Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Trojanowska nie odpowiada już za atom

Fotorzepa, Piotr Nowak
Premier Donald Tusk odwołał Hannę Trojanowskš z funkcji pełnomocnik rzšdu ds. polskiej energetyki jšdrowej w zwišzku z wypełnieniem powierzonych jej w tym zakresie zadań. Tym samym Trojanowska przestała być wiceministrem w resorcie gospodarki.
Trojanowska odpowiadała za całokształt rozwoju i wdrażania energetyki jšdrowej w Polsce. Przygotowała i przedstawiła Radzie Ministrów Program polskiej energetyki jšdrowej (PPEJ), który opublikowano 28 stycznia 2014 r. Przyjęcie tego dokumentu przez rzšd – jak czytamy w komunikacie resortu gospodarki - zakończyło formalny etap przygotowań do budowy pierwszego polskiego reaktora jšdrowego. Za dalsze działania w tym obszarze będzie odpowiadał Minister Gospodarki. Zadania te zwišzane sš przede wszystkim z przygotowywaniem planu w zakresie postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jšdrowym oraz wspieraniem polskich przedsiębiorców i sektora naukowego na rzecz ich zaangażowania w realizację inwestycji jšdrowych w Polsce i za granicš. Ponadto Minister Gospodarki będzie koordynował działania na rzecz kształcenia i szkolenia kadr dla instytucji i firm zwišzanych z energetykš jšdrowš, jak również szeroko pojętej komunikacji i edukacji.
Z resortem gospodarki w tym zakresie majš współpracować m.in. Ministerstwo Skarbu Państwa, Państwowa Agencja Atomistyki oraz Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Realizacja inwestycji należy zaœ do inwestora, czyli Polskiej Grupy Energetycznej, która jest bezpoœrednio odpowiedzialna za budowę elektrowni jšdrowych i infrastruktury towarzyszšcej. - Dziœ, po blisko 5 latach pełnienia funkcji pełnomocnika i wykonaniu powierzonych mi zadań, odchodzę ze stanowiska w poczuciu, że nadany został właœciwy kierunek rozwoju energetyki jšdrowej w Polsce – powiedziała cytowana w komunikacie Trojanowska.
ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL