Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Czytelnictwo prasy będzie rosło dzięki cyfryzacji

Fotorzepa, Guzik Piotr Piotr Piotr
W cišgu najbliższych pięciu lat ma zwiększyć się od kilku do kilkunastu procent. Będzie to możliwe dzięki rosnšcej popularnoœci cyfrowych gazet i magazynów, które kupuje już 10 proc. czytajšcych prasę Polaków.
W cišgu roku ten odsetek ma wzrosnšć do 17,5 proc., a w kolejnych latach rosnšć dalej. Jak podała Izabella Anuszewska, dyrektor działu badań w MillwardBrown, firmie, która przeprowadziła badanie dotyczšce papierowej i cyfrowej prasy na zlecenie Izby Wydawców Prasy, prasę czyta obecnie 86 proc. Polaków. – Wnioski płynšce z badania sš pozytywne. W cišgu pięciu lat przewidujemy wzrost czytelnictwa prasy dzięki wzrostowi konsumpcji prasy cyfrowej. W każdym badanym przez nas segmencie czytelników widzimy spodziewany wzrost tego wskaŸnika w kolejnych latach – mówił Adam Wojdyło, koordynator badania. Tygodniki społeczno-polityczne obecnie czyta już wyłšcznie w wersji cyfrowej 1,2 proc. Polaków, ale za pięć lat według deklaracji czytelników ten odsetek wzroœnie do 27,7 proc. W przypadku dzienników ten odsetek zwiększy się z 1,5 proc. do 26,8 proc., magazynów kobiecych: z 1,2 proc. do 18,1 proc., a magazynów tematycznych: z 1,9 proc. do 25,3 proc. – Wœród tych 10 proc. czytelników, którzy już kupujš wersje cyfrowe, większoœć czyta e-wydania, czyli dokładne odwzorowania papierowych wersji gazet i czasopism w wersji .pdf. 30 proc. korzysta z prasy cyfrowej w innej formie. Wersje .pdf coraz częœciej nie spełniajš jednak wszystkich wymagań czytelników, którzy chcieliby korzystać z ich bardziej multimedialnych form, np. poprzez mobilne aplikacje – mówił Adam Wojdyło. Prasa w wersji papierowej uważana jest dziœ za najważniejsze Ÿródło informacji przez prawie połowę Polaków (47,3 proc.), cyfrowa na razie tylko przez 1,7 proc. Aż 83,5 proc. badanych twierdzi jednak, że prasa dalej powinna istnieć i bardzo Ÿle by się stało, gdyby przestała się ukazywać. Tylko 10,8 proc. uznaje, że z czasem stanie się zbędna, bo wszystko, co potrzebne, można znaleŸć w internecie. – Rozwój internetu stworzył niekomfortowš dla prasy sytuację. Po jednej stronie mamy prasę i obowišzujšcš za niš cenę, po drugiej – otwarty darmowy dostęp do informacji w internecie. Wszyscy wiemy, jakie sš tego konsekwencje – mówił Maciej Hoffman, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy. Zdaniem autorów badania przyszłoœć prasy wcale nie rysuje się jednak Ÿle. – Spodziewamy się dalszego spadku czytelnictwa jej wersji drukowanych. Ale będzie ono z nawišzkš rekompensowane przez rosnšcš popularnoœć wersji cyfrowych. Prasa jako medium wcale nie straciła atrakcyjnoœci dla czytelników. Zmieniać się natomiast musi sposób dystrybuowania jej do czytelników na korzyœć rozwišzań cyfrowych – uważa Anuszewska.
W badaniu pytano o prasę cyfrowš, czyli elektroniczne wydania istniejšcych na rynku gazet, a nie portale informacyjne. Za tak rozumianš prasę elektronicznš jest skłonna płacić jedna czwarta Polaków. – To, w jakim stopniu czytelnicy sš gotowi płacić za cyfrowš prasę, zależy od oferowanej przez niš treœci. Największš skłonnoœć prezentujš tu czytelnicy artykułów hobbystycznych, branżowych, następnie pogłębionych artykułów o tematyce historycznej i kulturalnej oraz społecznej. Doceniana jest fachowoœć autorów tekstów. To bardzo ciekawe zjawisko, na którym prasa powinna opierać swojš strategię, jako dostawca treœci fachowych i zweryfikowanych informacji – wyliczała Anuszewska. I to odróżnia prasę w œwiadomoœci czytelników od zalewu informacji, na jaki natrafiajš w sieci. Jak przypominał Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, które uczestniczyło w powstaniu raportu, dziennie w internecie pojawia się 1,6 biliona słów. – To mniej więcej tyle, ile składa się na ok. 35 mln ksišżek, czyli nieco więcej niż cała zawartoœć biblioteki Kongresu USA – mówił. Zdaniem badanych prasa jest – obok telewizji – medium w największym stopniu kulturotwórczym. Badanie, w którym wzišł udział 1 tys. osób reprezentatywnych dla czytelników prasy w Polsce, ma być powtarzane.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL