Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja i wychowanie

Wychowawca kolonijny po e-kursie budzi wštpliwości

Opiekunem dzieci na koloniach może dziœ zostać maturzysta po jednodniowym kursie w Internecie
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Dziećmi na koloniach nie powinni opiekować się wychowawcy po kursach internetowych – uważa Rzecznik Praw Dziecka. Chce, żeby MEN zmieniło przepisy
Obecnie nie trzeba mieć wykształcenia pedagogicznego, żeby zatrudnić się jako wychowawca na koloniach czy obozach. Wystarczy mieć ukończone 18 lat, œrednie wykształcenie i ukończyć  kurs wychowawcy kolonijnego.  Szkolenie musi obejmować  program okreœlony w załšczniku nr 5 do rozporzšdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszš spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. To 18 godzin wykładów plus 18 godzin ćwiczeń. Zaniepokojenie rzecznika budzi fakt, że coraz bardziej popularnš formš organizowania takich kursów jest szkolenie internetowe z wykorzystaniem platformy e-learningowej. W Internecie roi się od ofert takich kursów. Kosztujš 120-170 zł. Jedna z organizujšcych je firm obiecuje, że szkolenie obywa się wyłšcznie  "w domu, przy kubku goršcej kawy", inna zapewnia, że cały 36-godzinny materiał można opanować w jeden dzień, jeszcze inna wysyła certyfikat  ukończenia kursu już w dniu jego rozpoczęcia. A certyfikat otwiera drogę do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy na koloniach. - E-kurs najczęœciej polega na słuchaniu, oglšdaniu i zapoznawaniu się z treœciš wykładów poprzez prezentacje multimedialne.  Wydaje się wštpliwym, czy kandydat na wychowawcę, który nigdy nie uczestniczył w zajęciach z dziećmi, może takš umiejętnoœć posišœć za poœrednictwem internetu – pisze Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak do szefowej MEN Joanny Kluzik- Rostkowskiej.
Marek Michalak podkreœla, wychowawca bierze odpowiedzialnoœć za dzieci powierzone jego opiece, dlatego rodzice muszš mieć pewnoœć, że opiekunowie sš dobrze przygotowani do swojej pracy. W ocenie RPD do nauki właœciwego wywišzywania się z roli wychowawcy niezbędny jest kontakt osobisty. Tymczasem wštpliwoœci budzi wartoœć ćwiczeń prowadzonych formie e-learnigu, szczególnie tych dotyczšcych bezpieczeństwa zdrowia i życia uczestników wypoczynku.  Poza tym e-kurs praktycznie nie pozwala  zweryfikować umiejętnoœci kursantów. Dlatego Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do szefowej MEN o podjęcie zmian legislacyjnych, które nie tylko wyeliminujš możliwoœć ukończenia kursu na wychowawcę kolonijnego za poœrednictwem Internetu, ale także zwiększš liczbę godzin kursu  stacjonarnego. Jego zdaniem program szkolenia dla kandydatów na wychowawców kolonijnych powinien obejmować elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętnoœci rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka, metody postępowania z dziećmi niepełnosprawnymi i dziećmi przejawiajšcymi zaburzenia zachowania i trudnoœci w funkcjonowaniu społecznym.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL