Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

PGP i InPost: konieczne jest uporzšdkowanie przepisów

Pracownicy dostarczajš przesyłki mieszkańcom miasta w ramach umów zlecenia za 3 zł brutto
www.sxc.hu
21 marca 2014 roku odbyło się spotkanie Naczelnej Rady Adwokackiej z Polskš Grupš Pocztowš i InPostem.
Przedmiotem zebrania było omówienie aktualnej sytuacji zwišzanej z doręczeniami korespondencji z sšdów i prokuratur oraz realizacji postulatów Naczelnej Rady Adwokackiej z tym zwišzanych wraz z propozycjami przedstawionymi przez PGP i InPost. Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w spotkaniu uczestniczyli: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i adw. Joanna Jasiewicz. Stronę PGP i InPost reprezentowali: Witold Szczurek członek zarzšdu Polskiej Grupy Pocztowej oraz Sebastian Anioł dyrektor zarzšdzajšcy InPost sp. z o.o. W toku spotkania poruszono m.in. kwestie częstotliwoœci i organizacji doręczeń, doręczania i awizowania przesyłek, warunków przechowywania korespondencji w punktach awizacji oraz stałoœć punktów awizacji, zasad udzielania pełnomocnictw pocztowych, lokalizowania awizowanych przesyłek.

System doręczeń

Przedstawiciele InPost oraz PGP poinformowali o tym, iż została zmieniona metodyka systemu doręczeń. Nowy operator  podkreœlił, że jego celem jest zwiększenie częstotliwoœci doręczeń, tak aby docelowo w każdej kancelarii następowały one codziennie, z możliwoœciš indywidualnych uzgodnień z doręczycielem dogodnych dla kancelarii godzin doręczania przesyłek.

Szkolenie personelu

Nowy doręczyciel zaznaczał, iż zwraca szczególnš uwagę na szkolenie personelu w zakresie prawidłowej awizacji przesyłek sšdowych oraz doręczania i wydawania korespondencji osobom do tego upoważnionym. Przedstawiciele NRA zgłosili postulat wprowadzenia rozwišzań wymuszajšcych na doręczycielach prawidłowe awizowanie przesyłek. - Absolutnie konieczne jest wyeliminowanie przypadków, gdy do nadawcy wraca korespondencja jako niepodjęta w terminie, mimo że kancelaria nie otrzymała awiza – zwracali uwagę adwokaci. Palestra wskazała rozwišzanie nowemu operatorowi pocztowemu, które polegałoby na nałożeniu na doręczycieli obowišzku skanowania (fotografowania) wypełnionych potwierdzeń awizowania przed ich pozostawieniem w skrzynce pocztowej odbiorcy. Zgodnie z przedstawionš propozycjš brak w systemie informatycznym skanu (zdjęcia) awiza potwierdzałby nieprawidłowoœć awizowania przesyłki przez doręczyciela. - Gdyby udało się wdrożyć taki system, to obywatele i ich pełnomocnicy chronieni byliby przed skutkami doręczenia zastępczego, wywołanego brakiem awizowania przesyłki – podkreœlali adwokaci.

Punkty awizacji

InPost i PGP poinformowali adwokaturę o tym, że wdrażajš nie tylko system zapewniajšcy działanie stałych, bezpiecznych i dogodnych punktów awizacji dla kancelarii, które odpowiadajš ich rzeczywistym potrzebom, ale także system zabezpieczeń technicznych awizowanej korespondencji przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub jej zagubieniem instalowanej w każdym punkcie odbioru poczty.

Pełnomocnictwa pocztowe

Operator pocztowy podkreœlił, że pracuje nad eliminacjš praktycznych problemów zwišzanych z udzielaniem pełnomocnictw pocztowych. Przede wszystkim celem działania okazało wprowadzenie możliwoœci dopełnienia formalnoœci zwišzanych z udzieleniem pełnomocnictwa w każdym, dowolnie wybranym przez adwokata, punkcie pocztowym.

System lokalizowania przesyłek awizowanych

Nowy operator pocztowy zwrócił uwagę, że możliwoœć sprawnego działania systemu informatycznego pozwalajšcego m.in. na lokalizowanie awizowanych przesyłek pocztowych, wišże się z koniecznoœciš jego pełnego zintegrowania z systemami działajšcymi w sšdach i prokuraturach. Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej zadeklarowali gotowoœć przystšpienia do testowania tego systemu.

Smart Lex

Poza powyższymi zagadnieniami, przedmiotem żywej dyskusji była kwestia oferty Smart Lex, czyli organizacji punktów pocztowych w kancelariach. Przedstawiciele NRA zaprezentowali szereg szczegółowych pytań co do praktycznych zasad funkcjonowania tego systemu, które będš przedmiotem dalszych wewnętrznych analiz PGP i InPostu.  - Przed ostatecznš ocenš tej propozycji konieczne jest bowiem rozstrzygnięcie szeregu praktycznych wštpliwoœci, przesšdzajšcych o możliwoœci wdrożenia i skutkach jego działania – wskazali adwokaci. Zdaniem przedstawicieli NRA, nie przesšdzajšc finalnych ocen, nie można dopuœcić do tego, by powstała chociażby najmniejsza wštpliwoœć co do terminu, czy skutecznoœci doręczeń w takim systemie. Uczestnicy spotkania rozmawiali również o praktycznych problemach w korespondowaniu z sšdami i urzędami na gruncie różnych regulacji proceduralnych, i to nie tylko w zakresie doręczania korespondencji do kancelarii, ale również nadawania przesyłek pocztowych przez adwokatów. Przedstawiciele PGP i InPostu przychylili się do stanowiska, że wydaje się konieczne uporzšdkowanie systemu przepisów i doprowadzenie do znaczšcej deregulacji obowišzków pełnomocników procesowych w zakresie prowadzenia korespondencji pocztowej.
ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL