Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Banki

Bankowy plan ratowania SKOK

Bloomberg
Za tydzień powinno być gotowe finalne stanowisko Zwišzku Banków Polskich w sprawie udziału banków w ratowaniu SKOK. Nad tš koncepcjš pracuje też zespół ekspertów EY. Zostanie przedstawiona m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwu Finansów oraz BFG.
- W cišgu najbliższego tygodnia, może dziesięciu dni, będzie wypracowane finalne stanowisko w tej sprawie – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwišzku Banków Polskich. – Na wypadek  sytuacji, w której  byłaby potrzeba angażowania sektora bankowego do restrukturyzacji Kas,  szukaliœmy systemowych rozwišzań, które by stabilizowały system finansowy. Przewidujš one wykorzystanie kilku instrumentów, w zależnoœci od sytuacji – mówi Pietraszkiewicz. Nie chce podać, jakie konkretne rozwišzania wchodzš w grę. Jednak wiadomo, że bankowcy chcš, by kluczowš rolę w restrukturyzacji kas odegrał Bankowy Fundusz Gwarancyjny. - Wœród preferowanych rozwišzań jest  utworzenie banku pomocowego, który mógłby przejmować i restrukturyzować aktywa  kas. Jego akcjonariuszem  byłby BFG – mówi jeden z bankowców.  Banki nie chcš przejmować upadajšcych kas, choć do tego namawia je Komisja Nadzoru Finansowego. Kilka dostało już  propozycję przejęcia konkretnych kas.
Nie przekonuje ich jednak argumentacja KNF, że przejmowanie kas przez banki będzie tańsze niż ich upadłoœć. Kilkanaœcie dni temu w wywiadzie dla „Rz" , Wojciech Kwaœniak wiceprzewodniczšcy Komisji Nadzoru Finansowego, mówił, że ewentualne upadłoœci sš droższe zarówno dla systemu bankowego, jak i systemu SKOK, niż restrukturyzacja oparta na przejęciach przez ekonomicznie zdrowe podmioty. Podkreœlał też, że  banki nie mówiš w tej sprawie jednym głosem.  Tymczasem banki broniš się przed takim rozwišzaniem, podajšc kolejne argumenty. - Sš kasy, które spełniajš wszystkie przesłanki do upadłoœci – mówi jeden z bankowców. Tłumaczy, że pozwoliłaby ona na rozwišzanie niekorzystnych umów dla kas, a tam wiele czynnoœci jest wykonywanych na podstawie umów outsourcingowych zawieranych na długie okresy. - W przypadku przejęcia takiej kasy przez bank nie ma możliwoœci zerwania takich umów bez płacenia kar – dodaje nasz rozmówca. Z naszych informacji wynika, że według analiz EY tylko 15-20 kas, które reprezentujš 20 proc. aktywów tego sektora, jest w miarę stabilnych kapitałowo. Kolejne 20-25 kas plus największa Kasa Stefczyka (łšcznie 55 proc. tego sektora) jest w sytuacji, którš można okreœlić jako trudnš.  Natomiast co najmniej 15 kas (25 proc. sektora)  jest w sytuacji, którš można okreœlić jako bardzo złš.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL