo. Jako obywatel Szwajcarii był przekonany, że paszport tego kraju jest dla niego gwarancjš bezpieczeństwa. Mylił się i pewnie dlatego zginšł w łagrze. Tymczasem większoœć artystów tworzšcych póŸniej teatralnš czołówkę 2. Korpusu radziła sobie nieŸle, wykonujšc programy z rosyjskš konferansjerkš i polskimi piosenkami w Samarkandach czy innych Biszkekach. Żeby było jasne, nie oznacza to, że œwietnie im się powodziło; niektórzy, np. Adam Aston czy Schütz, byli bliscy œmierci głodowej. Pierwszy przeżył dzięki temu, że znalazł miejsce na występy we Frunze, drugi napisał muzykę do hymnu Kirgizji i 400 rubli honorarium pozwoliło mu przetrwać do momentu, gdy został zmobilizowany do armii Andresa. Dowódcy korpusu utworzonego po podpisaniu układu Sikorski-Majski doszli bowiem do słusznego wniosku, że żołnierzom potrzebna będzie rozrywka, i kiedy zgłosił się do nich jeden z członków zespołu Żeleznodorożny Jazz, wysłali powołania wszystkim. Polska Parada powstała bowiem z połšczenia tego właœnie zespołu, stworzonego przez Konarskiego – „Ref-Rena" i „Tea Jazz" Henryka Warsa, kompozytora największych przedwojennych przebojów. Twórcy, który w historii polskiej muzyki popularnej do dziœ nie ma sobie równych, jeœli chodzi o iloœć hitów (z „Miłoœć ci wszystko wybaczy" na czele). Artyœci zaczęli występować jeszcze w czasie pobytu w Zwišzku Sowieckim, co stało się zresztš powodem skandalu, kiedy oficer Armii Czerwonej usłyszał kuplet z szopki noworocznej traktujšcy o NKWD („Enkawude! Kochana stara buda! Enkawude! Ten pomysł wam się udał..."). Schütz wspomina też w ksišżce Anny Mieszkowskiej „Była sobie piosenka" epizod, gdy wspólnie z kolegami na proœbę generała Andersa przygrywał mu do zakrapianej kolacji z sowieckš generalicjš (m.in. marszałkiem Żukowem). Dowódca 2. Korpusu dziękował potem artystom za to, że uratowali 3 tysišce Polaków, Żydów i Ukraińców, którzy przyjęli sowieckie dowody tożsamoœci. Tego wieczoru podpisano rozkaz, by wypuœcić ich z łagrów. Artyœci z teatralnej czołówki przebyli cały szlak z armiš Andersa. Po wyjœciu ze Zwišzku Sowieckiego byli w Persji, Iraku i Palestynie. Wszędzie tam dawali setki występów. Mówimy przecież o ponad 110 tysišcach żołnierzy. Żaden, nawet najliczniejszy i najsprawniejszy zespół rewiowy (a byli to przecież fachowcy z najwyższej półki), nie jest w stanie zagrać dla takiej liczby ludzi.

Szturm ?na gniazdo szczurów

Ale we Włoszech sytuacja jest inna. To tam polscy żołnierze, którym towarzyszy teatralna czołówka, pierwszy raz ruszajš do boju. Stšd ten patos w rozkazie Andersa, który pisał o „długo oczekiwanej chwili odwetu zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem", o „zadaniu, które rozsławi na cały œwiat imię żołnierza polskiego", i przypominał o milionach wymordowanych oraz bandyckiej napaœci na Polskę. Do wielu te słowa, jak się wydaje, trafiły. A na pewno zapadły w pamięć Feliksowi Konarskiemu, którego ze względu na jego metodę pisania piosenek nazywano Ref-Renem – bo zawsze od niego zaczynał. Tym razem było jednak inaczej. Kiedy 17 maja Polska Parada występuje w miejscowoœci Aquafondata („Złowróżbna cisza ze szczytów się zwleka / I przez wšwozy pełznie i w niebo ulata / A w ciszy czuwa i czeka / Batalion Wilków pod Aquafondata") , walki trwajš już szeœć dni. Artyœci nie zaprzestajš jednak grania. Cały czas sš z żołnierzami niemal na linii frontu. Po powrocie do kwatery Konarski zasypia, ale w œrodku nocy się budzi. W głowie kołatajš mu cytaty z rozkazu Andersa. Myœli – jak relacjonuje w swoich wspomnieniach – o „ziejšcej ogniem górze klasztornej". „Widzę jš. Czarnym masywem wbijajšca się w niebo. Niedostępna. Szczytem chmur sięgajšca... A pod chmurami zwały gruzów... A w gruzach kryjšce się wœciekłe szczury, których nie sposób wytępić. Szczury w chmurach... Nielogiczne – a przecież prawdziwe". Zaczyna pisać i w cišgu kilkudziesięciu minut tworzy dwie zwrotki i refren. Zaczyna od szczurów. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie Za kark wzišć i stršcić go z chmur. I poszli szaleni zażarci, I poszli zabijać i mœcić, I poszli jak zawsze uparci, Jak zawsze za honor się bić. PóŸniej „Ref-Renowi" przypominajš się maki. Myœlał o nich wczeœniej, wracajšc z Aquafondaty. Zadawał sobie wtedy pytanie, „ilu naszych wœród nich zostanie". Dopisuje refren i drugš zwrotkę. Czuje, że tekst jest tak dobry, że nie potrzebuje poprawek. Czerwone maki na Monte Cassino Zamiast rosy piły polskš krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginšł, Lecz od œmierci silniejszy był gniew. Przejdš lata i wieki przeminš. Pozostanš œlady dawnych dni I wszystkie maki na Monte Cassino Czerwieńsze będš, ?bo z polskiej wzrosnš krwi. Runęli przez ogień, straceńcy, niejeden z nich dostał i padł, jak ci z Samosierry szaleńcy, Jak ci spod Rokitny sprzed lat. Runęli impetem szalonym, I doszli . I udał się szturm. I sztandar swój biało-czerwony Zatknęli na gruzach wœród chmur. Jest trzecia rano. Konarski idzie obudzić Schütza. Ten poczštkowo nie chce wstać, „Ref-Ren" jest jednak bardzo uparty. W końcu kompozytor zaczyna czytać tekst i powoli dociera do niego, że uczestniczy w czymœ wyjštkowym. Pierwszš wersję muzyki ma gotowš w cišgu kilkunastu minut. Konarski jest z niej zadowolony. Idzie obudzić resztę zespołu. Tym, którzy nie chcš wstawać, wyjaœni do skutku, że zdecydował, iż „jutro jedziemy na odcinek i piosenka ma być œpiewana". W końcu zbierajš się na próbę i zaczynajš œpiewać. Budzš swoich włoskich gospodarzy, którzy nieœmiało oponujš przeciwko nocnym hałasom. O pištej idš spać. Wszyscy poza Schützem, który już nie zaœnie. Do rana „wygładza muzykę", jak sam mówi. Jeszcze tego samego dnia utwór zostanie pierwszy raz wykonany – na uroczystoœci, podczas której alianci będš œwiętować zwycięstwo. Kilka godzin po napisaniu „Czerwonych maków" proroctwo „Ref-Rena" się spełniło, rzeczywiœcie na ruinach klasztoru zatknięto polski sztandar. Brytyjski znalazł się tam dopiero po interwencji generała Andersa. A jako ostatni akord na ruinach zabrzmiał hejnał mariacki. Trzecia zwrotka pieœni powstała kilkanaœcie godzin póŸniej. W drodze na występ Konarski widzi bezimienny krzyż żołnierski, przy którym złożono bukiet maków. Jeszcze tego samego dnia pisze: Czy widzisz ten rzšd białych krzyży? To Polak z honorem brał œlub. Im dalej pójdziesz, im wyżej, Tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, Choć Polska daleko jest stšd, Bo wolnoœć krzyżami się mierzy, Historia niejeden zna błšd. To z tej właœnie zwrotki pochodzi cytat, który dał tytuł wielu koncertom, płytom, a także filmowi o generale Andersie („Bo wolnoœć krzyżami się mierzy"). Na obchody 25. rocznicy bitwy „Ref-Ren" dopisze jeszcze jednš strofkę.

Solista musi œpiewać

I to już koniec tej historii? Ależ skšd! Dopiero poczštek! Już podczas pierwszego publicznego wykonania pieœni ludzie płaczš. Wszyscy. I wykonawcy, i publicznoœć. Poza Gwidonem Boruckim, który musi œpiewać. Bo nie ma żadnych wštpliwoœci, że to on był pierwszym interpretatorem utworu. Był z tego zresztš dumny, biografia tego artysty, którš spisała Bogumiła Żongołłowicz, nosi tytuł „Jego były »Czerwone maki«". Niestety, okres włoski był dla Boruckiego fatalny. Generał Anders odebrał mu żonę (również aktorkę z Polskiej Parady), a Adam Aston piosenkę. PóŸniejszy Guido Lorraine, bo pod takim pseudonimem stał się znany jako aktor, wpadł w depresję, zresztš z powodu sytuacji osobistej chętnie z Włoch wyjechał, najszybciej, jak było to możliwe. To z powodu tych perturbacji „Czerwone maki" uchodzš za utwór Astona, a nawet Renaty Bogdańskiej, czyli Ireny Andersowej (primo voto Boruckiej). Błędnie. Zresztš w 40. rocznicę bitwy to właœnie Borucki vel Lorraine wykonał utwór, w obecnoœci prymasa Józefa Glempa, w Monte Cassino. Ale w roku 1945, jak tylko mógł najszybciej, wyjechał do Londynu i odcišł się od swojego dawnego życia, rozpoczynajšc spektakularnš jak na emigranta karierę musicalowš oraz filmowš jako Guido Lorraine. Grywał u boku Douglasa Fairbanksa i Petera Ustinova, a reżyserzy chętnie obsadzali go w filmach o wojnie w rolach Niemców, co jest prawdziwš ironiš losu, jako że z pochodzenia był Żydem. Piosenkę przejšł Adam Aston, który pierwszy raz wykonał jš w filmie. Słynna scena z „Popiołu i diamentu", kiedy Maciek Chełmicki, słuchajšc „Czerwonych maków", podpala kieliszki ze spirytusem, wspominajšc zabitych przyjaciół, nie była kinowym debiutem utworu. Pierwszy raz pieœń wykorzystano w „Wielkiej drodze", mało znanym filmie nakręconym częœciowo za pienišdze 2. Korpusu przez Michała Waszyńskiego i opowiadajšcym o losach zesłańców ze Lwowa, którzy trafili do armii Andersa. Ludzie pracujšcy w wydziale propagandy armii Andersa, m.in. Jerzy Giedroyc, znali się na swojej pracy i w „Czerwonych makach" dostrzegli ogromny potencjał. I już we Włoszech, natychmiast po napisaniu utworu, polecili opublikować w kilkunastu tysišcach egzemplarzy nuty oraz tekst. Szybko trafiły one za Atlantyk, jeszcze jesieniš tego samego 1944 roku ukazały się w „Tygodniku Polskim", gdzie nazwano je nowym „Rozmarynem", myœlšc o słynnej pieœni z czasów I wojny. W cišgu kilku miesięcy utwór wydrukowały niemal wszystkie polskie czasopisma emigracyjne. I nie tylko polskie. Ukazał się też po angielsku, francusku (i to w Egipcie!) oraz włosku.

Maki przeciw Bierutowi

Gorzej było w kraju, gdzie generał Anders nawet w okresie tużpowojennego chaosu uchodził za tego, który chce wywołać III wojnę œwiatowš, po to, by „wjechać do Polski na białym koniu". Nuty pieœni wydano dwukrotnie: w 1946 i 1947 roku, ale ważniejsze było to, że ludzie i tak znali „Czerwone maki" z emigracyjnego radia, gdzie często je nadawano. Zresztš tuż po wojnie nagrał je z Chórem Czejanda Mieczysław Fogg, który (wbrew swojemu wizerunkowi z póŸnego okresu kariery, kiedy uważano go za dobrodusznego matuzalema) był człowiekiem energicznym i odważnym. Scena z „Popiołu i diamentu" bliska jest prawdy. Istnieje wiele œwiadectw potwierdzajšcych, że takie sytuacje się zdarzały. Niektóre spisali obcokrajowcy. Korespondent szwedzkiej prasy opisał w swoim artykule, jak w roku 1946 „Czerwone maki" wykonywano na dansingach w Warszawie i Sopocie. Tyle że nikt przy nich nie tańczył. Ludzie wstawali, traktujšc utwór jak „drugi hymn narodowy". Nawet zwolennicy nowego porzšdku tak reagowali, bo – jak konkludował szwedzki dziennikarz – „patriotyzm jest mocniejszy niż wszelkie polityczne zapatrywania". Niestety, póŸniej okazało się, że to nieprawda, i na osiem lat, do 1956 roku, zakazano publicznego wykonywania utworu, choć nie był to chyba zakaz formalny. Ale wszyscy i tak wiedzieli, jak się to może skończyć. Konarski cytuje we wspomnieniach historię o pewnym młodzieńcu aresztowanym za œpiewanie „Czerwonych maków" oraz pysznš anegdotę o wojskowym inwalidzie, akordeoniœcie, który wykonał pieœń na żołnierskiej uroczystoœci w czasach stalinowskich. Kiedy przybiegł do niego wœciekły organizator, wrzeszczšc „Co pan gra?... Tu?... Na żołnierskiej akademii?", w odpowiedzi usłyszał „A pod Cassinem to kto się bił? Chińczyki???". Legenda zakazanej pieœni wcišż rosła i w 1958 roku, kiedy Wajda umieœcił jš w „Popiele i diamencie", naprawdę była alternatywnym hymnem Polski. Hymnem, który mieœcił w sobie protest przeciwko sowieckiemu zniewoleniu i propagandowemu zakłamaniu. I pewnie dlatego wcišż jest pamiętana. Powojenne losy twórców „Czerwonych maków" potoczyły się tak jak większoœci żołnierzy armii Andersa. „Ref-Ren" mieszkał najpierw w Anglii, potem w USA, gdzie wydawał ksišżki i pisał kolejne przedstawienia. Podobnie jak Hemar okazał się zresztš twardym antykomunistš, piętnujšcym w swoich utworach jałtańskš zdradę i mord katyński. Schütz z Włoch trafił do Brazylii, gdzie m.in. występował razem z Jerzym Petersburskim, a póŸniej osiedlił się w Monachium. Tam zwišzał się z Radiem Wolna Europa. Na ironię losu może zakrawać informacja, która obiegła polskie media kilka miesięcy temu: dziœ pozwolenia na wykorzystanie muzyki z utworu udzielajš Niemcy, a konkretnie reprezentujšca spadkobierców Schütza kancelaria prawnicza. I, jak twierdzi artysta Lech Makowiecki, robiš z tym problemy. Kompozytor zmarł zresztš w ubóstwie i gdyby nie interwencja organizacji emigracyjnych, zostałby pochowany w bezimiennym grobie. A maki? Czy naprawdę rosły na Monte Cassino? W swoich wspomnieniach potwierdzajš to tylko autorzy piosenki: Schütz i Konarski. Więc może ich tam nie było? A zresztš, jakie to ma znaczenie?
ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL