Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

VAT

Korekta VAT także w razie sprzedaży samochodu

www.sxc.hu
Jeœli podatnik zbył auto w cišgu 60 miesięcy od jego nabycia, to uznaje się, że zaczšł je wykorzystywać wyłšcznie do działalnoœci gospodarczej.
Od 1 kwietnia 2014 r. funkcjonujš przepisy przewidujšce korektę podatku odliczonego w zwišzku ze zmianš sposobu wykorzystywania samochodów. Z przepisów tych wynika, że szczególnym rodzajem zmiany sposobu wykorzystywania samochodu jest jego sprzedaż. Jeżeli sprzedaż taka nastšpi w okresie korekty >patrz tabela, to uznaje się, że wykorzystanie samochodu zostało zmienione na wykorzystanie wyłšcznie do działalnoœci gospodarczej, aż do końca okresu korekty (zob. art. 90b ust. 2 ustawy o VAT). Jeżeli zatem podatnik sprzedał samochód ?w okresie korekty, to może odliczyć częœć podatku, która nie stanowiła kwoty podatku naliczonego przy nabyciu tego samochodu (ewentualnie która przestała stanowić kwotę podatku naliczonego ze względu na poprzedzajšcš sprzedaż zmianę sposobu wykorzystywania samochodu). Co istotne, inaczej niż ?w przypadku pozostałych postanowień zawartych w  art. 90b ustawy o VAT z możliwoœci tej mogš korzystać również podatnicy posiadajšcy samochody nabyte, zaimportowane lub wytworzone przed 1 kwietnia 2014 r.

Zakup po 31 marca 2014 r...

Jak stanowi art. 90b ust. 4 ustawy o VAT, na potrzeby omawianej korekty uznaje się, że samochód jest wykorzystywany wyłšcznie do działalnoœci gospodarczej, poczšwszy od miesišca, w którym nastšpiła zmiana jego wykorzystywania. Korektę robi się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastšpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Oznacza to, że w przypadku samochodów nabytych od 1 kwietnia 2014 r. ?w celu obliczenia kwoty korekty należy najczęœciej przemnożyć połowę kwoty podatku ?z faktury dokumentujšcej nabycie samochodu przez ułamek odpowiadajšcy liczbie pozostałych miesięcy okresu korekty. Tak obliczonš kwotę korekty podatnicy uprawnieni sš wykazać w poz. 43 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za okres rozliczeniowy sprzedaży samochodu. Powinno temu towarzyszyć zwiększenie ?o kwotę korekty przychodów miesišca, w którym deklaracja ta zostanie złożona (zob. art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy o PIT).
Przykład Na poczštku kwietnia 2014 r. pan Krzysztof kupił samochód osobowy za 77 000 zł netto + 17 710 zł VAT. Z faktury dokumentujšcej zakup samochodu podatnik odliczył 8855 zł (17 710 zł x 50 proc.), ?gdyż założył, że samochód częœciowo będzie wykorzystywany do celów prywatnych. Podatnik sprzeda ten samochód w lipcu 2016 r., a więc ?w 33. miesišcu, liczšc od końca okresu korekty. Kwota korekty wyniesie w tej sytuacji: 8855 zł x 33/60 = 4870,25 zł, czyli po zaokršgleniu do pełnych złotych 4870 zł. Kwotę tę podatnik będzie mógł wykazać (bez znaku minus) w poz. 43 deklaracji VAT-7 za lipiec 2016 r. (zakładajšc, że podatnik będzie wtedy składać deklaracje za okresy miesięczne oraz że nie zmieni się do tego czasu obecnie obowišzujšcy wzór deklaracji VAT-7), czemu towarzyszyć powinno zwiększenie o tę kwotę przychodów sierpnia 2016 r. (ze względu na brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy o PIT), tj. miesišca, w którym zostanie złożona deklaracja VAT-7 za lipiec 2016 r.

...albo wczeœniej

Wštpliwoœci pojawiajš się, gdy chodzi o obliczanie kwoty korekty w przypadku sprzedaży samochodów nabytych (zaimportowanych, wytworzonych) przed 1 kwietnia 2014 r. W grę wchodzi bowiem przyjęcie jednej z dwóch metod. Pierwsza z nich polega na obliczaniu kwoty korekty poprzez przemnożenie kwoty podatku z faktury dokumentujšcej nabycie samochodu przez ułamek odpowiadajšcy pozostałej liczbie miesięcy okresu korekty, a następnie odjęcie od otrzymanego wyniku kwoty odliczonego podatku (zakładajšc, że przy odliczeniu tego podatku nie była uwzględniana proporcja dla celów odliczeń częœciowych). Natomiast druga z metod polega na przemnożeniu kwoty podatku z faktury dokumentujšcej nabycie samochodu, która nie stanowiła kwoty podatku naliczonego, przez ułamek odpowiadajšcy pozostałej liczbie miesięcy okresu korekty. Korzystniejsza dla podatników jest druga ze wskazanych metod (w przypadku pierwszej ?z nich kwota korekty jest mniejsza, a niekiedy nawet ujemna). Co istotne, tę właœnie metodę zastosowało do obliczenia kwoty korekty Ministerstwo Finansów w wydanej broszurze ?pt. „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków zwišzanych z pojazdami samochodowymi". Broszura ta została opublikowana na stronach internetowych ministerstwa (http://www.mf.gov.pl/). Wydaje się, że w tej sytuacji podatnicy mogš bez większego ryzyka stosować tę właœnie korzystniejszš metodę (trzeba jednak zastrzec, że wskazana broszura nie stanowi interpretacji ogólnej, a więc nie chroni podatników stosujšcych tę metodę). Przykład Pani Elżbieta, podatniczka wykonujšca wyłšcznie czynnoœci opodatkowane, kupiła w marcu 2012 r. samochód osobowy za 63 000 zł netto + 14 490 zł VAT. Z tytułu nabycia tego samochodu odliczyła 6000 zł. Pani Elżbieta sprzedała ten samochód ?w kwietniu 2014 r. (czyli w 35. miesišcu, liczšc od końca okresu korekty). W tej sytuacji pani Elżbieta będzie uprawniona do zwiększenia kwoty podatku podlegajšcego odliczeniu o: 1) 2453 zł (14 490 zł x 35/60 = 8452,50 zł; ?8452,50 zł – 6000 zł = 2452,50 zł, czyli po zaokršgleniu do pełnych złotych 2453 zł) – jeżeli przyjšć pierwszš ze wskazanych metod obliczania kwoty korekty, 2) 4953 zł (14 490 zł – 6000 zł = 8490 zł; 8490 zł x 35/60 = 4952,50 zł, czyli po zaokršgleniu do pełnych złotych 4953 zł) – jeżeli przyjšć drugš ?ze wskazanych metod obliczania kwoty korekty (zastosowanš przez Ministerstwo Finansów ?w wydanej broszurze). Kwotę korekty – niezależnie od zastosowanej metody – pani Elżbieta ma prawo wykazać w poz. 43 deklaracji VAT-7 za kwiecień 2014 r. (względnie ?w poz. 43 deklaracji VAT-7K/VAT-7D za II kwartał ?2014 r.) Powinno temu towarzyszyć wykazanie ?(w miesišcu złożenia deklaracji VAT, a więc w maju ?albo w lipcu 2014 r.) kwoty korekty jako przychodu podlegajšcego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (ze względu na brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 7f ustawy ?o PIT oraz art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o CIT). Autor jest doradcš podatkowym oraz autorem komentarza do ustawy o VAT
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL