Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Bezprawne zmiany w prawie pracy zaskarżone

www.sxc.hu
Ogólnokrajowe Zrzeszenie Zwišzków Zawodowych Pracowników Ruchu Cišgłego wniosło skargę do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego przez Polskę w zwišzku z wprowadzeniem niekorzystnych zmian w Kodeksie pracy.
Organizacja skarżyła zmiany w prawie pracy dotyczšce m.in. wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, niezapewnienia pracownikom zmianowym i nocnym prawnej ochrony ich życia i zdrowia oraz stworzenia prawnej możliwoœci skrócenia odpoczynku tygodniowego bez obowišzku „oddania" pracownikowi zabranej częœci tego odpoczynku Podstawš skargi sš opinie prawne, przygotowane przez dr Magdalenę Rycak z Uczelni Łazarskiego, zastępcę sędziego Trybunału Administracyjnego Rady Europy, prof. dr. hab. Łukasza Pisarczyka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr. hab. Marcina Zielenieckiego, głównego specjalistę w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarnoœć". - Ta skarga jest kolejnym etapem walki o przywrócenie w Polsce właœciwych relacji pracowniczych – komentuje Sławomir Wręga, wiceprzewodniczšcy Ogólnokrajowego Zrzeszenia Zwišzków Zawodowych Pracowników Ruchu Cišgłego.
- Niczym nieograniczona możliwoœć wydłużania okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy, czy też szerokiego stosowania przerywanego czasu pracy obniżš poziom ochrony pracowników, nie zwiększajšc przy tym konkurencyjnoœci polskich przedsiębiorstw, i będš stanowiły krok wstecz w zdobyczach cywilizacyjnych prawa pracy – opiniuje dr Magdalena Rycak, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. O skardze, ale także o obecnie obowišzujšcych przepisach prawa pracy, pogorszeniu warunków pracy i płacy oraz wzroœcie bezrobocia w Polsce będš dyskutować uczestnicy konferencji „Bezprawne zmiany w prawie pracy zaskarżone", która odbędzie się w najbliższy czwartek na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL