Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Co lepsze: IKE czy IKZE?

Bloomberg
Produkty zaliczane do trzeciego filara emerytalnego sš dobrym œrodkiem do zwiększenia dochodów na stare lata.
W toku prowadzonej od kilku miesięcy publicznej debaty na temat systemu emerytalnego stosunkowo niewiele miejsca poœwięcono trzeciemu filarowi, tak istotnemu z perspektywy przyszłego emeryta. – Z naszych badań wynika, że trzy lata temu więcej ludzi niż obecnie deklarowało odkładanie oszczędnoœci na emeryturę. Wyniki naszego badania pokazujš, że na emeryturę odkładajš przede wszystkim osoby doœć dobrze sytuowane, o miesięcznych zarobkach powyżej 6 tys. złotych – mówi Monika Szlosek, dyrektor departamentu produktów detalicznych i inwestycyjnych w Deutsche Banku. Niestety, produkty trzeciofilarowe, czyli indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, zeszły na dalszy plan w dyskusji emerytalnej. Zarówno IKE, jak i IKZE majš wiele zalet, jednak nie sš pozbawione pewnych wad.

Bez daniny dla państwa

W zwišzku z przenoszeniem œrodków z OFE do ZUS i de facto zmniejszeniem roli obowišzkowych prywatnych funduszy emerytalnych trzeci filar stanowi – oprócz indywidualnego oszczędzania w różnych formach – doskonałš możliwoœć poprawienia swojej emerytalnej przyszłoœci. Bioršc pod uwagę cel oszczędzania – jak najwyższy dodatek do emerytury wypłacanej z systemu obowišzkowego – powinniœmy wiedzieć, że oba indywidualne plany emerytalne dajš wymiernš korzyœć: jest niš brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie zgromadzonych œrodków. – Zarówno IKE, jak i IKZE oferujš zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, co przy perspektywie kilku czy kilkudziesięciu lat oszczędzania może dać imponujšcy efekt – mówi prof. Filip Chybalski z Politechniki Łódzkiej. W przypadku IKE zwolnienie to uzyskuje się przy wypłatach dokonywanych po ukończeniu 60. roku życia, ewentualnie po 55. urodzinach, jeżeli nabyliœmy w tym momencie uprawnień emerytalnych. Warunkiem jest jednak dokonywanie wpłat na konto co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo dokonanie ponad połowy wartoœci wpłat nie póŸniej niż pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzajšcego wniosku o dokonanie wypłaty. Prawo do niezapłacenia 19-proc. podatku od zysków kapitałowych przysługuje również w przypadku odkładania na IKZE. Uzyskuje się je jednak dopiero przy wypłatach po ukończeniu 65. roku życia, ale warunkiem jest też oszczędzanie na koncie przez przynajmniej pięć lat. – Ważnym elementem konstrukcji IKZE jest osišgana na bieżšco korzyœć zwišzana ze zwolnieniem z podatku dochodowego – tłumaczy Chybalski. Ta zachęta polega na odliczeniu kwot wpłaconych w danym roku na IKZE (do wysokoœci ustawowego limitu) od podstawy opodatkowania. – W corocznym rozliczeniu z fiskusem oszczędzajšcy zmniejszy tym samym kwotę należnego podatku – dodaje ekspert. Jednak w przypadku IKZE podatek trzeba zapłacić, wypłacajšc œrodki z konta po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Do tego roku wypłaty były opodatkowane według skali podatkowej obecnie obowišzujšcej – czyli w zależnoœci od uzyskiwanego dochodu: 18 proc. lub 32 proc. Nowa ustawa emerytalna zmieniła sposób rozliczania wypłat z fiskusem. Obecnie będzie to jedynie zryczałtowany podatek w wysokoœci 10 proc. Różnice podatkowe między kontami dotyczš też kwestii dziedziczenia œrodków. Tu nieco korzystniejsze rozwišzanie dla spadkobierców funkcjonuje w przypadku IKE. Uposażeni nie zapłacš bowiem podatku dochodowego od uzyskanego tym sposobem majštku. W przypadku IKZE spadkobierca zapłaci 10-proc. podatek.

Oszczędzanie z limitami

Indywidualne konto emerytalne oprócz zachęt podatkowych ma jeszcze kilka zalet. – Dla wielu osób bardzo ważnym argumentem za IKE może być fakt, że nie obliguje ono do dokonywania regularnych wpłat w okreœlonych wysokoœciach. W dowolnym momencie można również wypłacić pienišdze – mówi Waldemar Wołos, dyrektor departamentu nowych produktów Union Investment TFI. W razie potrzeby œrodki z IKE mogš zostać wycofane w częœci lub całoœci. Wtedy od wypracowanych zysków automatycznie zostanie jednak pobrany 19-proc. podatek od zysków kapitałowych. Inaczej wyglšda wczeœniejsza wypłata pieniędzy z IKZE. Z tego konta możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich zgromadzonych œrodków. Wtedy nie zapłaci się wprawdzie 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, ale za to wypłacone kwoty trzeba wykazać w dorocznym rozliczeniu podatkowym i zapłacić od nich daninę według skali podatkowej (obecnie 18 i 32 proc.). To doœć logiczne – wczeœniej bowiem zmniejszaliœmy podstawę opodatkowania o kwoty wpłacane na to konto. Corocznie na IKE możemy wpłacić nie więcej niż ustalany limit w wysokoœci trzykrotnoœci przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku. W 2014 roku wynosi on 11 238 zł. Ostatnio zmianie uległ sposób wyliczania limitu wpłat na IKZE. – Nowelizacja ustawy ujednoliciła limit dla wszystkich oszczędzajšcych na tym koncie, co z pewnoœciš uatrakcyjni IKZE jako dodatkowš formę oszczędzania na przyszłš emeryturę – tłumaczš eksperci rynkowi. Zgodnie z nowymi regulacjami wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogš przekroczyć kwoty odpowiadajšcej 1,2-krotnoœci przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. W 2014 roku wynosi on 4 495, 20 zł. Limit ten może niektórym wydać się zbyt mały. Ale w takim przypadku nie ma przeszkód, żeby równoczeœnie odkładać pienišdze na obu kontach – prawo dopuszcza takš możliwoœć. – Obie formy cieszš się pewnym wsparciem ze strony państwa. W IKE składka jest opodatkowana, ale œwiadczenie będzie wolne od daniny, natomiast w IKZE to składka jest zwolniona z podatku, ale za to trzeba będzie go zapłacić od otrzymanego œwiadczenia – mówi dr. Marek Benio z Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie. – Dlatego najlepiej mieć oba konta, bo dzięki temu zmniejszamy ryzyko niepewnoœci podatkowej – uważa ekspert.   OPINIE EKSPERTÓW

Krzysztof Lewandowski Prezes Zarzšdu Pioneer Pekao TFI

IKE i IKZE stanowiš podstawę oszczędzania na emeryturę w III Filarze. Już sam ten fakt stanowi ich niepodważalnš zalet. W zwišzku z przenoszeniem œrodków z OFE do ZUS i de facto mniejszej roli tych pierwszych, trzeci filar stanowi – oprócz indywidualnego oszczędzania w różnych formach – jedynš alternatywę polepszenia swojej emerytalnej przyszłoœci. Obydwa oferujš wymierne korzyœci w postaci braku podatku od zysków kapitałowych, co przy perspektywie kilku- czy kilkudziesięciu lat oszczędzania może dać imponujšcy efekt. Zarówno IKE jak i IKZE nie sš oczywiœcie produktami pozbawionymi wad, informowaliœmy o nich zarówno jako Pioneer Pekao TFI jak i Izba Zarzšdzajšcych Funduszami i Aktywami. Na szczęœcie w nowym roku udało się usprawnić główne wady IKZE – wprowadzono m.in. zryczałtowanš stopę podatku (10%) przy wypłatach z IKZE, zrównano także maksymalny limit wpłat dla wszystkich. Limit ten może być postrzegany jako kolejna wada - może być zbyt mały dla niektórych, jednak wydaje się, że nie w nim leży problem, a w skłonnoœci do oszczędzania przeciętnego Polaka. Intensywna kampania informacyjna oraz zachęty dla samych instytucji finansowych oferujšcych IKE i IKZE pozytywnie wpłynęłyby na liczbę form produktów, a tym samym na popularnoœć III Filara.  

Marcin Bednarek  Wiceprezes Zarzšdu BPH TFI

W toku prowadzonej od kilku miesięcy debaty na temat systemu emerytalnego dotychczas niewiele miejsca poœwięcono III filarowi - tak istotnemu z perspektywy przyszłego emeryta - oraz zwišzanym z nim produktom dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego – IKE i IKZE. To rozwišzania dedykowane tym, którzy chcš zabezpieczyć swojš przyszłoœć finansowš i gotowi sš samodzielnie oszczędzać. Ważnym elementem konstrukcji IKE i IKZE jest zwolnienie z podatku dochodowego – w zależnoœci od produktu ta korzyœć może być odroczona w czasie (do momentu przejœcia na emeryturę) lub osišgana na bieżšco. W przypadku IKZE, w corocznym rozliczeniu z fiskusem oszczędzajšcy odlicza wysokoœć wpłat od podstawy opodatkowania, zmniejszajšc tym samym kwotę należnego podatku, jednakże wypłacajšc œrodki po uzyskaniu uprawnień emerytalnych, zobowišzany jest do zapłaty podatku wg aktualnie obowišzujšcych przepisów w formie ryczałtu według stawki 10 proc. Inaczej skonstruowane jest z kolei IKE - tutaj dopiero wypłacajšc oszczędnoœci po przejœciu na emeryturę nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych wypracowanych w ramach IKE. Co ważne nie musimy ograniczać się wyłšcznie do jednego produktu – każda osoba spełniajšca ustawowe warunki może jednoczeœnie oszczędzać w IKE i IKZE. Zdecydowanš zaletš obu rozwišzań – poza aspektem podatkowym - sš coraz wyższe limity wpłat i elastyczna forma. Przykładowo, w przypadku IKE i IKZE BPH TFI oszczędzajšcy może wybrać jeden z gotowych portfeli modelowych, przygotowanych przez ekspertów TFI i dopasowanych do wieku oszczędzajšcego oraz akceptowanego poziomu ryzyka. Skład portfeli modelowych zmienia się automatycznie wraz z wiekiem Klienta tak aby zwiększyć szanse na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu w poczštkowym okresie oszczędzania i zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w okresie poprzedzajšcym wiek emerytalny. Dodatkowo dla osób cenišcych sobie swobodę w inwestowaniu, został przygotowany program indywidualny, w którym Klient samodzielnie może zdecydować o składzie portfela. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał obu rozwišzań III filaru, należy odpowiednio wczeœnie zaczšć rzeczywiœcie oszczędzać.  

Agnieszka Łukawska, Legg Mason TFI SA

Bioršc pod uwagę cel oszczędzania - jak najwyższy dodatek do emerytury wypłacanej z systemu obowišzkowego - powinniœmy wiedzieć, że oba dedykowane plany emerytalne  (IKE i IKZE) dajš wymiernš korzyœć:  brak podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie zgromadzonych œrodków. Ogromnš zaletš jest też możliwoœć wczeœniejszego wycofania œrodków z obu kont w przypadku nieoczekiwanych potrzeb.Wielkim atutem IKZE jest zachęta podatkowa w postaci zwrotu co rok podatku PIT od kwot, które na IKZE wpłaciliœmy. Co więcej – w wyniku ostatnich zmian ustawowych – obniżony został podatek obcišżajšcy oszczędzajšcego w momencie wypłaty œrodków z IKZE. Obecnie jest to jedynie zryczałtowany 10% podatek (wczeœniej całoœć œrodków wypłacanych z IKZE zaliczała się do dochodu podatnika podlegajšcego opodatkowaniu podatkiem PIT).W tym kontekœcie pewnš „wadš" IKE jest brak aż tak atrakcyjnej zachęty do oszczędzania. Z publikowanych przez KNF danych wynika, że tylko co czwarty posiadacz IKE co roku wnosi wpłaty. Nowe konto emerytalne – IKZE, będzie prawdopodobnie o wiele bardziej motywujšce, ponieważ oferuje nam bardzo silnš zachętę do odkładania pieniędzy w postaci zwrotu podatku. Niemniej jednak – jeœli tylko stan finansów nam na to pozwala – najlepiej byłoby gromadzić oszczędnoœci zarówno na IKE, jak i na IKZE.  

Sławomir Tryfon Dyrektor ds.  Produktów ING Życie

Zmiany, które weszły w życie 15 stycznia 2014 roku sprawiły, iż konta IKE i IKZE nie różniš już tylko momentem skorzystania z ulgi podatkowej. W obu przypadkach zysk, który osišgniemy z tytułu gromadzenia i inwestowania pieniędzy jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych.W IKE wypłata pieniędzy z rachunku bez podatku dochodowego następuje po przejœciu na emeryturę. Istnieje możliwoœć wczeœniejszej wypłaty zgromadzonych na rachunku pieniędzy przed przejœciem na emeryturę, jednak jest to mniej korzystne, ponieważ uzyskany dochód zostanie obcišżony 19% podatkiem. Corocznie na IKE możemy wpłacić nie więcej niż ustalany limit - w 2014 roku wynosi on 11 238 zł.Natomiast w IKZE ulgę podatkowš ma się teraz, a nie w przyszłoœci. Po zmianach prawnych limit wpłat w 2014 roku wynosi 4 495,20 zł dla wszystkich, niezależnie od wysokoœci dochodu, zatem jest wyższy niż dotychczasowy. Poprzednio był zwišzany z wysokoœciš wynagrodzenia. Oznacza to, że wiele osób będzie mogło odkładać w ramach IKZE większe kwoty na swojš przyszłš emeryturę, niż przed zmianami.Korzystniejsze jest teraz także nowe opodatkowania wypłat z IKZE. Wypłaty z rachunku po osišgnięciu wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych oraz wypłaty dokonywane w przypadku œmierci oszczędzajšcego - na wniosek osoby uprawnionej, będš opodatkowane ryczałtowš stawkš podatku w wysokoœci 10%, co jest korzystne dla przyszłych œwiadczeniobiorców. Dotychczas wypłaty były opodatkowane wg skali podatkowej obecnie obowišzujšcej - 18% lub 32% stawki podatku dochodowego. Jest to duża korzyœć, ponieważ oznacza to więcej œrodków do wykorzystania na przyszłej emeryturze.  

Mariusz Zagajewski, szef ubezpieczeń życiowych i emerytalnych w Generali.

Na rynku dostępnych jest coraz więcej produktów umożliwiajšcych systematyczne oszczędzanie œrodków na emeryturę. Obok, oferowanych już od lat, produktów z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w 2004 roku pojawiło się IKE, a w styczniu 2012 roku także IKZE. Wspomniane wyżej dwa programy stanowiš dobrowolne formy oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego. Produkty te oprócz wielu korzyœci jakie mogš przynieœć oszczędzajšcemu w przyszłoœci – zebrany kapitał może niewštpliwie pomóc utrzymać odpowiedni standard życia na emeryturze to zawierajš także zachęty podatkowe, które majš zmobilizować Polaków do regularnego oszczędzania.W przypadku ubezpieczeń z częœciš oszczędnoœciowš, trzeba pamiętać, że im wczeœniej rozpoczniemy zbieranie kapitału, tym mniejszy jest wysiłek finansowy, który musimy ponieœć do zebrania zakładanych œrodków.Głównš zaletš IKE jest zwolnienie zaoszczędzonej kwoty z podatku od przychodów kapitałowych (tzw. Belki). Oczywiœcie następuje ono po spełnieniu okreœlonych warunków, czyli, między innymi, ukończenie okreœlonego w ustawie wieku oraz nabyciu uprawnień emerytalnych.Największym plusem IKZE, poza zwolnieniem z podatku Belki (jak w IKE), jest możliwoœć skorzystania z ulgi podatkowej, ustawodawca pozwala na odpisanie od podstawy opodatkowania dokonanych w danym roku kalendarzowym wpłat na IKZE.  Do czasu nowelizacji ustawy o IKE i IKZE, która miała miejsce w styczniu 2014 roku limit wpłat na IKZE wyliczany był indywidualnie dla każdego oszczędzajšcego, co w opinii wielu było zbyt skomplikowane. Nowelizacja ustawy zmieniła zasady ustalania limitu wpłat na IKZE w ten sposób, że obecnie limit został ujednolicony dla wszystkich oszczędzajšcych, co z pewnoœciš uatrakcyjni, IKZE jako dodatkowš formę oszczędzania na przyszłš emeryturę. Zgodnie z nowymi regulacjami wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogš przekroczyć kwoty odpowiadajšcej 1,2 – krotnoœci przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.  W 2014 roku wynosi on 4 495, 20 zł. Dodatkowo, konto takie daje Klientowi możliwoœć wskazania osób uprawnionych do otrzymania oszczędnoœci w razie jego œmierci (gdy ich nie wskaże, prawo do zgromadzonych œrodków nabędš najbliżsi).  

Waldemar Wołos, dyrektor departamentu nowych produktów Union Investment TFI

IKE ma kila zalet, obok których nie można przejœć obojętnie, szukajšc sposobu na zadbanie o przyszłš  emeryturę. Po pierwsze, oszczędzajšcy sš zwolnieni z „podatku Belki", czyli od zysków. Zwolnienie to uzyskuje się po skończeniu 60 roku życia, ewentualnie w chwili 55. urodzin, jeœli nabyliœmy w tym momencie uprawnienia emerytalne. Po drugie, IKE pozwala oszczędzać osobom, które nie pracujš lub nie uzyskujš regularnych dochodów. Po trzecie, IKE jest również korzystniejsze od IKZE jeœli chodzi o dziedziczenie – uposażeni nie zapłacš podatku dochodowego od uzyskanego tym sposobem majštku przy wypłacie œrodków. Spadkobiercy z IKZE będš musieli zapłacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach (dopisujšc go do podstawy opodatkowania)*. Dla wielu osób bardzo ważnym argumentem „za" IKE może być fakt, że nie obliguje ono do dokonywania regularnych wpłat w okreœlonych wysokoœciach. W dowolnym momencie można również wypłacić pienišdze. W takim przypadku od wypracowanych zysków automatycznie zostanie jednak pobrany 19-proc. „podatek Belki". Na koniec warto wspomnieć o dużej różnorodnoœci dostępnych w ramach IKE i IKZE produktów finansowych, choćby funduszy inwestycyjnych.  

Piotr Szczepiórkowski, wiceprezes Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie

Dokonujšca się właœnie marginalizacja OFE zwiększa œwiadomoœć, że przyszłe emerytury będš niskie. Potwierdzajš to listy, które ZUS wysyła do ubezpieczonych. Zawarte w nich symulacje emerytur sš znacznie poniżej oczekiwań społecznych, również w przypadku osób regularnie opłacajšcych składki. Poziom życia na emeryturze będzie zależał więc w dużym stopniu od tego, ile oszczędnoœci zgromadzimy w trzecim filarze. Pierwszym krokiem do poprawy nieciekawych perspektyw jest IKZE, które zapewnia istotne korzyœci podatkowe, zwłaszcza dla osób płacšcych PIT. IKZE to program „na każdš kieszeń" – w naszej ofercie miesięczna składka zaczyna się od 55 zł. IKZE umożliwia skorzystanie każdego roku z ulgi podatkowej w PIT – od dochodu za 2014 r. podatnik będzie mógł odliczyć do 4 495,20 zł w zależnoœci od wysokoœci wpłat. Klient jest całkowicie zwolniony od podatku od zysków kapitałowych. Jeœli zacznie korzystać ze zgromadzonych oszczędnoœci po osišgnięciu wieku emerytalnego, od wypłaty zostanie pobrany zryczałtowany podatek dochodowy, którego wysokoœć została właœnie obniżona do 10 proc. IKE z kolei to oferta odpowiednia dla osób dysponujšcych wolnymi œrodkami, w tym dla przedsiębiorców.  W tym roku limit wpłat wynosi ponad 11 tys. zł. Oszczędnoœci wypłacane z IKE po przejœciu na emeryturę sš całkowicie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Ma to niebagatelne znaczenie, bo opłacajšc maksymalnš składkę na IKE przez 25 lat, można zarobić na samym podatku, według naszych wyliczeń, nawet kilkadziesišt tysięcy złotych. "
ródło: mojaemerytura.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL